تعرفه ها

تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

 

نام خدمت طبقه بندی پرداختنی بیمار تامین تعرفه خصوصی 99 توضیحات
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI مغز با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI سرویكال بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI سرویكال با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI لومبوساكرال بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI لومبوساكرال باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI لومبوساكرال باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مغزپرفیوژن (باوبدون) ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق  ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRU یوروگرافی(MRU ديناميک) ام آر آی 3487600 4,598,500  
MRU یوروگرافی(MRU استاتيک) ام آر آی 3230000 4,287,000  
MRI ديناميک هر قسمت از بدن (قلب , مفاصل و . . . ) ام آر آی 3230000 4,287,000  
MRV باتزریق (بیمه) ام آر آی 3261150 4,315,000  
MR کلانژيوگرافي (MRCP) ام آر آی 3230000 4,287,000  
MR آرتروگرافي ام آر آی 3487600 4,598,500  
MRI اوربیت باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI اوربیت باتزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI (ام آر ماموگرافي - دو طرفه) باوبدون تزریق ام آر آی 4101000 5,399,500 فقط در طب آزما 
MRI توراسیك بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI توراسیك با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI توراسیك با و بدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI زانوباتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI مچ پا باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI كف پا بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI كف پا با تزریق  ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI كف پا باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI ساق پا باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI ران پا با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI ران پا باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI مفاصل هیپ باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI كف دست بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI كف دست با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI كف دست باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI مچ دست باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI ساعد  بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI ساعد با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI ساعد باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI آرنج با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI آرنج باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI بازو با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI بازو باوبدون تزریق  ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI توراكولومبار بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI توراكولومبار با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI توراكولومبار باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI سرویكوتوراسیك بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI سرویكوتوراسیك باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI سرویكوتوراسیك باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI لگن با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI لگن باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI شكم بدون تزریق  ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI شكم با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI شكم باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI نسج نرم گردن باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مفاصل ساكروایلیاك بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI مفاصل ساكروایلیاك باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI مفاصل ساكروایلیاك باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI صورت و سینوس باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI قفسه سینه باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI شانه با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI گوش با تزریق  ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI براكیال پلكسوس (گردنی) ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI براكیال پلكسوس ( كمری) ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI شبكه براكیال پلكسوس (بازویی) ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI كبد بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI كبد تری فازیك ام آر آی 3418800 4,501,000  
TMG MRI بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRV بدون تزریق ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRV  با تزریق ام آر آی 1825000 4,315,000  
MRA (آنژیوگرافی) گردن باتزریق  ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRA (آنژیوگرافی) شریان رنال ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRA (آنژیوگرافی) آئورت با تزریق ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRA (آنژیوگرافی) پریفرال با تزریق ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRA (آنژيو گرافي) مغز ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRI لومبوساكروكوسیژال بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI لومبوساكروكوسیژال باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI لومبوساكروكوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI ساكروم كوكسیژال بدون تزریق ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRI ساكروم كوكسیژال باتزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI ساكروم كوكسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI كولستاتوم گوش ام آر آی 2009400 2,641,500  
MRA  كانال Spinal  و محتویات ان با یا بدون ماده حاجب  ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRA اندام تحتان با یا بدون  تزریق   ام آر آی 3261150 4,315,000  
 MRA اندام فوقانی با یا بدون  تزریق   ام آر آی 3261150 4,315,000  
MRI  مغز با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI  سرویكال با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI  توراسیك با تزریق دیفیوژن ام آر آی 2445400 3,224,500  
 MRI  لومببار با تزریق دیفیوژن ام آر آی 2445400 3,224,500  
MRI  هر مفصل فوقانی با و بدون تزریق ام آر آی 3418800 4,501,000  
MRS   اسپكتروسكوپی ام آر آی 3431850 4,541,000 فقط در تابش پرتو
MRI پستان یك جهت با و بدون تزریق  ام آر آی 2644968 4,501,000 فقط در طب آزما 
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري آپيكال يا بابت وينگ) پانوركس 188000 251,000 فقط در طب آزما 
راديوگرافي پانوركس پانوركس 465950 624,500  
راديوگرافي سفالوگرام پانوركس 465950 624,500 فقط در طب آزما 
تخليه آبسه ها و تزريقات داخل حفرات و توموره خدمات تشخیصی 7447900 8,696,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی پانکراس خدمات تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست خدمات تشخیصی 3586250 4,239,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما خدمات تشخیصی 4245200 5,018,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی کبد خدمات تشخیصی 9277700 10,859,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی کلیه خدمات تشخیصی 6350250 7,398,500 فقط در طب آزما 
وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت خدمات تشخیصی 15692800 18,280,000 فقط در طب آزما 
درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه خدمات تشخیصی 5801350 6,749,500 فقط در طب آزما 
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر  خدمات تشخیصی 6716250 7,831,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی نسج نرم گردن خدمات تشخیصی 2561800 3,028,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی کلیه با تروکات  خدمات تشخیصی 6350250 7,398,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی غدد لنفاوی سطحی  خدمات تشخیصی 5984600 6,966,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی عضله سطی یا عمقی خدمات تشخیصی 3614100 4,172,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی توده شکمی خدمات تشخیصی 4305200 5,008,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی توده رتروپریتوئن خدمات تشخیصی 7447900 8,696,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی ترانس رکتال خدمات تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی بافت نرم لگن خدمات تشخیصی 2049400 2,422,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی خدمات تشخیصی 9557800 11,109,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی از طریق کاتتر  خدمات تشخیصی 11817600 13,726,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی از پروستات خدمات تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی پارانشیم کبد خدمات تشخیصی 6716250 7,831,000 فقط در طب آزما 
آمنیوسنتز خدمات تشخیصی 3939200 4,575,500 فقط در طب آزما 
پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر  خدمات تشخیصی 5252100 6,100,500 فقط در طب آزما 
نفروستومي با هدايت سونوگرافی خدمات تشخیصی 8546050 9,994,000 فقط در طب آزما 
اسپیراسیون كیست تیرویید -- FNA زير گايد سونو خدمات تشخیصی 3358300 3,915,500  
تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی  خدمات تشخیصی 0 19,578,000 فقط در طب آزما 
درناژ ابسه های شكمی و لگنی  رتروپریتوئن با كاتتر خدمات تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون خدمات تشخیصی 3293450 3,893,000 فقط در طب آزما 
درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا  (*RF) خدمات تشخیصی 0 34,830,000  
كوردوسنتز - نمونه برداری از كوریون  خدمات تشخیصی 5036850 5,873,000  
اسپیراسیون و یا تزریقداخلی كیست یا لگنچه كلیه با سوزن  خدمات تشخیصی 5252100 6,100,500  
درمان كیست هیداتیك به هرتعداد به روش PAIR خدمات تشخیصی 0 22,878,000  
كارگذاری سیم یا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی در نسج پستان با هدایت رادیولوژیك  خدمات تشخیصی 6350250 7,398,500  
اسپیراسیون یا FNA  به غیر از تیرویید  خدمات تشخیصی 3631500 4,209,000  
بیوپسی برست از طریق پوست  خدمات تشخیصی 3567884 4,895,000  
بیوپسی مهره  خدمات تشخیصی 6440650 7,613,500 فقط در طب آزما 
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT(در یك سطح) خدمات تشخیصی 0 6,056,000  
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT ( هر سطح اضافه) خدمات تشخیصی 0 2,163,000  
از بین بردن یك یا چند تومور  به روش بسته با RF خدمات تشخیصی 0 34,830,000 فقط در طب آزما 
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی 495800 664,500  
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراكسپوز) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي سل تورسيک (زين تركي) لوكاليزه نيمرخ رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي كانال اپتيك هر طرف رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي ماستوئيد يكطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراكسپوز) رادیولوژی 307850 412,500  
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی 495800 664,500  
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يك فيلم) رادیولوژی 320650 429,500  
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا كالدول) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی 515950 692,000  
راديوگرافي استخوان فك (نماي ابليك يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي سري كامل دندان (10فيلم) رادیولوژی 1263400 1,689,000  
راديوگرافي سري كامل دندان (در صورتيكه 14 فيلم تقاضا شده باشد) رادیولوژی 1633550 2,189,000  
راديوگرافي فيلم اوكلوزال رادیولوژی 307850 412,500  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر (هر طرف يك فيلم) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر هر طرف با دهان باز و بسته (2فيلم) رادیولوژی 515950 692,000  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4اکسپوز) رادیولوژی 778400 1,043,000  
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس - يك جهت رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي لارنگوگرافي (حداقل4اكسپوز) رادیولوژی 1163000 1,558,500  
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی 282100 378,000  
رادیوگرافی سیالوگرافی یك طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4كلیشه) رادیولوژی 1612400 2,160,500  
راديوگرافي شانه يك جهت (استخوان اسكاپولاترقوه ،مفصل آكروميوكلاويكولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی 294900 395,000  
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر( يك فيلم) رادیولوژی 316550 424,000  
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی 618350 831,500  
راديوگرافي كاردياك سري با بلع ماده حاجب (4 فيلم) رادیولوژی 1163000 1,558,500  
فلوروسكوپي تنها رادیولوژی 350500 469,500 نه طب آزما نه تابش 
برونكو گرافي يك طرفه رادیولوژی 2226700 2,975,000  
راديوگرافي دنده ها نماي ابليك يا روبرو يك فيلم رادیولوژی 294900 395,000  
راديوگرافي دنده ها يكطرف دو نما (2فيلم) رادیولوژی 556000 745,000  
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليك يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليك و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) رادیولوژی 530250 710,500  
راديوگرافي مفصل هيپ دو طرفه يا نماي فراگ (لگن) رادیولوژی 329000 441,000  
راديوگرافي مفصل هيپ نماي روبرو يا مايل(هر كليشه) رادیولوژی 314350 422,500  
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی 337700 452,500  
راديوگرافي مفصل ساكرو ايلياك هر اكسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی 314350 422,500  
راديوگرافي استخوان ساكروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت رادیولوژی 551400 739,000  
راديوگرافي ساده شكم خوابيده - يك فيلم رادیولوژی 345500 461,000  
راديوگرافي ساده شكم خوابيده و ايستاده - 2 فيلم رادیولوژی 675400 905,000  
راديوگرافي ساده شكم ايستاده - 1 فيلم رادیولوژی 340900 455,000  
راديوگرافي ERCP بدون دستمزد آندوسكوپيك - هر فيلم رادیولوژی 1223950 1,659,000  
پيلوگرافي رتروگراد دو طرفه (هر كليشه) رادیولوژی 876650 1,174,500  
راديوگرافي ساده شكم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين (هر اکسپوز) رادیولوژی 435300 583,000  
راديوگرافي توموگرافي (هر عضو - هر كليشه فيلم كوچك) رادیولوژی 465950 624,500  
راديوگرافي توموگرافي (هر عضو - هر كليشه فيلم بزرگ) رادیولوژی 495800 664,500  
راديوگرافي ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی 495800 664,500  
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم (روبرو نيمرخ وابليك چپ وراست) رادیولوژی 846800 1,134,500  
راديوگرافي فقرات گردن (فلكسيون ،اكستانسيون ،مايل) هر اكسپوز رادیولوژی 321000 429,500  
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی 440200 590,000  
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی 636850 853,500  
راديوگرافي فقرات كمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی 636850 853,500  
راديوگرافي فقرات كمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليك چپ و راست رادیولوژی 1171700 1,570,000  
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) رادیولوژی 782500 1,048,500  
هر كليشه اضافي (BENDING) يا ابليك و...هر فيلم رادیولوژی 495800 664,500  
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ رادیولوژی 697050 934,000  
راديوگرافي لومبو ساكرال - دو جهت رادیولوژی 726900 974,000  
راديوگرافي لوكاليزه - هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی 346450 463,000  
رادیوگرافی استخوان بازو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 350500 469,500  
رادیوگرافی استخوان بازو يا ساعد يا آرنج يک جهت ( يك فيلم) رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يك فيلم رادیولوژی 346450 463,000  
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت - روي يك فيلم رادیولوژی 346450 463,000  
راديوگرافي مچ دست يك جهت رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی 355750 476,500  
رادیوگرافی مچ دست (اسكافوئيد و ...) هرفیلم اضافی رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 1 جهت رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 2 جهت رادیولوژی 355750 476,500  
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر كليشه رادیولوژی 465950 624,500  
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی 351350 470,000  
آرتروگرافي مچ دست رادیولوژی 1964200 2,628,500  
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم رادیولوژی 611600 819,500  
راديوگرافي استخوان ران 2 اكسپوز روي يك فيلم رادیولوژی 380850 510,000  
راديوگرافي اسكنوگرام براي تعيين كوتاهي اندام با خط‌ كش مدرج رادیولوژی 1047400 1,406,500 فقط در تابش پرتو
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 346450 463,000  
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم رادیولوژی 495800 664,500  
رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم رادیولوژی 370700 496,000  
راديوگرافي نماي انتركنديلار يا نماي مخصوص كشكك 1 فيلم رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی 406100 544,000  
راديوگرافي ساق پا دو اکسپوز روي 1 فيلم رادیولوژی 501750 671,500  
راديوگرافي مچ پا 1 جهت رادیولوژی 350500 469,500  
راديوگرافي مچ پا 2 جهت رادیولوژی 423150 567,000  
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی 282100 378,000  
راديوگرافي كف پا رادیولوژی 350500 469,500  
راديوگرافي كف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 437450 585,500  
راديوگرافي كف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم رادیولوژی 465950 624,500  
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب رادیولوژی 1495000 2,006,000  
راديوگرافي انگشتان هر پا يك جهت رادیولوژی 305100 408,000  
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی 350500 469,500  
رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه  رادیولوژی 1004350 1,354,000  
رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه  رادیولوژی 1481800 2,011,000  
Bone Survey   تا سن 10 سالگی  رادیولوژی 1144650 1,544,000  
Bone Survey   بالای سن  10 سالگی  بادو كلیشه اضافه (رخ و نیمرخ ) رادیولوژی 1768800 2,385,500  
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیك ) رادیولوژی 2074150 2,774,500 فقط در طب آزما 
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار  ) رادیولوژی 2074150 2,774,500 فقط در طب آزما 
راديوگرافي داكريوسيستوگرافي رادیولوژی رنگی  1612400 2,160,500  
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  671400 897,500  
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  1394100 1,868,000  
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) رادیولوژی رنگی  1723600 2,309,500  
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  1526900 2,050,500  
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  1812800 2,429,500  
راديوگرافي باريم انما دوبل كنتراست (حداقل 6 فيلم) رادیولوژی رنگی  1992900 2,670,500  
راديوگرافي كله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  722550 970,000  
راديوگرافي كلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی  739700 991,000  
راديوگرافي كلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم رادیولوژی رنگی  1163000 1,558,500  
اوروگرافي ترشحي (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی  1590400 2,131,500  
نفروتوموگرافي هر كليشه رادیولوژی رنگی  465950 624,500  
پيلوگرافي رتروگراد يك طرفه (هر کليشه) رادیولوژی رنگی  567200 759,000  
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد يك طرفه (با هر عدد كليشه لازم) رادیولوژی رنگی  2083150 2,776,500  
پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد دوطرفه (با هر عدد كليشه لازم) رادیولوژی رنگی  3063450 4,090,000  
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  983750 1,318,000  
راديوگرافي یورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  1112750 1,489,000  
راديوگرافي رتروگراد يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب  رادیولوژی رنگی  1287600 1,723,000  
V.C.U.G یورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي  رادیولوژی رنگی  1630250 2,181,500  
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی  1334400 1,788,000  
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی  1526900 2,050,500  
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای سرویکال  رادیولوژی رنگی  2074150 2,774,500  
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم كامل رادیولوژی رنگی  2538650 3,403,500  
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي كمري - با هم رادیولوژی رنگی  3388900 4,539,000  
Defecography رادیولوژی رنگی  3737200 4,989,500  
سنجش تراکم استخوان تمام بدن   تراكم استخوان 3192350 4,228,000  
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام   تراكم استخوان 2732400 3,609,500  
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی 470100 639,500  
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) هركدام به تنهايي سونوگرافی 395250 537,000  
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) با هم سونوگرافی 486450 662,500  
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی 483400 657,000  
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد ـ تحت فكي) سونوگرافی 336600 457,000  
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام سونوگرافی 336600 457,000  
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای  اگزیلاری یك یا دو طرفه سونوگرافی 927200 1,262,500  
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی 395250 537,000  
سونوگرافي شكم (كبد ، كيسه صفرا ، طحال ، كليه ها ، پانكراس) سونوگرافی 734550 999,500  
سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري  صفراوی سونوگرافی 470100 639,500  
سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی 336600 457,000  
سونوگرافي 2 كليه سونوگرافی 395250 537,000  
سونوگرافي پانكراس سونوگرافی 336600 457,000  
سونوگرافي طحال سونوگرافی 336600 457,000  
سونوگرافي رتروپريتوان يا آئورت شكمي سونوگرافی 368800 502,500  
سونوگرافي آپانديس  سونوگرافی 411100 559,500  
سونوگرافي  كليه ها و مجاری ادراری با مثانه پر سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافي كليه ها و مجاری و مثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري سونوگرافی 646400 879,500  
سونوگرافي كليه ها و مجاری و پروستات یا رحم  ومثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،   .پروستات و وزیكول سمینال  سونوگرافی 616900 839,500  
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،رحم و تخمدان سونوگرافی 616900 839,500  
سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم ـ لگن سونوگرافی 566250 771,000  
سونوگرافي جهت آبستني خارج از رحم سونوگرافی 486450 662,500  
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی 545100 742,500  
سونوگرافي تستيكول پايين نيامده سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافي آدرنال یك یا  دو طرفه سونوگرافی 395250 537,000  
سونوگرافي پروستات ( ترانس ركتال) سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی 689200 937,000  
سونوگرافي شكم نوزادان - ریفلكس معده به مری سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافي هيپ نوزادان سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافي نسج نرم سطحي هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافي تعيين حاملگي ، سن ،وضع جفت ، جنين و ضربان قلب سونوگرافی 734550 999,500  
سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي جنين سونوگرافی 972550 1,325,000  
سونوگرافي بررسي وضع و سلامت جنين هاي چند قلوئی -هر قل اضافه سونوگرافی 486450 662,500  
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی 486450 662,500  
هيستروسونوگرافي سونوگرافی 1266500 1,725,000  
سونوگرافی NT و یا NB (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) سونوگرافی 1175300 1,599,500  
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد  سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافی NT وآنومالی های سه ماهه اول (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) سونوگرافی 1384150 1,885,000  
سونوگرافی جفت از نظر کرتا  سونوگرافی 1074350 1,462,500  
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافی تاندون  سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافی بیوفیزیکال به انضمام  سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافی بلوغ ریه های جنین  سونوگرافی 486450 662,500  
سونوگرای بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر  سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافی Infertility درآقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD) سونوگرافی 881350 1,199,500  
سونوگرافی اینگوئینال  سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد  سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافی آلت  penis سونوگرافی 545100 742,500  
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال  سونوگرافی 1175300 1,599,500  
سونوگرافی مفصل سونوگرافی 587400 799,500  
سونوگرافی كامل شكم و لگن  سونوگرافی 977850 1,331,000  
سونوگرافی انواژیناسیون روده (این كد همزمان با شكم و لگن قابل شارژ نمی باشد) سونوگرافی 587400 799,500  
كالرداپلر شرايين گردن  سونوگرافی كالرداپلر 2057150 2,799,500  
کالرداپلر شرایئن اندام تحتانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 1955700 2,662,000  
كالرداپلر شرياني وريدي -يك اندام سونوگرافی كالرداپلر 2939000 3,999,500  
کالرداپلر وریدی اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 2939000 3,999,500  
كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر 4702200 6,399,000  
کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 1763200 2,399,500  
کالرداپلر وریدی انتهایی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 1763200 2,399,500  
كالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر 3232450 4,399,000  
کالرداپلرشرائین اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 3232450 4,399,000  
کالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام سونوگرافی كالرداپلر 2057150 2,799,500  
کالرداپلر كليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر 2057150 2,799,500  
كالرداپلر كليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر 1822200 2,479,500  
كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر 2351100 3,199,500  
كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر 2057150 2,799,500  
كالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر 2057150 2,799,500  
كالرداپلر دستگاه تناسلي با تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 2939000 3,999,500 فقط در طب آزما 
كالرداپلر دستگاه تناسلي بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 1763200 2,399,500 فقط در طب آزما 
کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر 2057150 2,799,500  
کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping سونوگرافی كالرداپلر 2351100 3,199,500  
کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping سونوگرافی كالرداپلر 3820350 5,199,000  
کالرداپلر فیستول دیالیز  سونوگرافی كالرداپلر 2351100 3,199,500  
کالرداپلر توده های نسج نرم  سونوگرافی كالرداپلر 972550 1,325,000  
کالرداپلر ائورت و شریانهای ایلیاک  سونوگرافی كالرداپلر 1763200 2,399,500  
کالرداپلر پورت ورید طحالی و بررسی کولترال ها  سونوگرافی كالرداپلر 1763200 2,399,500  
کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک  سونوگرافی كالرداپلر 1469250 1,999,500  
CT مغز بدون تزريق  سی تی اسكن 1030050 1,358,000  
CT مغز با تزریق  سی تی اسكن 1197550 1,581,500  
CT مغز با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1901200 2,520,000  
CT مغز كرونال و آگزيال با تزريق  سی تی اسكن 2169050 2,875,000  
CT مغز كرونال و آگزينال بدون تزريق  سی تی اسكن 1901200 2,520,000  
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف با يا بدون تزريق سی تی اسكن 1657900 2,185,000  
CT صورت و سينوس يك جهت (كرونال يا اگزيال)  سی تی اسكن 1030050 1,358,000  
CT صورت و سینوس دو جهت  سی تی اسكن 1901200 2,520,000  
CT صورت و سينوس يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 1202150 1,587,500  
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 2169050 2,875,000  
CT ديناميك هيپوفيز براي ميكروآدنوم  سی تی اسكن 1115250 1,470,500  
CT اوربیت یک طرفه  سی تی اسكن 971400 1,299,000  
CT اوربیت دو جهت  سی تی اسكن 1321150 1,748,500  
CT گوش داخلي يك جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن 853800 1,127,500  
CT گوش يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 826950 1,083,500  
CT گوش يك جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 1256850 1,648,500  
CT گوش داخلی کرونال اگزیال   سی تی اسكن 1421950 1,878,000  
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن 1421950 1,878,000  
CT گوش دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 1340050 1,762,500  
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 2048750 2,694,500  
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در يك جهت  سی تی اسكن 1246050 1,644,000  
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در دو جهت  سی تی اسكن 1556100 2,047,500  
CT آنژیوگرافی شرائین مزانتریک و پورت  سی تی اسكن 2248650 2,980,500  
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش  سی تی اسكن 1368450 1,807,000  
CT فك پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساجيتال و كرونال سی تی اسكن 1616400 2,126,000  
CT سري كامل TMJ اگزيال و كرونال و ساجيتال سی تی اسكن 2022950 2,671,500  
CT سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن 1650100 2,187,000  
CT اسپیرال گردن  سی تی اسكن 1486300 1,959,500  
CT اسپیرال گردن با تزریق  سی تی اسكن 1632400 2,152,500  
CT اسپیرال ديناميك گردن سی تی اسكن 1632400 2,152,500  
CT  اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن 1086350 1,432,500  
CT اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن 1195700 1,576,500  
CT اسپیرال حنجره دو جهت سی تی اسكن 1632400 2,152,500  
CT اسپیرال ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 1498450 1,975,500  
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن 1632400 2,152,500  
CT مدياستن ريه با تزريق ديناميك سی تی اسكن 1321150 1,748,500  
HRCT با تزریق سی تی اسكن 1542850 2,025,500  
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن 1340050 1,762,500  
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن 2762000 3,647,500  
CT اسپیرال شکم با تزریق  سی تی اسكن 1809550 2,386,000  
CT اسپیرال شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 1741750 2,296,500  
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 2535050 3,342,500  
CT شكم و لگن با تزريق  سی تی اسكن 2107500 2,783,000  
CT اسپیرال لگن با تزریق  سی تی اسكن 1738950 2,293,000  
CT اسپیرال لگن  سی تی اسكن 1632400 2,152,500  
بررسي دو و چهار ميليمتري هر يك از اعضاي شكم با يا بدون تزريق هر يك به تنهايي سی تی اسكن 853800 1,127,500  
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن 1252350 1,651,000  
بررسي چهار و دو ميليمتري اعضاي انفرادي و اختصاصي شكم با تزريق ديناميك (كبد) سی تی اسكن 1279300 1,689,500  
CT آنژيو آئورت با بازسازي‌ها سی تی اسكن 1566750 2,069,000  
CT دو مهره يك ديسك بدون تزريق سی تی اسكن 1052100 1,389,500  
CT دو مهره يك ديسك با تزريق سی تی اسكن 1186200 1,560,000  
فضای بین مهره ای سی تی اسكن 269500 357,000  
CT مايل و يک جهت  دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 2191450 2,934,500  
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن 1052100 1,389,500  
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن 1167350 1,541,500  
CT هر مفصل در يك جهت سی تی اسكن 1018700 1,350,500  
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن 1421950 1,878,000  
پروتوكول بررسي همانژيوم كبدي شامل CT بدون تزريق و با تزريق ديناميك و تاخيري سی تی اسكن 1533250 2,021,500  
بازسازي متال آرتيفكت (اضافه بر هزينه CT اصلي) سی تی اسكن 374350 500,000  
بازسازي هر ناحيه (اضافه بر هزينه CT اصلي) سی تی اسكن 374350 500,000  
CT سيالو يك جهت با حق تزريق سی تی اسكن 662150 872,500  
CT آنژيوگرافي كاروتيد (اكستراكرانيال) سی تی اسكن 2679900 3,564,000 فقط در طب آزما 
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراكرانيال سی تی اسكن 2837100 3,773,000 فقط در طب آزما 
CT آنژيوگرافي كليه (جهت دهنده كليه) سی تی اسكن 2679900 3,564,000 فقط در طب آزما 
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيك سی تی اسكن 2586050 3,439,000 فقط در طب آزما 
CT آنژيوگرافي  -آئورت شكمي سی تی اسكن 2342700 3,105,000 فقط در طب آزما 
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
CT لگن با تزریق  سی تی اسكن 1365650 1,803,500  
CT لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 1279300 1,689,500  
CT آنژيوپورتوگرافي كبد سی تی اسكن 2679900 3,564,000  
CT جهت بررسي پرفيوژن بافتي با گاز گزنون سی تی اسكن 2944250 3,915,500  
CT آندوسكوپي هرارگان (Virtula Endoscopy) سی تی اسكن 2733550 3,635,500  
CT اسپیرال ریه با وبدون تزریق سی تی اسكن 2502050 3,299,000  
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2695950 3,554,500  
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2840250 3,745,000  
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 4170400 5,499,000  
CT شکم و لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3279100 4,330,500  
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 2121450 2,801,500  
CT شکم با وبدون تزریق سی تی اسكن 2304000 3,049,500  
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن 1964500 2,594,500  
CT (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2248650 2,980,500  
CT گردن بدون تزریق  سی تی اسكن 1167350 1,541,500  
CT گردن با تزریق  سی تی اسكن 1279300 1,689,500  
CT ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 1152850 1,520,000  
CT ریه با تزریق  سی تی اسكن 1308400 1,730,500  
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1765400 2,327,500  
CT شكم ولگن بدون تزریق  سی تی اسكن 1994700 2,634,500  
CT شکم با تزریق  سی تی اسكن 1468700 1,944,000  
CT شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 1368450 1,807,000  
CT انژیوگرافی پولمونری-ارتری  سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
CT اسپیرال عضو شکمی  سی تی اسكن 1086350 1,432,500  
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1590200 2,114,500  
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن 2121450 2,801,500  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1901200 2,520,000  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق  سی تی اسكن 1176150 1,551,000  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق  سی تی اسكن 1030050 1,358,000  
CT گردن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1957450 2,585,000  
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن 2486500 3,277,500  
HRCT دوم جانبازان سی تی اسكن 1036500 1,762,500  
CT KUB اسپیرال  سی تی اسكن 2535050 3,342,500  
CT KUB سی تی اسكن 1987200 2,623,500  
CT بازسازی ازاد  سی تی اسكن 301500 500,000  
CT اسپیرال مفصل یاسگمان  سی تی اسكن 1289500 1,706,000  
CT اسپیرال شکم و لگن با تزریق  سی تی اسكن 2681650 3,536,000  
CT اسپیرال حنجره یک جهت با تزریق سی تی اسكن 1195700 1,576,500  
بازسازی دنتال  سی تی اسكن 0 500,000  
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن    2,238,500  
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق  سی تی اسكن 1684100 2,238,500  
CT دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2592950 3,444,500  
CT اسیرال فقرات توراسیك بدون تزریق  سی تی اسكن 1684100 2,238,500  
CT  اسپیرال فقرات سرویكال بدون تزریق  سی تی اسكن 1684100 2,238,500  
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك با تزریق  سی تی اسكن 2165550 2,871,500  
CT اسپیرال فقرات لومبار با وبدون تزریق  سی تی اسكن 2592950 3,444,500  
CT  اسپیرال توراسیك با تزریق  سی تی اسكن 2165550 2,871,500  
CT  اسپیرال سرویكال با تزریق  سی تی اسكن 2165550 2,871,500  
CT  اسپیرال توراسیك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2592950 3,444,500  
CT  اسپیرال سرویكال با و بدون تزریق سی تی اسكن 2592950 3,444,500  
CT  اسپیرال دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2592950 3,444,500  
CT  اسپیرال مایل و یك جهت برای دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 2940450 3,904,000  
CT  اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق  سی تی اسكن 1339350 1,766,000  
CT  اسپیرال اندام فوقانی با تزریق  سی تی اسكن 1578400 2,081,000  
CT  اسپیرال اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1876050 2,473,500  
CT  اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق  سی تی اسكن 1342100 1,770,500  
CT  اسپیرال اندام تحتانی با تزریق  سی تی اسكن 1578400 2,081,000  
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 1876050 2,473,500  
CT  اسپیرال مفصل  سی تی اسكن 1289500 1,706,000  
سی تی انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
حق تزریق اینتراتكال  سی تی اسكن 720900 1,020,500 فقط در طب آزما 
سی تی اسكن مایلو   جهت برای دو مهره و یك دیسك  سی تی اسكن 2191450 2,934,500 فقط در طب آزما 
سی تی ونوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
سی تی ونوگرافی ائورت شكمی سی تی اسكن 2342700 3,105,000 فقط در طب آزما 
HRCT  با و بدون تزریق سی تی اسكن 2306500 3,031,000  
سی  تی انژیوگرافی لگن  سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
سی تی ونوگرافی لگن  سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
سی تی ونوگرافی اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 2248650 2,980,500 فقط در طب آزما 
سی تی ونوگرافی كلیه  سی تی اسكن 2679900 3,564,000 فقط در طب آزما 
سی تی اسپیرال مغز بدون تزریق سی تی اسكن 1446550 1,918,000  
CT ونوگرافی شرائین اینتراكیال  سی تی اسكن 2837100 3,773,000 فقط در طب آزما 
سی تی اسكن اسپیرال فقرات كمری با تزریق  سی تی اسكن 2165550 2,871,500  
سی تی اسكن مغز كرونال و اگزیال با و بدون تزریق سی تی اسكن 3253900 4,313,000  
سی تی اسكن اسپیرال حنجره با و بدون تزریق سی تی اسكن 1812600 2,391,500  
سی تی اسكن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یالگن استخوانی سی تی اسكن 1630600 2,150,000  
سی تی اسكن اسپیرال هر سگمان از اندام  سی تی اسكن 1339350 1,766,000  
اسپیرال لومبار با تزریق سی تی اسكن 0 2,871,500  
سی تی اسكن صورت وسینوس دو جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3240092 4,296,000  
سی تی اسكن قفسه سینه تشخیص ((كرونا ))   COVID19 سی تی اسكن 1798120 2,371,000  
CT اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن 1048250 1,389,500  
CT اوربیت دو جهت با تزریق سی تی اسكن 1368450 1,807,000  
مامو گرافي يك ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی 872550 1,169,000  
ماموگرافي با بزرگنمائي يك ناحيه ماموگرافی 817950 1,092,000  
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) ماموگرافی 1458050 1,954,000  
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوكاليزاسيون ماموگرافی 350500 469,500  
ماموگرافي گالاكتوگرافي (يك طرفه) ماموگرافی 928150 1,243,500 فقط در طب آزما 
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه  ماموگرافی 400400 567,000 فقط در طب آزما 
پنوموسيستوگرافي از يك پستان و هزينه تزريق ماموگرافی 2903650 3,891,000  
راديوگرافي هيستروسالپنكو گرافي هیستروگرافی 1924000 2,578,500 فقط در طب آزما