تعرفه های تصویربرداری سال 1403

"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"

  

 تعرفه های تصویربرداری سال 1403  بروزرسانی شد.

نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:

در قسمت جستجو  نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.
* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*
تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

تعرفه های تصویربرداری سال 1403

نام خدمت گروه خدمت تعرفه آزاد تعرفه بیمه
MR آرتروگرافی ام آر آی 15460200 12533304
MR) MRCP کلانژيوگرافی )  ام آر آی 13744920 11022949
MR) MRU يوروگرافی استاتيک)  ام آر آی 13744920 11022949
MRA (آنژيوگرافی) اندام تحتانی با يابدون ماده حاجب ام آر آی 14152040 11409167
MRA (آنژيوگرافی) اندام فوقانی با يا بدون ماده حاجب ام آر آی 14152040 11409167
MRA (آنژيوگرافی) شکم با يا بدون مواد حاجب ام آر آی 14152040 11409167
MRA (آنژيوگرافی) لگن با يا بدون ماده حاجب ام آر آی 14152040 11409167
MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی 14152040 11409167
MRA گردن بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی 14152040 11409167
MRI آرنج با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI آرنج با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI اسکوپی ام آر آی 13744920 11022949
MRI اوربیت با تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI اوربیت با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI بازو با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI بازو باوبدون تزریق  ام آر آی 15291640 12425245
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI براکیال پلکسوس ( کمری) ام آر آی 9072000 7388626
MRI براکیال پلکسوس (گردنی) ام آر آی 9072000 7388626
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق  ام آر آی 15291640 12425245
MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق ام آر آی 18343920 14905415
MRI توراسیک با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI توراسیک با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 10839360 8787107
MRI توراسیک با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI توراسیک بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI توراکولومبار با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI توراکولومبار با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI توراکولومبار بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI ديناميک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب ام آر آی 13744920 11022949
MRI ران پا با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI ران پا با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI زانو با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI ساعد با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI ساعد با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI ساعد بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI ساق پا با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI سرویکال با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 10839360 8787107
MRI سرویکال بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI سرویکوتوراسیک با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI شانه با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) ام آر آی 9072000 7388626
MRI شکم با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI شکم باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI شکم بدون تزریق  ام آر آی 9072000 7388626
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI صورت و سینوس با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI قفسه سینه با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI کبد با تزریق  ام آر آی 10839360 8787107
MRI کبد بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI کبد تری فازیک ام آر آی 15291640 12425245
MRI کف پا با تزریق  ام آر آی 10839360 8787107
MRI کف پا با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI کف پا بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI کف دست با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI کف دست با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI کف دست بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI گوش با تزریق  ام آر آی 10839360 8787107
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI لگن با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI لگن با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI لومبار با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 10839360 8787107
MRI لومبوساکرال با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI لومبوساکرال بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI مچ پا با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI مچ دست با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI مغز با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 10839360 8787107
MRI مغز باتزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) ام آر آی 15291640 12425245
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی 10839360 8787107
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی 10839360 8787107
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI مفاصل هیپ با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی 10839360 8787107
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی 15291640 12425245
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRU) MRU یوروگرافی ديناميک) قيد درخواست پزشک به صورت ديناميک الزامی است ام آر آی 15460200 12533304
MRV با تزریق ( آزاد) ام آر آی 14152040 11409167
MRV با تزریق (بیمه) ام آر آی 14152040 11409167
MRV بدون تزریق ام آر آی 14152040 11409167
TMJ MRI بدون تزریق ام آر آی 9072000 7388626
MRN ام آر آی 0 0
هیپوفیز2 ام آر آی 1500000 450000
CPAngle ام آر آی 1500000 450000
مفصل هیپ 2 ام آر آی 1500000 450000
کوکسیژال 2 ام آر آی 1500000 450000
سکانس بدون تزریق ام آر آی 1000000 790000
دیفیوژن2 ام آر آی 2000000 600000
ام آر آي ستون فقرات کمري بدون کنتراست  ام آر آی 6576820 1973046
ام آر آي مغز بدون  کنتراست ام آر آی 6576820 1973046
ام آر آي ساکروم  بدون کنتراست  ام آر آی 6576820 1973046
ام آر آي گردن بدون کنتراست ام آر آی 6576820 1973046
ام آر آي ستون فقرات گردني  بدون کنتراست  ام آر آی 6576820 1973046
هزینه مشاوره و مقایسه (MR) ام آر آی 500000 290000
مولتی پارامتریک MRI ام آر آی 3500000 1050000
دیفیوژن/پرفیوژن ام آر آی 2500000 750000
MRI کبد دینامیک ام آر آی 13744920 11022949
MRI دینامیك هیپوفیز با و بدون تزریق  ام آر آی 13744920 11022949
گرافی chest , lumbar ناجا  رادیولوژی 0 0
رادیوگرافی پاشنه یک جهت-آ رادیولوژی 0 0
نفروتوموگرافي هر کليشه رادیولوژی 1861720 1466486
هر کليشه اضافي (BENDING) يا ابليک و...هر فيلم رادیولوژی 1981280 1560664
فلوروسکوپي تنها رادیولوژی 1400560 1103228
مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم رادیولوژی 1496600 1182328
راديوگرافي ERCP بدون دستمزد آندوسکوپيک - هر فيلم رادیولوژی 4511080 3465455
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليک و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) رادیولوژی 2117920 1668296
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليک يا نيمرخ يک فيلم) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي استخوان ران 2 اکسپوز روي يک فيلم رادیولوژی 1520120 1197406
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم رادیولوژی 2442440 1923922
راديوگرافي استخوان ساکروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت رادیولوژی 2203320 1735566
راديوگرافي استخوان فک (نماي ابليک يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت -  روي يک فيلم رادیولوژی 1403360 1110032
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی 1981280 1560664
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي استخوانهاي کف دست 1 جهت رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي استخوانهاي کف دست 2 جهت رادیولوژی 1426880 1125110
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يک فيلم) رادیولوژی 1281000 1009050
راديوگرافي اسکنوگرام براي تعيين کوتاهي اندام با خط‌کش مدرج رادیولوژی 4124960 3235456
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی 1400560 1103228
راديوگرافي انگشتان هر پا يک جهت رادیولوژی 1236480 978005
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی 1415120 1117571
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) رادیولوژی 3125640 2462082
برونکوگرافي يک طرفه رادیولوژی 9073680 7189343
پيلوگرافي رتروگراد دو طرفه (هر کليشه) رادیولوژی 3501400 2758070
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد دوطرفه (با هر عدد کليشه لازم) رادیولوژی 12551280 9959705
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر کليشه رادیولوژی 1861720 1466486
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو - هر کليشه فيلم بزرگ) رادیولوژی 1981280 1560664
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو - هر کليشه فيلم کوچک) رادیولوژی 1861720 1466486
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی 1981280 1560664
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراکسپوز) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي داکريوسيستوگرافي رادیولوژی 6439160 5072158
راديوگرافي دنده ها نماي ابليک يا روبرو يک فيلم رادیولوژی 1178520 928326
راديوگرافي دنده ها يکطرف دو نما( 2 فيلم) رادیولوژی 2220400 1749020
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ رادیولوژی 2784040 2193002
راديوگرافي ساده  شکم خوابيده - يک فيلم رادیولوژی 1414000 1121862
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي ساده شکم  ايستاده - 1 فيلم رادیولوژی 1396920 1108408
راديوگرافي ساده شکم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين(هر اکسپوز) رادیولوژی 1747480 1378223
راديوگرافي ساده شکم خوابيده  و ايستاده 2 فيلم رادیولوژی 2698640 2125732
راديوگرافي ساق پا (دو اکسپوز روي يک فيلم) رادیولوژی 1957480 1537893
راديوگرافي ساق پا يک اکسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی 1622600 1278130
راديوگرافي ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی 1981280 1560664
راديوگرافي سري کامل دندان (در صورتيکه 14 فيلم تقاضا شده باشد) رادیولوژی 6524560 5139428
راديوگرافي سل تورسيک (زين ترکي) لوکاليزه نيمرخ رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی 2042880 1605163
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا کالدول) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي شانه يک جهت (استخوان اسکاپولا ترقوه،مفصل آکروميوکلاويکولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی 1178520 928326
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی 2544920 2004646
راديوگرافي فقرات کمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليک چپ و راست رادیولوژی 4679920 3686396
راديوگرافي فقرات کمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی 2544920 2004646
راديوگرافي فقرات گردن (فلکسيون، اکستانسيون، مايل) هر اکسپوز رادیولوژی 1295560 1023393
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم(روبرو نيمرخ و ابليک چپ و راست) رادیولوژی 3381840 2663892
راديوگرافي فيلم اوکلوزال رادیولوژی 1229760 968688
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی 2413040 1887543
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر ( يک فيلم) رادیولوژی 1263920 995596
راديوگرافي کاردياک سري با بلع ماده حاجب(4 فيلم) رادیولوژی 4645760 3659488
راديوگرافي کانال اپتيک هر طرف رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي کف پا رادیولوژی 1400560 1103228
راديوگرافي کف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يک فيلم) رادیولوژی 1765960 1395079
راديوگرافي کف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم رادیولوژی 1861720 1466486
رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4کلیشه) رادیولوژی 6439160 5072158
رادیوگرافی مچ دست (اسکافوئید و ...) هر فیلم اضافی رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي لارنگوگرافي (حداقل 4 اکسپوز) رادیولوژی 4645760 3659488
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی 1349320 1062866
راديوگرافي لوکاليزه - هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی 1403360 1110032
راديوگرافي لومبو ساکرال - دو جهت رادیولوژی 2903600 2287180
راديوگرافي ماستوئيد يکطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراکسپوز) رادیولوژی 1229760 968688
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي مچ پا 1 جهت رادیولوژی 1400560 1103228
راديوگرافي مچ پا 2 جهت رادیولوژی 1690920 1331946
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی 1426880 1125110
راديوگرافي مچ دست يک جهت رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی 1759240 1385762
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يک فيلم رادیولوژی 1403360 1110032
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4 اکسپوز) رادیولوژی 3108560 2448628
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر (هر طرف يک فيلم) رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فيلم) رادیولوژی 2042880 1605163
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يک فيلم رادیولوژی 1403360 1110032
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم رادیولوژی 1981280 1560664
راديوگرافي مفصل ساکرو ايلياک هر اکسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی 1225560 958482
راديوگرافي مفصل هیپ دو طرفه يا نماي فراک (لگن) رادیولوژی 1315160 1035958
راديوگرافي مفصل هیپ نماي روبرو يا مايل (هر کليشه) رادیولوژی 1225560 958482
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنکس - يک جهت رادیولوژی 1127280 887964
راديوگرافي نماي انترکنديلار يا نماي مخصوص کشکک 1 فيلم رادیولوژی 1127280 887964
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب رادیولوژی 5914440 4645613
آرتروگرافي مچ دست رادیولوژی 7923160 6258931
استخوان بازو 2 جهت روي يک فيلم رادیولوژی 1400560 1103228
استخوان بازو يا ساعد يا آرنج  يک جهت ( يک فيلم) رادیولوژی 1127280 887964
(Alignment view) دو طرفه  رادیولوژی 5405960 4139317
(Alignment view) یک طرفه  رادیولوژی 3840200 2985283
اوروگرافي ترشحي فيلم با هر تعداد کليشه لازم و کامل (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی  6353760 5004888
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اکسپوز) رادیولوژی رنگی  2721320 2152794
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) رادیولوژی رنگی  6883240 5421962
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  5568080 4386004
راديوگرافي کلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم رادیولوژی رنگی  4645760 3659488
راديوگرافي کلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی  2954840 2327542
راديوگرافي کله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اکسپوز) رادیولوژی رنگی  2846760 2233210
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی  5328960 4197648
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  3928400 3094420
راديوگرافي پورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  4489800 3546984
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  6012720 4716131
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی  6012720 4716131
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد يک طرفه (با هر عدد کليشه لازم) رادیولوژی رنگی  8630720 6870311
پيلوگرافي رتروگراد يک طرفه (هر کليشه) رادیولوژی رنگی  2287600 1807127
Defecography رادیولوژی رنگی  15310960 12149613
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  7241920 5704496
راديوگرافي باريم انما دوبل کنتراست (حداقل 6 فيلم) رادیولوژی رنگی  7959280 6269564
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم کامل رادیولوژی رنگی  10116400 7962990
ميلوگرافي از هر ناحيه ستون مهره اي توراسيک رادیولوژی رنگی  8383200 6626480
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي کمري - با هم رادیولوژی رنگی  13585600 10712940
میلوگرافی از هر ناحیه سنون مهره ای سرویکال  رادیولوژی رنگی  8383200 6626480
میلوگرافی از هرناحیه سینون مهره ای لومبار رادیولوژی رنگی  8383200 6626480
راديوگرافي يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  5195400 4104513
يورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي VCUG رادیولوژی رنگی  6576360 5195176
سنجش تراکم استخوان تمام بدن  سنجش تراكم استخوان 13764800 11078270
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام  سنجش تراكم استخوان 11978400 9682610
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی 1719200 1302490
سونوگرافي Infertility در آقايان (بررسي آنومالي مجراي EJ و VD) سونوگرافی 3150000 2395050
سونوگرافي آپانديس  سونوگرافی 1470000 1117690
سونوگرافي آدرنال یک یا دو طرفه سونوگرافی 1430800 1092560
سونوگرافي براي بررسي وضع جنين هاي چند قلويي- هر قل اضافه سونوگرافی 1719200 1302490
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين  سونوگرافی 3438400 2604980
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی 1929200 1462160
سونوگرافي بيوفيزيکال پروفايل (بررسي حرکت، تون، تنفس جنين و مايع آمنيوتيک) سونوگرافی 3150000 2395050
سونوگرافي بیضه پايين نيامده سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافي پانکراس سونوگرافی 1220800 932890
سونوگرافي پروستات (ترانس رکتال) سونوگرافی 3150000 2395050
سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزيلاري – يک يا دو طرفه سونوگرافی 3294200 2500015
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی 1745800 1332065
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هرکدام سونوگرافی 1220800 932890
سونوگرافي چشم (A&B اسکن) هرکدام به تنهايي سونوگرافی 1430800 1092560
سونوگرافي چشم (A&Bاسکن) با هم سونوگرافی 1719200 1302490
سونوگرافي حاملگي (شامل سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب) سونوگرافی 2625000 1995875
سونوگرافي رتروپريتوئن یا آئورت غیر داپلر سونوگرافی 1299200 983150
سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شکم سونوگرافی 2014600 1529430
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی 2480800 1890910
سونوگرافي ریفلاکس معده به مری سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافي شکم ( کبد،کيسه صفرا،طحال،کليه ها،پانکراس) سونوگرافی 2625000 1995875
سونوگرافي طحال سونوگرافی 1220800 932890
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيدـ تحت فکي) سونوگرافی 1220800 932890
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی 1430800 1092560
سونوگرافي کبد ، کيسه صفرا و مجاري  داخل و خارج کبدي سونوگرافی 1680000 1277360
سونوگرافي کليه ها و لگن (رزیجوی ادراری) سونوگرافی 3150000 2395050
سونوگرافي کليه ها و مجاری ادراری ومثانه پروخالی(رزیجوی ادراری) سونوگرافی 2310000 1756370
سونوگرافي کليه ها و مجاری ادراری(مثانه پر) سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافي کلیتین سونوگرافی 1430800 1092560
سونوگرافي کيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی 1220800 932890
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی 1680000 1277360
سونوگرافي نسج نرم سطحي یا عمقی هر جاي بدن با ذکر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافي هيپ نوزادان یک یا دو طرفه سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافي کامل شکم و لگن سونوگرافی 3484600 2647120
سونوگرافي کامل لگن شامل مثانه پر و خالي، پروستات و وزيکول سمينال و يا رحم و تخمدان سونوگرافی 2205000 1676535
سونوگرافی NT  و انومالی سه ماهه اول بارداری  سونوگرافی 4908400 3722670
سونوگرافی NT و یا NB سونوگرافی 4200000 3193400
سونوگرافی آلت سونوگرافی 1929200 1462160
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد  سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال سونوگرافی 4200000 3193400
سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر سونوگرافی 3150000 2395050
سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین  سونوگرافی 1719200 1302490
سونوگرافی تاندون  سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی 3150000 2395050
سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم(EP) سونوگرافی 1719200 1302490
سونوگرافی جفت از نظر آکرتا  سونوگرافی 3819200 2899190
هيستروسونوگرافي سونوگرافی 4488400 3403330
سونوگرافی اینگوئینال  سونوگرافی 0 0
سونوگرافي شکم سونوگرافی 666250 199875
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد  سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافی هر مفصل سونوگرافی 2100000 1596700
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وريدهاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر 5250000 3991750
سونوگرافی کالرداپلر آئورت و شريان هاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر 6300000 4790100
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر 7350000 5588450
سونوگرافی کالرداپلر پورت، وريد طحالي و بررسي کولترال‌ها سونوگرافی كالرداپلر 6300000 4790100
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم  سونوگرافی كالرداپلر 3438400 2604980
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 11550000 8781850
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 6300000 4790100
سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز  سونوگرافی كالرداپلر 8400000 6386800
سونوگرافی کالرداپلر کليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر 7350000 5588450
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمي يا تومورهاي شکمي يا لگن هر کدام سونوگرافی كالرداپلر 7350000 5588450
سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهايی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 10500000 7983500
سونوگرافی کالر داپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر 16800000 12773600
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 6300000 4790100
سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) شامل کليه مراحل مورد نياز و تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 10500000 7983500
سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر 7350000 5588450
سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر 7350000 5588450
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر 11550000 8781850
سونوگرافی کالرداپلر شرايين گردن (دوکاروتيد و دو ورتبرال و وريدهاي ژوگولار) سونوگرافی كالرداپلر 7350000 5588450
سونوگرافی کالرداپلر شرياني وريدي يک اندام سونوگرافی كالرداپلر 10500000 7983500
سونوگرافی کالرداپلر کبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر 8400000 6386800
سونوگرافی کالرداپلر کليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر 6510000 4949770
سونوگرافی کالرداپلر وريدي انتهايی يک طرفه سونوگرافی كالرداپلر 6300000 4790100
سونوگرافی  کالرداپلر شرائین اندام تحتانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 6969200 5294240
HRCT با تزریق سی تی اسكن 7016800 5725475
HRCT با و بدون تزریق سی تی اسكن 10433360 8501787
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن 6031200 4908302
HRCT ریه (High Rsoulotion تمام ريه در يک نفس (پنج ميليمتري))  بدون تزريق سی تی اسكن 4838680 3875830
پروتکل بررسی همانژيوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزريق يا با تزريق ديناميک و تاخيری) سی تی اسكن 6794480 5507817
 CT اسپیرال صورت و سینوس - دو جهت باتزریق سی تی اسكن 12268480 9833509
 CT اسپیرال صورت و سینوس - دو جهت بدون و با تزریق سی تی اسكن 18429600 14770000
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتکال در دو جهت  سی تی اسكن 6983200 5678890
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتکال در يک جهت  سی تی اسكن 5496400 4450250
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT - با تزریق سی تی اسكن 9406040 7625310
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT - بدون تزریق سی تی اسكن 7972720 6463513
سی تی اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT - بدون وبا تزریق سی تی اسكن 13896680 11265499
سی تی اسکن ریه  (( کرونا ))  COVID 19 سی تی اسكن 7972720 6463513
سی تی اسکن اسپیرال لگن استخوانی بدون تزریق سی تی اسكن 7232400 5863690
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال(باوبدون تزریق) سی تی اسكن 13962760 11222708
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش  سی تی اسكن 6007680 4858161
CT بازسازی  ((آزاد )) سی تی اسكن 1126000 337800
سی تی 2مهره ویک دیسک ((ازاد )) سی تی اسكن 3248000 974400
سی تی فقرات پشتی (( ازاد  )) سی تی اسكن 4868000 1460400
CT اسکن ریه  تشخیص ((کرونا)) - بیمه آسیا سی تی اسكن 0 0
CT اسپیرال انته ورشن هیپ با زانو  سی تی اسكن 4156600 3123001
سی تی اسپیرال مغز با و بدون تزریق سی تی اسكن 10756760 8621452
هزینه مقایسه و مشاوره مدارک قبلی (CT) سی تی اسكن 500000 220000
بازسازی متال آرتيفکت (اضافه بر هزينه سي تي اسکن اصلي) سی تی اسكن 1524320 1207612
بازسازی هر ناحيه (اضافه بر هزينه سي تي اسکن اصلي) سی تی اسكن 1524320 1207612
CT  حنجره دو جهت سی تی اسكن 5618480 4543539
CT  حنجره يک جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن 3750040 3032673
CT KUB سی تی اسكن 8758400 7082397
CT KUB اسپیرال  سی تی اسكن 11237800 9110157
CT آندوسکوپي هرارگان (Virtula Endoscopy) سی تی اسكن 11485320 9178673
CT آنژيوپورتوگرافي کبد سی تی اسكن 11261880 9000369
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيک سی تی اسكن 10866240 8684123
CT آنژيوگرافي آئورت شکمي سی تی اسكن 10051720 8079309
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن 9650760 7757148
CT آنژيوگرافي سایر ارگان ها سی تی اسكن 9650760 7757148
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراکرانيال سی تی اسكن 11924360 9530255
CT آنژيوگرافي کاروتيد (اکستراکرانيال) سی تی اسكن 11261880 9000369
CT آنژيوگرافي کليه (جهت دهنده کليه) سی تی اسكن 11261880 9000369
CT آنژیو آئورت با بازسازی ها سی تی اسكن 6876800 5560590
CT آنژیوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 9650760 7757148
CT آنژیوگرافی پولمونری - ارتری  سی تی اسكن 9650760 7757148
CT اسپيرال 2و4ميلی متری هر يک از اعضاء شکم با يا بدون تزريق - هر يک به تنهايی(پانکراس،کليه ها ،طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن 4815440 3903508
CT اسپيرال اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق  سی تی اسكن 6244000 5004650
CT اسپيرال ستون فقرات ناحيه لومبار با و بدون تزريق سی تی اسكن 10976000 8789550
CT اسپيرال شکم و لگن با تزريق سی تی اسكن 11887400 9636795
CT اسپيرال فقرات توراسيک بدون تزريق سی تی اسكن 7098000 5677350
CT اسپيرال فقرات سرويکال بدون تزريق  سی تی اسكن 7098000 5677350
CT اسپيرال مغز با تزريق سی تی اسكن 7060760 5671008
CT اسپيرال مغز بدون تزريق سی تی اسكن 6199760 4981298
CT اسپیرال  اوربیت دوجهت باوبدون تزریق سی تی اسكن 12488000 10009300
CT اسپیرال اندام تحتانی با تزریق سی تی اسكن 6998320 5673556
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8314600 6740286
CT اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق  سی تی اسكن 5930400 4803610
CT اسپیرال اندام فوقانی با تزریق  سی تی اسكن 6998320 5673556
CT اسپیرال اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 8314600 6740286
CT اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق سی تی اسكن 5937120 4812927
CT اسپیرال اوربیت دوجهت با تزریق سی تی اسكن 8101800 6503686
CT اسپیرال اوربیت دوجهت بدون تزریق سی تی اسكن 7600880 6099912
CT اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق سی تی اسكن 5918080 4745622
CT اسپیرال اوربیت هر جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن 8654240 6920452
CT اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق سی تی اسكن 4916800 3918397
CT اسپیرال پروتکل همانژیوم کبدی (بدون تزریق یا تزریق دینامیک و تاخیری) سی تی اسكن 8836800 7167720
CT اسپیرال حنجره یک جهت 2میلیمتری با تزریق سی تی اسكن 5300680 4297230
CT اسپیرال دو مهره یک دیسک با و بدون تزریق  سی تی اسكن 10976000 8789550
CT اسپیرال ریه با بدون تزریق سی تی اسكن 11090520 8990695
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن 7236320 5866203
CT اسپیرال ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 6643280 5385842
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با تزريق سی تی اسكن 9268000 7444150
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با و بدون تزريق سی تی اسكن 10976000 8789550
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات بدون تزريق سی تی اسكن 7098000 5677350
CT اسپیرال شکم با تزریق  سی تی اسكن 8020040 6501362
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق  سی تی اسكن 12593560 10209710
CT اسپیرال شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 7721560 6259925
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 18487280 14987301
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 11237800 9110157
CT اسپیرال صورت و سینوس - دو جهت بدون تزریق سی تی اسكن 10858400 8714160
CT اسپیرال صورت و سینوس - یک جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن 10627400 8538523
CT اسپیرال صورت و سینوس -یک جهت با تزریق سی تی اسكن 6329120 5064227
CT اسپیرال صورت و سینوس-یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن 6199760 4981298
CT اسپیرال فقرات توراسیک با تزریق  سی تی اسكن 9268000 7444150
CT اسپیرال فقرات توراسیک با و بدون تزریق  سی تی اسكن 10976000 8789550
CT اسپیرال فقرات سرویکال با تزریق  سی تی اسكن 9268000 7444150
CT اسپیرال فقرات سرویکال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 10976000 8789550
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق  سی تی اسكن 7098000 5677350
CT اسپیرال گردن  سی تی اسكن 6586720 5339565
CT اسپیرال گردن با تزریق  سی تی اسكن 7236320 5866203
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن 11046000 8959650
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت با تزریق سی تی اسكن 5166560 4188709
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت باوبدون تزریق سی تی اسكن 7738640 6273379
CT اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن 4815440 3903508
CT اسپیرال گوش دوجهت باوبدون تزریق سی تی اسكن 12195120 9886660
CT اسپیرال گوش دوجهت بدون تزریق  سی تی اسكن 8020040 6501362
CT اسپیرال گوش دوچهت با تزریق  سی تی اسكن 8414000 6771450
CT اسپیرال لگن  سی تی اسكن 7236320 5866203
CT اسپیرال لگن با تزریق  سی تی اسكن 7708400 6248984
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 11947880 9685585
CT اسپیرال هر سگمان از اندام سی تی اسكن 5937120 4812927
CT اسپیرال هر مفصل در یک جهت سی تی اسكن 5596920 4512186
CT اندام تحتاني با و بدون کنتراست سی تی اسكن 6278440 5109377
CT اندام تحتاني با کنتراست سی تی اسكن 5293400 4307590
CT اندام فوقاني با کنتراست سی تی اسكن 5293400 4307590
CT اندام فوقاني بدون و با کنتراست سی تی اسكن 6278440 5109377
CT اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق سی تی اسكن 4756360 3823057
CT اوربیت دو جهت  سی تی اسكن 5720400 4608877
CT اوربیت دو جهت با تزریق  سی تی اسكن 6007680 4858161
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن 9311960 7529935
CT اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن 4497360 3614443
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 6682480 5340846
CT اوربیت یک طرفه  سی تی اسكن 3931480 3108917
CT بررسي 2 و 4 ميلي متری هر يک از اعضاء شکم - با يا بدون تزريق- هر يک به تنهايی (پانکراس، کليه ها، طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن 3750040 3032673
CT بررسي 4 و 2 ميلي متري اعضاء انفرادي و اختصاصي شکم- با تزريق ديناميک (کبد) سی تی اسكن 5618480 4543539
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف (باوبدون تزريق) سی تی اسكن 7364000 5973100
CT جهت بررسي پرفيوژن بافتي با گاز گزنون سی تی اسكن 12371240 9886863
CT حنجره يک جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن 4247600 3414257
CT دو مهره يک ديسک با تزريق سی تی اسكن 5336800 4342926
CT دو مهره يک ديسک بدون تزريق سی تی اسكن 4619160 3735102
CT ديناميک گردن سی تی اسكن 5618480 4543539
CT ديناميک هيپوفيز براي ميکروآدنوم  سی تی اسكن 4945640 4009516
CT ریه با تزریق  سی تی اسكن 5689040 4588773
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن 8624280 6973876
CT ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 5110000 4142432
CT سري کامل TMJ اگزيال و کرونال و ساژيتال سی تی اسكن 8879360 7179977
CT سري گوش براي پيوند کوکلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن 7080640 5691266
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن 12123160 9802961
CT سيالو يک جهت با حق تزريق سی تی اسكن 2950920 2395155
CT شکم و لگن با تزريق  سی تی اسكن 9251480 7481145
CT شکم با تزریق  سی تی اسكن 6359360 5123685
CT شکم با و بدون تزریق سی تی اسكن 9977520 8039255
CT شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 6007680 4858161
CT شکم و لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 14393960 11639390
CT شکم ولگن بدون تزریق  سی تی اسكن 8758400 7082397
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 9310280 7483777
CT صورت و سينوس يک جهت با تزريق  سی تی اسكن 5276600 4266766
CT صورت و سينوس يک جهت(کرونال يا 1اگزيال)  سی تی اسكن 4564280 3699920
CT صورت و سینوس دو جهت  سی تی اسكن 8158640 6557656
CT صورت و سینوس دو جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 13882400 11153660
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 7825440 6344051
CT فضاي بين مهره‌اي هر کدام جداگانه سی تی اسكن 1155560 928634
CT فک پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساژيتال و کرونال سی تی اسكن 7276640 5922105
CT گردن با تزریق  سی تی اسكن 5618480 4543539
CT گردن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8594040 6949481
CT گردن بدون تزریق  سی تی اسكن 5125400 4144791
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن 6245680 5050808
CT گوش داخلي يک جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن 3750040 3032673
CT گوش داخلی کرونال اگزیال   سی تی اسكن 6245680 5050808
CT گوش دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 6031200 4908302
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 9220400 7503797
CT گوش يک جهت با تزريق  سی تی اسكن 3802680 3111500
CT گوش يک جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 5747840 4696594
CT لگن با تزریق  سی تی اسكن 5994520 4847220
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 9311960 7529935
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن 5551840 4500818
CT لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 5618480 4543539
CT مايلو يک جهت براي دو مهره و يک ديسک  سی تی اسكن 8803200 6945820
CT مدياستن يا ريه با تزريق ديناميک سی تی اسكن 5720400 4608877
CT مغز با تزریق  سی تی اسكن 5259520 4253312
CT مغز با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8158640 6557656
CT مغز بدون تزريق  سی تی اسكن 4564280 3699920
CT مغز کرونال و آگزيال با تزريق  سی تی اسكن 9310280 7483777
CT مغز کرونال و آگزيال بدون تزريق  سی تی اسكن 8158640 6557656
CT مغز کرونال و اگزیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 13962760 11222708
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق  سی تی اسكن 5213880 4226558
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 7825440 6344051
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق  سی تی اسكن 4564280 3699920
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن 4619160 3735102
CT هر مفصل در يک جهت سی تی اسكن 4372480 3514350
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن 5125400 4144791
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن 6245680 5050808
مامو گرافي يک ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی 3484320 2744616
ماموگرافي با بزرگنمائي يک ناحيه ماموگرافی 3351040 2659174
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) ماموگرافی 5824280 4587814
ماموگرافي گالاکتوگرافي (يک طرفه) ماموگرافی 3706360 2919518
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوکاليزاسيون ماموگرافی 1400560 1103228
پنوموسيستوگرافي از يک پستان و هزينه تزريق ماموگرافی 11597320 9135266
راديوگرافي هيستروسالپنکو گرافي هیستروگرافی 7686000 6054300