تعرفه های تصویربرداری سال 1401

"برای دریافت نوبت تصویربرداری اینجا کلیک کنید"

  

تعرفه های تصویربرداری سال 1401 اعلام شد  تعرفه ها به شرح زیر می باشد.

 نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:

در قسمت جستجو  نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.

* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*

تعرفه های تصویربرداری سال 1401

نام خدمت طبقه بندی تعرفه بدون بیمه (ریال) تعرفه دولتی (ریال) توضیحات
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی 1469500 445440  
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراكسپوز) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي سل تورسيک (زين تركي) لوكاليزه نيمرخ رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي كانال اپتيك هر طرف رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي ماستوئيد يكطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراكسپوز) رادیولوژی 912000 276480  
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی 1469500 445440  
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يك فيلم) رادیولوژی 950000 288000  
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا كالدول) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی 1517500 463550  
راديوگرافي استخوان فك (نماي ابليك يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري اپيكال يا بایت وينگ) پانوركس 569000 168560  
راديوگرافي پانوركس پانوركس 1381000 418560  
راديوگرافي سفالوگرام پانوركس 1381000 418560  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر (هر طرف يك فيلم) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر هر طرف با دهان باز و بسته (2فيلم) رادیولوژی 1517500 463550  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4اکسپوز) رادیولوژی 2305500 698880  
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس - يك جهت رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي شانه يك جهت (استخوان اسكاپولاترقوه ،مفصل آكروميوكلاويكولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی 874000 264960  
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر( يك فيلم) رادیولوژی 937500 284160  
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی 1798000 556510  
راديوگرافي كاردياك سري با بلع ماده حاجب (4 فيلم) رادیولوژی 3446000 1044480  
راديوگرافي دنده ها نماي ابليك يا روبرو يك فيلم رادیولوژی 874000 264960  
راديوگرافي دنده ها يكطرف دو نما (2فيلم) رادیولوژی 1647000 499200  
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليك يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليك و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) رادیولوژی 1571000 476160  
مامو گرافي يك ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی 2584500 783360  
ماموگرافي با بزرگنمائي يك ناحيه ماموگرافی 2473500 732700  
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) ماموگرافی 4320000 1309440  
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوكاليزاسيون ماموگرافی 1038500 314880  
ماموگرافي گالاكتوگرافي (يك طرفه) ماموگرافی 2749000 833280  
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه  ماموگرافی 817500 372500  
راديوگرافي مفصل هيپ دو طرفه يا نماي فراگ (لگن) رادیولوژی 975500 295680  
راديوگرافي مفصل هيپ نماي روبرو يا مايل(هر كليشه) رادیولوژی 913000 282840  
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی 1000500 303360  
راديوگرافي مفصل ساكرو ايلياك هر اكسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی 913000 282840  
راديوگرافي استخوان ساكروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت رادیولوژی 1634000 495360  
راديوگرافي ساده شكم خوابيده - يك فيلم رادیولوژی 1043500 309380  
راديوگرافي ساده شكم خوابيده و ايستاده - 2 فيلم رادیولوژی 2001500 606720  
راديوگرافي ساده شكم ايستاده - 1 فيلم رادیولوژی 1031000 305540  
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  2012500 602080  
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  4130000 1251840  
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) رادیولوژی رنگی  5106000 1547520  
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  4472500 1373110  
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  5372000 1628160  
راديوگرافي باريم انما دوبل كنتراست (حداقل 6 فيلم) رادیولوژی رنگی  5904000 1789440  
راديوگرافي كله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  2117500 649760  
راديوگرافي كلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی  2191500 664320  
اوروگرافي ترشحي (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی  4713000 1428480  
نفروتوموگرافي هر كليشه رادیولوژی رنگی  1381000 418560  
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  2914000 883200  
V.C.U.G یورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي  رادیولوژی رنگی  4868500 1462700  
راديوگرافي ساده شكم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين (هر اکسپوز) رادیولوژی 1295000 391050  
راديوگرافي هيستروسالپنكو گرافي هیستروگرافی 5701500 1728000  
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی  3953000 1198080  
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی  4472500 1373110  
راديوگرافي ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی 1469500 445440  
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم (روبرو نيمرخ وابليك چپ وراست) رادیولوژی 2508500 760320  
راديوگرافي فقرات گردن (فلكسيون ،اكستانسيون ،مايل) هر اكسپوز رادیولوژی 959000 288230  
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی 1305000 395520  
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی 1887500 572160  
راديوگرافي فقرات كمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی 1887500 572160  
راديوگرافي فقرات كمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليك چپ و راست رادیولوژی 3471500 1052160  
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) رادیولوژی 2318500 702720  
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ رادیولوژی 2065000 625920  
راديوگرافي لومبو ساكرال - دو جهت رادیولوژی 2153500 652800  
راديوگرافي لوكاليزه - هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی 1038000 310640  
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای سرویکال  رادیولوژی رنگی  6204000 1860400 فقط طب آزما
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم كامل رادیولوژی رنگی  7508000 2280500 فقط طب آزما
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي كمري - با هم رادیولوژی رنگی  10070500 3042200 فقط طب آزما
رادیوگرافی استخوان بازو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 1038500 314880  
رادیوگرافی استخوان بازو يا ساعد يا آرنج يک جهت ( يك فيلم) رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يك فيلم رادیولوژی 1038000 310640  
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت - روي يك فيلم رادیولوژی 1038000 310640  
راديوگرافي مچ دست يك جهت رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی 1057500 319580  
رادیوگرافی مچ دست (اسكافوئيد و ...) هرفیلم اضافی رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 1 جهت رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 2 جهت رادیولوژی 1057500 319580  
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر كليشه رادیولوژی 1381000 418560  
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی 1047500 315110  
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم رادیولوژی 1811500 549120  
راديوگرافي استخوان ران 2 اكسپوز روي يك فيلم رادیولوژی 1127500 341760  
راديوگرافي اسكنوگرام براي تعيين كوتاهي اندام با خط‌ كش مدرج رادیولوژی 3068500 942000 فقط تابش پرتو
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 1038000 310640  
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم رادیولوژی 1469500 445440  
رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم رادیولوژی 1108000 332820  
راديوگرافي نماي انتركنديلار يا نماي مخصوص كشكك 1 فيلم رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی 1203500 364800  
راديوگرافي ساق پا دو اکسپوز روي 1 فيلم رادیولوژی 1497500 450370  
راديوگرافي مچ پا 1 جهت رادیولوژی 1038500 314880  
راديوگرافي مچ پا 2 جهت رادیولوژی 1254000 380160  
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی 836000 253440  
راديوگرافي كف پا رادیولوژی 1038500 314880  
راديوگرافي كف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 1307000 392770  
راديوگرافي كف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم رادیولوژی 1381000 418560  
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب رادیولوژی 4395500 1343710  
راديوگرافي انگشتان هر پا يك جهت رادیولوژی 914500 273730  
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی 1038500 314880  
رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه  رادیولوژی 2873500 905370  
رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه  رادیولوژی 4085000 1341390  
سنجش تراکم استخوان تمام بدن  سنجش تراكم استخوان 7546500 2845100  
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام  سنجش تراكم استخوان 6547000 2431300  
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیك ) رادیولوژی 6204000 1860400 فقط طب آزما
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار  ) رادیولوژی 6204000 1860400 فقط طب آزما
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی 1275000 426400  
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی 1322000 438150  
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد ـ تحت فكي) سونوگرافی 923500 304900  
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام سونوگرافی 923500 304900  
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای  اگزیلاری یك یا دو طرفه سونوگرافی 2503000 841050  
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی 1083000 358200  
سونوگرافي شكم (كبد ، كيسه صفرا ، طحال ، كليه ها ، پانكراس) سونوگرافی 1992500 666250  
سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري  صفراوی سونوگرافی 1275000 426400  
سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی 923500 304900  
سونوگرافي 2 كليه سونوگرافی 1083000 358200  
سونوگرافي پانكراس سونوگرافی 923500 304900  
سونوگرافي طحال سونوگرافی 923500 304900  
سونوگرافي رتروپريتوان يا آئورت شكمي سونوگرافی 989000 334700  
سونوگرافي آپانديس  سونوگرافی 1115500 373100  
سونوگرافي  كليه ها و مجاری ادراری با مثانه پر سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافي كليه ها و مجاری و مثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري سونوگرافی 1753000 586300  
سونوگرافي كليه ها و مجاری و پروستات یا رحم  ومثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،   .پروستات و وزیكول سمینال  سونوگرافی 1673500 559650  
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،رحم و تخمدان سونوگرافی 1673500 559650  
سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم ـ لگن سونوگرافی 1530500 513800  
سونوگرافي جهت آبستني خارج از رحم سونوگرافی 1307500 441300  
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی 1467000 494600  
سونوگرافي تستيكول پايين نيامده سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافي آدرنال یك یا  دو طرفه سونوگرافی 1083000 358200  
سونوگرافي پروستات ( ترانس ركتال) سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی 1880000 624700  
سونوگرافي شكم نوزادان - ریفلكس معده به مری سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافي هيپ نوزادان سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافي نسج نرم سطحي هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافي تعيين حاملگي ، سن ،وضع جفت ، جنين و ضربان قلب سونوگرافی 1992500 666250  
سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي جنين سونوگرافی 2615500 882600  
سونوگرافي بررسي وضع و سلامت جنين هاي چند قلوئی -هر قل اضافه سونوگرافی 1307500 441300  
سونوگرافی كالرداپلر شرايين گردن  سونوگرافی كالرداپلر 5579000 1865500  
سونوگرافی کالرداپلر شرایئن اندام تحتانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 5292500 1773800  
سونوگرافی كالرداپلر شرياني وريدي -يك اندام سونوگرافی كالرداپلر 7970000 2665000  
سونوگرافی کالرداپلر وریدی اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 7970000 2665000  
سونوگرافی كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر 12752000 4264000  
سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 4782000 1599000  
سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 4782000 1599000  
سونوگرافی كالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر 8767000 2931500  
سونوگرافی کالرداپلرشرائین اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 8767000 2931500  
سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام سونوگرافی كالرداپلر 5579000 1865500  
سونوگرافی کالرداپلر كليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر 5579000 1865500  
سونوگرافی كالرداپلر كليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر 4941000 1652300  
سونوگرافی كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر 6376000 2132000  
سونوگرافی كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر 5579000 1865500  
سونوگرافی كالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر 5579000 1865500  
سونوگرافی كالرداپلر دستگاه تناسلي با تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 7970000 2665000  
سونوگرافی كالرداپلر دستگاه تناسلي بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 4782000 1599000  
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی 1307500 441300  
هيستروسونوگرافي سونوگرافی 3412500 1149100  
سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر 5579000 1865500  
سونوگرافی NT و یا NB (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) سونوگرافی 3188000 1066000  
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد  سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping سونوگرافی كالرداپلر 6376000 2132000  
سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping سونوگرافی كالرداپلر 10361000 3464500  
سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز  سونوگرافی كالرداپلر 6376000 2132000  
سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم  سونوگرافی كالرداپلر 2615500 882600  
سونوگرافی کالرداپلر ائورت و شریانهای ایلیاک  سونوگرافی كالرداپلر 4782000 1599000  
سونوگرافی کالرداپلر پورت ورید طحالی و بررسی کولترال ها  سونوگرافی كالرداپلر 4782000 1599000  
سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک  سونوگرافی كالرداپلر 3985000 1332500  
سونوگرافی NT وآنومالی های سه ماهه اول (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) سونوگرافی 3731500 1255700  
سونوگرافی جفت از نظر کرتا  سونوگرافی 2901500 974300  
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافی تاندون  سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافی بیوفیزیکال به انضمام  سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافی بلوغ ریه های جنین  سونوگرافی 1307500 441300  
سونوگرای بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر  سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافی Infertility درآقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD) سونوگرافی 2391000 799500  
سونوگرافی اینگوئینال  سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد  سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافی آلت  penis سونوگرافی 1467000 494600  
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال  سونوگرافی 3188000 1066000  
سونوگرافی مفصل سونوگرافی 1594000 533000  
سونوگرافی كامل شكم و لگن  سونوگرافی 2646000 886900  
CT مغز بدون تزريق  سی تی اسكن 3319500 915380  
CT مغز با تزریق  سی تی اسكن 3832000 1065600  
CT مغز با و بدون تزریق  سی تی اسكن 5969500 1695480  
CT مغز كرونال و آگزيال با تزريق  سی تی اسكن 6811500 1934310  
CT مغز كرونال و آگزيال بدون تزريق  سی تی اسكن 5969500 1695480  
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف (باوبدون تزريق) سی تی اسكن 5354000 1473000  
CT صورت و سينوس يك جهت (كرونال يا اگزيال)  سی تی اسكن 3319500 915380  
CT صورت و سینوس دو جهت  سی تی اسكن 5969500 1695480  
CT صورت و سينوس يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 3844500 1069440  
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 6811500 1934310  
CT ديناميك هيپوفيز براي ميكروآدنوم  سی تی اسكن 3596500 991380  
CT اوربیت یک طرفه  سی تی اسكن 2908500 871110  
CT اوربیت دو جهت  سی تی اسكن 4178500 1177130  
CT گوش داخلي يك جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن 2732000 759710  
CT گوش يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 2747500 731980  
CT گوش يك جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 4157000 1113300  
CT گوش داخلی کرونال اگزیال   سی تی اسكن 4550500 1265400  
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن 4550500 1265400  
CT گوش دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 4374500 1189180  
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 6687500 1817930  
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در يك جهت  سی تی اسكن 4001000 1107900 فقط طب آزما
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در دو جهت  سی تی اسكن 5067500 1381300 فقط طب آزما
CT آنژیوگرافی شرائین مزانتریک و پورت  سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش  سی تی اسكن 4377000 1217370  
CT فك پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساجيتال و كرونال سی تی اسكن 5277500 1434490  
CT سري كامل TMJ اگزيال و كرونال و ساجيتال سی تی اسكن 6469500 1799690  
CT سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن 5180500 1471380  
CT اسپیرال گردن  سی تی اسكن 4790500 1320770  
CT اسپیرال گردن با تزریق  سی تی اسكن 5263000 1450990  
CT اسپیرال ديناميك گردن سی تی اسكن 5263000 1450990  
CT  اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن 3502500 965760  
CT اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن 3855000 1062680  
CT اسپیرال حنجره دو جهت سی تی اسكن 5263000 1450990  
CT اسپیرال ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 4831500 1331660  
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن 5263000 1450990  
CT مدياستن ريه با تزريق ديناميك سی تی اسكن 4178500 1177130  
HRCT با تزریق سی تی اسكن 5080000 1367550  
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن 4374500 1189180  
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن 8833000 2457150  
CT اسپیرال شکم با تزریق  سی تی اسكن 5833000 1608320  
CT اسپیرال شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 5615500 1547910  
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 8173500 2253230  
CT شكم و لگن با تزريق  سی تی اسكن 6740500 1874830  
CT اسپیرال لگن با تزریق  سی تی اسكن 5606500 1545560  
CT اسپیرال لگن  سی تی اسكن 5263000 1450990  
بررسي دو و چهار ميليمتري هر يك از اعضاي شكم با يا بدون تزريق هر يك به تنهايي سی تی اسكن 2732000 759710  
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن 4037500 1113060  
بررسي چهار و دو ميليمتري اعضاي انفرادي و اختصاصي شكم با تزريق ديناميك (كبد) سی تی اسكن 4093500 1138390  
CT آنژيو آئورت با بازسازي‌ها سی تی اسكن 5010500 1393900  
CT دو مهره يك ديسك بدون تزريق سی تی اسكن 3365500 936240  
CT دو مهره يك ديسك با تزريق سی تی اسكن 3871000 1052540  
فضای بین مهره ای سی تی اسكن 845500 240320  
CT مايل و يک جهت  دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 6523000 1967000  
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن 3365500 936240  
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن 3734000 1038490  
CT هر مفصل در يك جهت سی تی اسكن 3199000 908780  
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن 4550500 1265400  
پروتوكول بررسي همانژيوم كبدي شامل CT بدون تزريق و با تزريق ديناميك و تاخيري سی تی اسكن 4942000 1362610  
بازسازي متال آرتيفكت (اضافه بر هزينه CT اصلي) سی تی اسكن 1126000 335400  
بازسازي هر ناحيه (اضافه بر هزينه CT اصلي) سی تی اسكن 1126000 335400  
CT سيالو يك جهت با حق تزريق سی تی اسكن 2144000 588570  
CT آنژيوگرافي كاروتيد (اكستراكرانيال) سی تی اسكن 8272500 2394990 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراكرانيال سی تی اسكن 8758500 2535410 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي كليه (جهت دهنده كليه) سی تی اسكن 8272500 2394990 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيك سی تی اسكن 7982000 2310910 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي  -آئورت شكمي سی تی اسكن 7354500 2088830 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
CT لگن با تزریق  سی تی اسكن 4367500 1215020  
CT لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 4093500 1138390  
CT آنژيوپورتوگرافي كبد سی تی اسكن 8272500 2394990 فقط طب آزما
CT اسپیرال ریه با وبدون تزریق سی تی اسكن 8066500 2223770  
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8690000 2395830  
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق  سی تی اسكن 9159000 2524560  
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 13446000 3706570  
CT شکم و لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 10487500 2917160  
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 6784500 1887210  
CT شکم با وبدون تزریق سی تی اسكن 7288000 2052670  
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن 6283500 1747820  
CT (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 7061000 2005380  
CT گردن بدون تزریق  سی تی اسكن 3734000 1038490  
CT گردن با تزریق  سی تی اسكن 4093500 1138390  
CT ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 3716500 1024680  
CT ریه با تزریق  سی تی اسكن 4152000 1165210  
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 5691500 1568830  
CT شكم ولگن بدون تزریق  سی تی اسكن 6381000 1774930  
CT شکم با تزریق  سی تی اسكن 4645000 1308610  
CT شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 4377000 1217370  
CT انژیوگرافی پولمونری-ارتری  سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
CT اسپیرال عضو شکمی  سی تی اسكن 3502500 965760  
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4908500 1420820  
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن 6784500 1887210  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 5969500 1695480  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق  سی تی اسكن 3792000 1045600  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق  سی تی اسكن 3319500 915380  
CT گردن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 6261500 1741630  
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن 8031000 2209500  
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI مغز با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI سرویكال بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI سرویكال با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI لومبوساكرال بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI لومبوساكرال باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI لومبوساكرال باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مغزپرفیوژن (باوبدون) ام آر آی 11104000 3035590  
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق  ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی 7883500 2173390  
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی 7883500 2173390  
MRU یوروگرافی(MRU ديناميک) ام آر آی 11244500 3099660  
MRU یوروگرافی(MRU استاتيک) ام آر آی 10072500 2882630  
MRI ديناميک (با وبدون ) هر قسمت از بدن (قلب , مفاصل و . . . ) ام آر آی 10072500 2882630  
MRV باتزریق (بیمه) ام آر آی 10333000 2904770  
MR کلانژيوگرافي (MRCP) ام آر آی 10072500 2882630  
MR آرتروگرافي ام آر آی 11244500 3099660  
MRI اوربیت باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI اوربیت باتزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI (ام آر ماموگرافي - دو طرفه) باوبدون تزریق ام آر آی 13320000 3641470 فقط طب آزما
MRI توراسیك بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI توراسیك با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI توراسیك با و بدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI زانوباتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI مچ پا باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI كف پا بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI كف پا با تزریق  ام آر آی 7883500 2173390  
MRI كف پا باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI ساق پا باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI ران پا با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI ران پا باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI مفاصل هیپ باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI كف دست بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI كف دست با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI كف دست باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI مچ دست باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI ساعد  بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI ساعد با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI ساعد باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI آرنج با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI آرنج باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI بازو با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI بازو باوبدون تزریق  ام آر آی 11104000 3035590  
MRI توراكولومبار بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI توراكولومبار با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI توراكولومبار باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI سرویكوتوراسیك بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI سرویكوتوراسیك باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI سرویكوتوراسیك باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI لگن با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI لگن باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI شكم بدون تزریق  ام آر آی 6576500 1782740  
MRI شكم با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI شكم باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI نسج نرم گردن باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مفاصل ساكروایلیاك بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI مفاصل ساكروایلیاك باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI مفاصل ساكروایلیاك باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI صورت و سینوس باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI قفسه سینه باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI شانه با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI گوش با تزریق  ام آر آی 7883500 2173390  
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI براكیال پلكسوس (گردنی) ام آر آی 6576500 1782740  
MRI براكیال پلكسوس ( كمری) ام آر آی 6576500 1782740  
MRI شبكه براكیال پلكسوس (بازویی) ام آر آی 6576500 1782740  
MRI كبد بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI كبد تری فازیك ام آر آی 11104000 3035590  
TMG MRI بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRV بدون تزریق ام آر آی 10333000 2904770  
MRV  با تزریق ام آر آی 10333000 2904770  
MRA (آنژیوگرافی) گردن باتزریق  ام آر آی 10333000 2904770  
MRA (آنژیوگرافی) شریان رنال ام آر آی 10333000 2904770  
MRA (آنژیوگرافی) آئورت با تزریق ام آر آی 10333000 2904770  
MRA (آنژیوگرافی) پریفرال با تزریق ام آر آی 10333000 2904770  
MRA (آنژيو گرافي) مغز ام آر آی 10333000 2904770  
MRI لومبوساكروكوسیژال بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI لومبوساكروكوسیژال باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI لومبوساكروكوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI ساكروم كوكسیژال بدون تزریق ام آر آی 6576500 1782740  
MRI ساكروم كوكسیژال باتزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRI ساكروم كوكسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی 7883500 2173390  
MRA  كانال Spinal  و محتویات ان با یا بدون ماده حاجب  ام آر آی 10333000 2904770  
MRA اندام تحتان با یا بدون  تزریق   ام آر آی 10333000 2904770  
 MRA اندام فوقانی با یا بدون  تزریق   ام آر آی 10333000 2904770  
MRI  مغز با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 7883500 2173390  
MRI  سرویكال با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 7883500 2173390  
MRI  توراسیك با تزریق دیفیوژن ام آر آی 7883500 2173390  
 MRI  لومببار با تزریق دیفیوژن ام آر آی 7883500 2173390  
MRI  هر مفصل فوقانی با و بدون تزریق ام آر آی 11104000 3035590  
MRS   اسپكتروسكوپی ام آر آی 10875500 3057170 فقط تابش
MRA  گردن با و بدون تزریق  ام آر آی 11104000 3035590  
HRCT دوم جانبازان سی تی اسكن 4374500 1189180 فقط طب آزما
تخليه آبسه ها و تزريقات داخل حفرات و توموره خدمات مكمل تشخیصی 14150000 3026000  
CT KUB اسپیرال  سی تی اسكن 8173500 2253230  
CT KUB سی تی اسكن 6365000 1767480  
CT بازسازی ازاد  سی تی اسكن 1126000 335400  
CT اسپیرال مفصل یاسگمان  سی تی اسكن 4086500 1148760  
CT اسپیرال شکم و لگن با تزریق  سی تی اسكن 8646000 2383450  
CT اسپیرال حنجره یک جهت با تزریق سی تی اسكن 3855000 1062680  
بازسازی دنتال  سی تی اسكن 1126000 335400  
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 5211000 1504500  
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق  سی تی اسكن 5211000 1504500  
CT دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8051500 2315500  
CT اسیرال فقرات توراسیك بدون تزریق  سی تی اسكن 5211000 1504500  
CT  اسپیرال فقرات سرویكال بدون تزریق  سی تی اسكن 5211000 1504500  
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك با تزریق  سی تی اسكن 6784500 1931500  
CT اسپیرال فقرات لومبار با وبدون تزریق  سی تی اسكن 8051500 2315500  
CT  اسپیرال توراسیك با تزریق  سی تی اسكن 6784500 1931500  
CT  اسپیرال سرویكال با تزریق  سی تی اسكن 6784500 1931500  
CT  اسپیرال توراسیك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8051500 2315500  
CT  اسپیرال سرویكال با و بدون تزریق سی تی اسكن 8051500 2315500  
CT  اسپیرال دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 8051500 2315500  
CT  اسپیرال میلو یك جهت برای دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 9155000 2625000  
CT  اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق  سی تی اسكن 4318000 1190550  
CT  اسپیرال اندام فوقانی با تزریق  سی تی اسكن 5089500 1402960  
CT  اسپیرال اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 6047500 1667240  
CT  اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق  سی تی اسكن 4315500 1193300  
CT  اسپیرال اندام تحتانی با تزریق  سی تی اسكن 5089500 1402960  
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 6047500 1667240  
CT  اسپیرال مفصل  سی تی اسكن 4086500 1148760  
سی تی انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
حق تزریق اینتراتكال  خدمات مكمل تشخیصی 2614500 670500  
سی تی اسكن مایلو  جهت برای دو مهره و یك دیسك  سی تی اسكن 6523000 1967000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی ائورت شكمی سی تی اسكن 7354500 2088830 فقط طب آزما
HRCT  با و بدون تزریق سی تی اسكن 7560500 2045590 فقط طب آزما
سی  تی انژیوگرافی لگن  سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی لگن  سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 7061000 2005380 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی كلیه  سی تی اسكن 8272500 2394990 فقط طب آزما
سی تی اسپیرال مغز بدون تزریق سی تی اسكن 4537000 1290380  
CT ونوگرافی شرائین اینتراكیال  سی تی اسكن 8758500 2535410 فقط طب آزما
سی تی اسكن اسپیرال فقرات كمری با تزریق  سی تی اسكن 6784500 1931500  
سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق سی تی اسكن 5168800 1471780  
سی تی اسكن مغز كرونال و اگزیال با و بدون تزریق سی تی اسكن 10216000 2901780  
سی تی اسكن اسپیرال حنجره با و بدون تزریق سی تی اسكن 5828000 1611700  
سی تی اسكن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یالگن استخوانی سی تی اسكن 5260000 1449500  
سی تی اسكن اسپیرال هر سگمان از اندام  سی تی اسكن 4318000 1190550  
اسپیرال لومبار با تزریق سی تی اسكن 6784500 1931500  
سی تی اسكن صورت وسینوس دو جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 10160000 2889800  
سی تی بازسازی (ازاد ) سی تی اسكن 1126000 0  
سی تی 2 مهره و یك دیسك( ازاد ) سی تی اسكن 3248000 0  
سی تی فقرات پشتی (ازاد) سی تی اسكن 4868000 0  
سی تی اسپیرال لگن با تزریق ((ازاد )) سی تی اسكن 5606000 0  
سی تی اسپیرال لگن با و بدون تزریق  (( ازاد )) سی تی اسكن 8690000 0  
سی تی اسكن قفسه سینه تشخیص ((كرونا ))   COVID19 سی تی اسكن 5798500 1598290  
CT اسكن قفسه سینه تشخیص (( كرونا))- بیمه آسیا  سی تی اسكن 0 0  
CT اسپیرال پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل(بدون تزریق یا باتزریق دینامیک وتاخیری) سی تی اسكن 6424500 1767600  
CT اسپیرال گوش دو جهت بدون تزریق  سی تی اسكن 5833000 1608320  
CT اسپیرال گوش دو جهت با تزریق  سی تی اسكن 6151000 1739500  
CT اسپیرال گوش دو جهت بدون وبا تزریق  سی تی اسكن 8869500 2444720  
CT اسپیرال کف جمجمه باوبدون تزریق سی تی اسكن 8685000 2507500  
CT اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق سی تی اسكن 0 0  
CT اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با تزریق سی تی اسكن 0 0  
CT اسپیرال مغز کرونال و آگزیال باوبدون تزریق سی تی اسكن 0 0  
بیهوشی مكمل CT  scan بیهوشی 1308000 596000 فقط طب آزما
بیهوشی مكمل در موقع   MRI بیهوشی 1635000 745000 فقط طب آزما
بیهوشی دوم  بیهوشی 850000 0 فقط طب آزما
بیهوشی رادیولوژی -بیوپسی بیهوشی رادیولوژی 4200000 0 فقط طب آزما
بیوپسی پانکراس تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 19482000 4092000 فقط طب آزما
بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 5693500 1460200 فقط طب آزما
بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 6739500 1728400 فقط طب آزما
بیوپسی کبد تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 17055000 3771000 فقط طب آزما
بیوپسی کلیه تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 12407000 2579000 فقط طب آزما
وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 25087000 6373000 فقط طب آزما
درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 11535500 2355500 فقط طب آزما
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 12988000 2728000 فقط طب آزما
بیوپسی نسج نرم گردن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 4067000 1043000 فقط طب آزما
بیوپسی کلیه با تروکات تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 12407000 2579000 فقط طب آزما
بیوپسی غدد لنفاوی سطحی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 11826000 2430000 فقط طب آزما
بیوپسی عضله سطی یا عمقی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 7888500 1465500 فقط طب آزما
بیوپسی توده شکمی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 8579000 1748000 فقط طب آزما
بیوپسی توده رتروپریتوئن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 14150000 3026000 فقط طب آزما
بیوپسی ترانس رکتال تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 19482000 4092000 فقط طب آزما
بیوپسی بافت نرم لگن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 3253500 834400 فقط طب آزما
بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 19243000 3880000 فقط طب آزما
بیوپسی از طریق کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 23994000 4797000 فقط طب آزما
بیوپسی از پروستات تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 19482000 4092000 فقط طب آزما
بیوپسی پارانشیم کبد تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 12988000 2728000 فقط طب آزما
آمنیوسنتز تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 7998000 1599000 فقط طب آزما
پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 10664000 2132000 فقط طب آزما
نفروستومي با هدايت سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 15893000 3473000 فقط طب آزما
اسپیراسیون كیست تیرویید -- FNA زير گايد سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 6494000 1364000 فقط طب آزما
تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 26830000 6820000 فقط طب آزما
درناژ ابسه های شكمی و لگنی  رتروپریتوئن با كاتتر تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 19482000 4092000 فقط طب آزما
 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 5229000 1341000 فقط طب آزما
درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا  (*RF) خدمات مكمل تشخیصی 59130000 12150000 فقط طب آزما
كوردوسنتز - نمونه برداری از كوریون تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 9741000 2046000 فقط طب آزما
اسپیراسیون و یا تزریقداخلی كیست یا لگنچه كلیه با سوزن تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 10664000 2132000 فقط طب آزما
درمان كیست هیداتیك به هرتعداد به روش PAIR تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 39990000 7995000 فقط طب آزما
كارگذاری سیم یا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی در نسج پستان با هدایت رادیولوژیك  تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 12407000 2579000 فقط طب آزما
اسپیراسیون یا FNA  به غیر از تیرویید تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 7567000 1473500  
بیوپسی برست از طریق پوست تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 12834000 3261000  
بیوپسی مهره تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 10225500 2622400 فقط طب آزما
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT(در یك سطح) تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 16268000 2086000 فقط طب آزما
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT ( هر سطح اضافه) تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 5810000 745000 فقط طب آزما
تزریق ازون تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 0 0 فقط طب آزما
از بین بردن یك یا چند تومور  به روش بسته با RF خدمات مكمل تشخیصی 47850000 12150000 فقط طب آزما
تخریب تومور(های) استخوانی (برای مثال استئوئید استئوما، با امواج رادیویی، از طریق پوست، تحت هدایت رادیولوژیک)  خدمات مكمل تشخیصی 79980000 0 فقط طب آزما
كارگذاری ماركر جهت پروستات (رادیوتراپی) تحت گاید سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 0 0 فقط طب آزما
بیوپسی یا انسیزیون پستان : از طریق پوست با استفاده از سوزن کلفت وتحت هدیت رادیولوژیک خدمات مكمل تشخیصی 10510000 2665000  
CT اسپیرال صورت و سینوس-یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن 4537000 1290380  
CT اسپیرال صورت و سینوس-دوجهت بدون تزریق سی تی اسكن 7953000 2270800  
CT اسپیرال صورت و سینوس- یک جهت - با تزریق سی تی اسكن 4645000 1339550  
CT اسپیرال صورت وسینوس دوجهت -باتزریق سی تی اسكن 8993500 2578690  
CT اسپیرال صورت وسینوس دوجهت - با وبدون تزریق سی تی اسكن 13511500 3875600  
CT اسپیرال صورت و سینوس یک جهت- باوبدون تزریق سی تی اسكن 7778000 2212170  
سی تی اسکن اسپیرال HRCT با قدرت تفکیک بالا - بدون تزریق سی تی اسكن 5798500 1598290 فقط طب آزما
سی تی اسکن اسپیرال HRCT با قدرت تفکیک بالا - با تزریق سی تی اسكن 6841000 1885840 فقط طب آزما
سی تی اسکن اسپیرال HRCT با قدرت تفکیک بالا - بدون و با تزریق سی تی اسكن 10107500 2786490 فقط طب آزما
CT اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن 3290500 935030  
CT اوربیت دو جهت با تزریق سی تی اسكن 4377000 1217370  
CT اوربیت -سلا-پوستریوفوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق سی تی اسكن 3480000 988390  
CT  اوربیت -سلا-پوستریوفوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق سی تی اسكن 4908500 1420820  
CT اسپیرال اوربیت یک جهت بدون تزریق سی تی اسكن 3618500 1057330  
CT اسپیرال اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن 4337000 1241660  
CT اسپیرال اوربیت یک جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن 6354500 1836120  
CT اسپیرال اوربیت دوجهت بدون تزریق سی تی اسكن 5567000 1589560  
CT اسپیرال اوربیت دوجهت با تزریق سی تی اسكن 5933000 1692440  
CT اسپیرال اوربیت دوجهت باو بدون تزریق سی تی اسكن 9155000 2625000  
HRCT ریه (high Resolutionتمام ریه در نفش عمیق)  بدون تزریق سی تی اسكن 3548500 1019680 فقط طب آزما
CT اسکن اندام تحتانی بدون تزریق سی تی اسكن 3365500 936240  
CT اسکن اندام تحتانی با تزریق  سی تی اسكن 3839500 1044000  
CT اسکن اندام تحتانی باوبدون تزریق سی تی اسكن 4554000 1238070  
CT اسکن اندام فوقانی بدون تزریق سی تی اسكن 3365500 936240  
CT اسکن اندام فوقانی با تزریق سی تی اسكن 3839500 1044000  
CT اسکن اندام فوقانی باو بدون تزریق سی تی اسكن 4554000 1238070