سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی :

بیمارگرامی لطفا به نكته زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

سن حاملگی مناسب برای انجام این نوع سونوگرافی، از هفته 17 تا هفته 22 حاملگی می باشد .

بهمراه داشتن سونوگرافی قبلی الزامی می باشد.