MRI کبد

آمادگی های لازم جهت انجام  MRIکبد :

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • با 8 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی الزامی است.
     

توجه :

درصورتی که MRI  با تزریق دارید، دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود.