تعرفه های تصویر برداری سال 1400

  

 نحوه ی پیدا کردن قیمت(تعرفه های تصویر برداری سال 1400) خدمت مورد نظر خود :

در قسمت جستجو  نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.

* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*

 

تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

 

نام خدمت طبقه بندی پرداختی بیمار تعرفه بدون بیمه مراکز خدمت دهنده
MRS (اسپکتروسکوپی) MRI2 4444000 5726500 فقط تابش
MR) MRCP کلانژيوگرافی )  ام آر آی 4129000 5352000 تابش و طب آزما
MR) MRU يوروگرافی استاتيک)  ام آر آی 4129000 5352000 تابش و طب آزما
MRA (آنژيوگرافی) اندام تحتانی با يابدون ماده حاجب ام آر آی 4222500 5441000 تابش و طب آزما
MRA (آنژيوگرافی) اندام فوقانی با يا بدون ماده حاجب ام آر آی 4222500 5441000 تابش و طب آزما
MRA (آنژيوگرافی) شکم با يا بدون مواد حاجب ام آر آی 4222500 5441000 تابش و طب آزما
MRA (آنژيوگرافی) لگن با يا بدون ماده حاجب ام آر آی 4222500 5441000 تابش و طب آزما
MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی 3096500 4315000 تابش و طب آزما
MRA گردن بدون ماده حاجب يا با ماده حاجب ام آر آی 4222500 5441000 تابش و طب آزما
MRI اسکوپی ام آر آی 4294000 5517000 تابش و طب آزما
MRI اوربیت با تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI اوربیت با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI آرنج با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI آرنج با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI بازو با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI بازو باوبدون تزریق  ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق  ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI براكیال پلكسوس ( كمری) ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI براكیال پلكسوس (گردنی) ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI پستان دو طرفه با و بدون تزریق ام آر آی 5412000 6915000 فقط طب آزما
MRI توراسیك با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI توراسیك با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI توراسیك با و بدون تزریق ام آر آی 4515000 5765000 تابش و طب آزما
MRI توراسیك بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI توراكولومبار با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI توراكولومبار با و بدون تزریق ام آر آی 4515000 5765000 تابش و طب آزما
MRI توراكولومبار بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI ديناميک هر قسمت بدن بجز قلب ام آر آی 4129000 5352000 تابش و طب آزما
MRI ران پا با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI ران پا با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI زانو با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI ساعد با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI ساعد با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI ساعد بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI ساق پا با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI ساكروم كوكسیژال باتزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI ساكروم كوكسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI ساكروم كوكسیژال بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی 4515000 5765000 تابش و طب آزما
MRI سرویكال با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI سرویكال با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI سرویكال بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI سرویكوتوراسیك با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI سرویكوتوراسیك با و بدون تزریق ام آر آی 4515000 5765000 تابش و طب آزما
MRI سرویكوتوراسیك بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI شانه با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI شبكه براكیال پلكسوس (بازویی) ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI شكم با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI شكم باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI شكم بدون تزریق  ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI صورت و سینوس با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI قفسه سینه با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI كبد با تزریق  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI كبد بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI كبد تری فازیك ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI كف پا با تزریق  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI كف پا با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI كف پا بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI كف دست با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI كف دست با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI كف دست بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI گوش با تزریق  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI لگن با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI لگن با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI لومبار با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI لومبوساكرال با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI لومبوساكرال با و بدون تزریق ام آر آی 4515000 5765000 تابش و طب آزما
MRI لومبوساكرال بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI لومبوساكروكوسیژال باتزریق ام آر آی 2324500 3224500 تابش و طب آزما
MRI لومبوساكروكوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 3251000 4501000 تابش و طب آزما
MRI لومبوساكروكوسیژال بدون تزریق ام آر آی 1911500 2641500 تابش و طب آزما
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مچ پا با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مچ دست با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI مغز با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مغز باتزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) ام آر آی 2178500 5764000 تابش و طب آزما
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی 1572500 4110000 تابش و طب آزما
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI مفاصل ساكروایلیاك با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مفاصل ساكروایلیاك با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI مفاصل ساكروایلیاك بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI مفاصل هیپ با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی 3210000 4110000 تابش و طب آزما
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی 4514000 5764000 تابش و طب آزما
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
MRU) MRU یوروگرافی ديناميک) قيد درخواست پزشک به صورت ديناميک الزامی است ام آر آی 4578500 5862000 تابش و طب آزما
MRV با تزریق ( آزاد) ام آر آی 3096500 4315000 تابش و طب آزما
MRV با تزریق (بیمه) ام آر آی 4334500 5553000 تابش و طب آزما
MRV بدون تزریق ام آر آی 3096500 4315000 تابش و طب آزما
TMJ MRI بدون تزریق ام آر آی 2669500 3399500 تابش و طب آزما
كوكسیژال 2 ام آر آی 800000 800000 تابش و طب آزما
مفصل هیپ 2 ام آر آی 800000 800000 تابش و طب آزما
راديوگرافي پانوركس پانوركس 572000 756000 تابش و طب آزما
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري آپيكال يا بابت وينگ) پانوركس 234000 307000 فقط طب آزما
راديوگرافي سفالوگرام پانوركس 572000 756000 فقط طب آزما
 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون خدمات مكمل تشخیصی 3293450 3,893,000 فقط در طب آزما 
 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون خدمات مكمل تشخیصی 3191000 3893000 تابش و طب آزما
از بین بردن یك یا چند تومور  به روش بسته با RF خدمات مكمل تشخیصی 0 34,830,000 فقط در طب آزما 
اسپیراسیون كیست تیرویید -- FNA زير گايد سونو خدمات مكمل تشخیصی 3358300 3,915,500 فقط در طب آزما 
اسپیراسیون و یا تزریقداخلی كیست یا لگنچه كلیه با سوزن  خدمات مكمل تشخیصی 5252100 6,100,500 فقط در طب آزما 
اسپیراسیون یا FNA  به غیر از تیرویید  خدمات مكمل تشخیصی 3631500 4,209,000 فقط در طب آزما 
آسپیراسیون سوزنی (FNA) خدمات مكمل تشخیصی 3538000 4209000 فقط طب آزما
آمنیوسنتز خدمات مكمل تشخیصی 3835500 4575500 فقط طب آزما
بیوپسی از پروستات خدمات مكمل تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی از طریق کاتتر  خدمات مكمل تشخیصی 11817600 13,726,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی خدمات مكمل تشخیصی 9557800 11,109,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی بافت نرم لگن خدمات مكمل تشخیصی 2049400 2,422,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی برست از طریق پوست  خدمات مكمل تشخیصی 3567884 4,895,000 تابش و طب آزما
بیوپسی پارانشیم کبد خدمات مكمل تشخیصی 6716250 7,831,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی پانکراس خدمات مكمل تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست خدمات مكمل تشخیصی 3586250 4,239,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی ترانس رکتال خدمات مكمل تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی توده رتروپریتوئن خدمات مكمل تشخیصی 7447900 8,696,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی توده شکمی خدمات مكمل تشخیصی 4305200 5,008,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما خدمات مكمل تشخیصی 4245200 5,018,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون كیست تیروئید(FNA) خدمات مكمل تشخیصی 3266500 3915500 فقط در طب آزما 
بیوپسی عضله سطحی یا عمقی خدمات مكمل تشخیصی 3524500 4172000 فقط در طب آزما 
بیوپسی عضله سطی یا عمقی خدمات مكمل تشخیصی 3614100 4,172,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی غدد لنفاوی سطحی  خدمات مكمل تشخیصی 5984600 6,966,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی کبد خدمات مكمل تشخیصی 9277700 10,859,000 فقط در طب آزما 
بیوپسی کلیه خدمات مكمل تشخیصی 6350250 7,398,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی کلیه با تروکات  خدمات مكمل تشخیصی 6350250 7,398,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی مهره  خدمات مكمل تشخیصی 6440650 7,613,500 فقط در طب آزما 
بیوپسی نسج نرم گردن خدمات مكمل تشخیصی 2561800 3,028,000 فقط در طب آزما 
بیهوشی دوم  خدمات مكمل تشخیصی 0 500000 فقط در طب آزما 
بیهوشی مكمل در موقع CT خدمات مكمل تشخیصی 544000 907000 فقط در طب آزما 
بیهوشی مكمل در موقع MRI خدمات مكمل تشخیصی 676500 1130000 فقط در طب آزما 
بيوپسی يا انسيزيون پستان خدمات مكمل تشخیصی 3350000 4895000 تابش و طب آزما
پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر  خدمات مكمل تشخیصی 5252100 6,100,500 فقط در طب آزما 
تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی  خدمات مكمل تشخیصی 0 19,578,000 فقط در طب آزما 
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر  خدمات مكمل تشخیصی 6716250 7,831,000 فقط در طب آزما 
تخليه آبسه ها و تزريقات داخل حفرات و توموره خدمات مكمل تشخیصی 7447900 8,696,000 فقط در طب آزما 
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT ( هر سطح اضافه) خدمات مكمل تشخیصی 0 2,163,000 فقط در طب آزما 
تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT(در یك سطح) خدمات مكمل تشخیصی 0 6,056,000 فقط در طب آزما 
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه  خدمات مكمل تشخیصی 886500 1081500 فقط در طب آزما 
درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا  (*RF) خدمات مكمل تشخیصی 0 34,830,000 فقط در طب آزما 
درمان كیست هیداتیك به هرتعداد به روش PAIR خدمات مكمل تشخیصی 0 22,878,000 فقط در طب آزما 
درناژ ابسه های شكمی و لگنی  رتروپریتوئن با كاتتر خدمات مكمل تشخیصی 10074200 11,746,500 فقط در طب آزما 
درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه خدمات مكمل تشخیصی 5801350 6,749,500 فقط در طب آزما 
درناژ آبسه و ساير تجمعات مايع: آبسه هاي شکمي و لگني و رتروپريتوئن از طريق پوست بدون کاتتر خدمات مكمل تشخیصی 7241500 8696000 فقط در طب آزما 
كارگذاری سیم یا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی در نسج پستان با هدایت رادیولوژیك  خدمات مكمل تشخیصی 6350250 7,398,500 تابش و طب آزما
كارگذاری سیم یا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی در نسج پستان با هدایت رادیولوژیك  خدمات مكمل تشخیصی 6178000 7398500 تابش و طب آزما
كارگذاری سيم يا كليپ جهت تعيين موقعيت ضايعه قبل از عمل جراحی خدمات مكمل تشخیصی 6178000 7398500 تابش و طب آزما
كارگذاری ماركر جهت پروستات (رادیوتراپی) خدمات مكمل تشخیصی 0 7000000 تابش و طب آزما
كوردوسنتز - نمونه برداری از كوریون  خدمات مكمل تشخیصی 5036850 5,873,000 تابش و طب آزما
كوردوسنتز - نمونه برداری از كوریون  خدمات مكمل تشخیصی 4899000 5873000 تابش و طب آزما
نفروستومي با هدايت سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 8546050 9,994,000 فقط در طب آزما 
نفروستومي با هدايت سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 8305500 9994000 تابش و طب آزما
وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت خدمات مكمل تشخیصی 15692800 18,280,000 فقط در طب آزما 
وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت خدمات مكمل تشخیصی 15268000 18280000 تابش و طب آزما
(Alignment view) دو طرفه  رادیولوژی 1720000 2335000 تابش و طب آزما
(Alignment view) یک طرفه  رادیولوژی 1200000 1606000 تابش و طب آزما
استخوان بازو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 430000 568500 تابش و طب آزما
استخوان بازو يا ساعد يا آرنج  يک جهت ( يك فيلم) رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب رادیولوژی 1825000 2418000 تابش و طب آزما
آرتروگرافي مچ دست رادیولوژی 2427000 3197000 تابش و طب آزما
برونكوگرافي يك طرفه رادیولوژی 2769000 3636000 تابش و طب آزما
رادیوگرافی سیالوگرافی یك طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4كلیشه) رادیولوژی 1979000 2615000 تابش و طب آزما
رادیوگرافی مچ دست (اسكافوئید و ...) هر فیلم اضافی رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
راديوگرافي ERCP بدون دستمزد آندوسكوپيك - هر فيلم رادیولوژی 1430500 1936000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليك و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) رادیولوژی 651000 860000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليك يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوان ران 2 اكسپوز روي يك فيلم رادیولوژی 467000 617000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم رادیولوژی 751000 992000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوان ساكروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت رادیولوژی 677500 895000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوان فك (نماي ابليك يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت -  روي يك فيلم رادیولوژی 429500 565000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی 608500 804000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 1 جهت رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 2 جهت رادیولوژی 438000 578000 تابش و طب آزما
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يك فيلم) رادیولوژی 393500 520000 تابش و طب آزما
راديوگرافي اسكنوگرام براي تعيين كوتاهي اندام با خط‌كش مدرج رادیولوژی 1274500 1691000 فقط تابش
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی 430000 568500 تابش و طب آزما
راديوگرافي انگشتان هر پا يك جهت رادیولوژی 378500 497500 تابش و طب آزما
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی 433000 571000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) رادیولوژی 960500 1269000 تابش و طب آزما
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر كليشه رادیولوژی 572000 756000 تابش و طب آزما
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو - هر كليشه فيلم بزرگ) رادیولوژی 609000 804500 تابش و طب آزما
راديوگرافي توموگرافي(هر عضو - هر كليشه فيلم كوچك) رادیولوژی 572000 756000 تابش و طب آزما
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی 608500 804000 تابش و طب آزما
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراكسپوز) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي داكريوسيستوگرافي رادیولوژی 1979000 2615000 تابش و طب آزما
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري آپيكال يا بابت وينگ) رادیولوژی 230500 303500 تابش و طب آزما
راديوگرافي دنده ها نماي ابليك يا روبرو يك فيلم رادیولوژی 362000 478500 تابش و طب آزما
راديوگرافي دنده ها يكطرف دو نما( 2 فيلم) رادیولوژی 681500 901000 تابش و طب آزما
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ رادیولوژی 855000 1130000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساده  شكم خوابيده - يك فيلم رادیولوژی 430500 565000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساده شكم  ايستاده - 1 فيلم رادیولوژی 425000 557500 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساده شكم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين(هر اکسپوز) رادیولوژی 536500 708000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساده شكم خوابيده  و ايستاده 2 فيلم رادیولوژی 829500 1096000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساق پا (دو اکسپوز روي يك فيلم) رادیولوژی 603000 799000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی 499000 659000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی 609500 805000 تابش و طب آزما
راديوگرافي سري كامل دندان (10فيلم) رادیولوژی 1565500 2059000 تابش و طب آزما
راديوگرافي سري كامل دندان (در صورتيكه 14 فيلم تقاضا شده باشد) رادیولوژی 2006000 2650000 تابش و طب آزما
راديوگرافي سل تورسيک (زين تركي) لوكاليزه نيمرخ رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی 629500 834000 تابش و طب آزما
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا كالدول) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي شانه يك جهت (استخوان اسكاپولا ترقوه،مفصل آكروميوكلاويكولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی 362000 478500 تابش و طب آزما
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی 782500 1033500 تابش و طب آزما
راديوگرافي فقرات كمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليك چپ و راست رادیولوژی 1439000 1901000 تابش و طب آزما
راديوگرافي فقرات كمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی 782500 1033500 تابش و طب آزما
راديوگرافي فقرات گردن (فلكسيون، اكستانسيون، مايل) هر اكسپوز رادیولوژی 396500 522500 تابش و طب آزما
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم(روبرو نيمرخ و ابليك چپ و راست) رادیولوژی 1039500 1373500 تابش و طب آزما
راديوگرافي فيلم اوكلوزال رادیولوژی 377500 499000 تابش و طب آزما
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی 747500 995000 تابش و طب آزما
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر ( يك فيلم) رادیولوژی 388000 513000 تابش و طب آزما
راديوگرافي كاردياك سري با بلع ماده حاجب(4 فيلم) رادیولوژی 1428500 1887000 تابش و طب آزما
راديوگرافي كانال اپتيك هر طرف رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي كف پا رادیولوژی 430000 568500 تابش و طب آزما
راديوگرافي كف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 541000 712500 تابش و طب آزما
راديوگرافي كف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم رادیولوژی 572000 756000 تابش و طب آزما
راديوگرافي لارنگوگرافي (حداقل 4 اكسپوز) رادیولوژی 1428500 1887000 تابش و طب آزما
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی 415000 548000 تابش و طب آزما
راديوگرافي لوكاليزه - هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی 429500 565000 تابش و طب آزما
راديوگرافي لومبو ساكرال - دو جهت رادیولوژی 892000 1179000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ماستوئيد يكطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراكسپوز) رادیولوژی 377500 499000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مچ پا 1 جهت رادیولوژی 430000 568500 تابش و طب آزما
راديوگرافي مچ پا 2 جهت رادیولوژی 519500 686500 تابش و طب آزما
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی 438000 578000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مچ دست يك جهت رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی 540500 714500 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يك فيلم رادیولوژی 429500 565000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فيلم) رادیولوژی 629500 834000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4 اكسپوز) رادیولوژی 955000 1262000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل تمپرو منديبولر (هر طرف يك فيلم) رادیولوژی 346000 457000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 428500 564000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم رادیولوژی 609000 804500 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل ساكرو ايلياك هر اكسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی 380000 506000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل هیپ دو طرفه يا نماي فراك (لگن) رادیولوژی 404500 534000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مفصل هیپ نماي روبرو يا مايل (هر كليشه) رادیولوژی 380000 506000 تابش و طب آزما
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس - يك جهت رادیولوژی 347000 458000 تابش و طب آزما
راديوگرافي نماي انتركنديلار يا نماي مخصوص كشكك 1 فيلم رادیولوژی 346500 457500 تابش و طب آزما
فلوروسكوپي تنها رادیولوژی 429500 568000 نه طب آزما نه تابش
مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم رادیولوژی 457500 603000 تابش و طب آزما
نفروتوموگرافي هر كليشه رادیولوژی 572000 756000 تابش و طب آزما
هر كليشه اضافي (BENDING) يا ابليك و...هر فيلم رادیولوژی 609000 804500 تابش و طب آزما
Defecography رادیولوژی رنگی  4663000 6114000 نه طب آزما نه تابش
اوروگرافي ترشحي فيلم با هر تعداد کليشه لازم و کامل (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی  1952500 2580000 تابش و طب آزما
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  2226000 2941000 تابش و طب آزما
راديوگرافي باريم انما دوبل كنتراست (حداقل 6 فيلم) رادیولوژی رنگی  2447000 3233000 تابش و طب آزما
راديوگرافي پورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  1375500 1812000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  1858500 2466000 تابش و طب آزما
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی  1858500 2466000 تابش و طب آزما
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  1208000 1596000 تابش و طب آزما
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی  1636500 2163000 تابش و طب آزما
راديوگرافي كلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم رادیولوژی رنگی  1428500 1887000 تابش و طب آزما
راديوگرافي كلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی  908000 1200000 تابش و طب آزما
راديوگرافي كله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  880000 1167000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  831500 1094000 تابش و طب آزما
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) رادیولوژی رنگی  2116500 2796000 تابش و طب آزما
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  1711500 2261000 تابش و طب آزما
راديوگرافي يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  1591500 2096000 تابش و طب آزما
میلوگرافی از هر ناحیه سنون مهره ای سرویکال  رادیولوژی رنگی  2566000 3378000 فقط طب آزما
میلوگرافی از هرناحیه سینون مهره ای لومبار رادیولوژی رنگی  2566000 3378000 فقط طب آزما
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم كامل رادیولوژی رنگی  3113500 4116000 فقط طب آزما
ميلوگرافي از هر ناحيه ستون مهره اي توراسيک رادیولوژی رنگی  2566000 3378000 فقط طب آزما
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي كمري - با هم رادیولوژی رنگی  4171500 5505000 تابش و طب آزما
يورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي VCUG رادیولوژی رنگی  2000500 2639500 تابش و طب آزما
سنجش تراکم استخوان تمام بدن  سنجش تراكم استخوان 4116000 5314000 تابش و طب آزما
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام  سنجش تراكم استخوان 3561000 4575000 تابش و طب آزما
NT   و انومالی سه ماهه اول بارداری  سونوگرافی 1079500 2163000 تابش و طب آزما
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی 554000 759000 تابش و طب آزما
سونوگرافی NT و یا NB سونوگرافی 1347500 1841000 تابش و طب آزما
سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد  سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافی اینگوئینال  سونوگرافی 0 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافی آلت سونوگرافی 621000 851000 تابش و طب آزما
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال سونوگرافی 1347500 1841000 تابش و طب آزما
سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر سونوگرافی 1010500 1380500 تابش و طب آزما
سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین  سونوگرافی 554000 759000 تابش و طب آزما
سونوگرافی تاندون  سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی 1010500 1380500 تابش و طب آزما
سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم(EP) سونوگرافی 554000 759000 تابش و طب آزما
سونوگرافی جفت از نظر آکرتا  سونوگرافی 1228500 1680000 تابش و طب آزما
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد  سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافی هر مفصل سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافي Infertility در آقايان (بررسي آنومالي مجراي EJ و VD) سونوگرافی 1010500 1380500 تابش و طب آزما
سونوگرافي آپانديس  سونوگرافی 471000 644000 تابش و طب آزما
سونوگرافي آدرنال یك یا دو طرفه سونوگرافی 457000 621500 تابش و طب آزما
سونوگرافي براي بررسي وضع جنين هاي چند قلويي- هر قل اضافه سونوگرافی 555000 760000 تابش و طب آزما
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي مادرزادي جنين  سونوگرافی 1110000 1520000 تابش و طب آزما
سونوگرافي بیضه پايين نيامده سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی 621000 851000 تابش و طب آزما
سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل (بررسي حرکت، تون، تنفس جنين و مايع آمنيوتيک) سونوگرافی 1010500 1380500 تابش و طب آزما
سونوگرافي پانكراس سونوگرافی 389000 529000 تابش و طب آزما
سونوگرافي پروستات (ترانس ركتال) سونوگرافی 1010500 1380500 تابش و طب آزما
سونوگرافي پستان به همراه فضاهاي آگزيلاري – يک يا دو طرفه سونوگرافی 1060000 1450000 تابش و طب آزما
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی 557500 759500 تابش و طب آزما
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام سونوگرافی 389000 529000 تابش و طب آزما
سونوگرافي چشم (A&B اسكن) هركدام به تنهايي سونوگرافی 457000 621500 تابش و طب آزما
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) با هم سونوگرافی 554500 759500 تابش و طب آزما
سونوگرافي حاملگي (شامل سن، وضع جفت، جنين و ضربان قلب) سونوگرافی 842000 1150000 تابش و طب آزما
سونوگرافي رتروپريتوئن یا آئورت غیر داپلر سونوگرافی 419000 575000 تابش و طب آزما
سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شكم سونوگرافی 648000 886000 تابش و طب آزما
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی 793500 1082000 تابش و طب آزما
سونوگرافي ریفلاكس معده به مری سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافي شكم ( كبد،كيسه صفرا،طحال،كليه ها،پانكراس) سونوگرافی 842000 1150000 تابش و طب آزما
سونوگرافي طحال سونوگرافی 389000 529000 تابش و طب آزما
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيدـ تحت فكي) سونوگرافی 389000 529000 تابش و طب آزما
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی 457000 621500 تابش و طب آزما
سونوگرافي کامل شکم و لگن سونوگرافی 1119000 1530000 تابش و طب آزما
سونوگرافي کامل لگن شامل مثانه پر و خالي، پروستات و وزيکول سمينال و يا رحم و تخمدان سونوگرافی 707500 966500 تابش و طب آزما
سونوگرافي كبد ، كيسه صفرا و مجاري  داخل و خارج كبدي سونوگرافی 538500 736000 تابش و طب آزما
سونوگرافي كلیتین سونوگرافی 457000 621500 تابش و طب آزما
سونوگرافي كليه ها و لگن (رزیجوی ادراری) سونوگرافی 1010500 1380500 تابش و طب آزما
سونوگرافي كليه ها و مجاری ادراری ومثانه پروخالی(رزیجوی ادراری) سونوگرافی 740500 1012000 تابش و طب آزما
سونوگرافي كليه ها و مجاری ادراری(مثانه پر) سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی 389000 529000 تابش و طب آزما
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی 538500 736000 تابش و طب آزما
سونوگرافي نسج نرم سطحي یا عمقی هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
سونوگرافي هيپ نوزادان یك یا دو طرفه سونوگرافی 673500 920000 تابش و طب آزما
هيستروسونوگرافي سونوگرافی 1441500 1975000 تابش و طب آزما
کالرداپلر IVC و وريدهاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر 1684500 2301000 تابش و طب آزما
کالرداپلر آئورت و شريان هاي ايلياک سونوگرافی كالرداپلر 2021500 2761500 تابش و طب آزما
کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر 2358500 3222000 تابش و طب آزما
کالرداپلر پورت، وريد طحالي و بررسي کولترال‌ها سونوگرافی كالرداپلر 2021500 2761500 تابش و طب آزما
کالرداپلر توده های نسج نرم  سونوگرافی كالرداپلر 1108000 1518000 تابش و طب آزما
کالرداپلر شرائین اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 3706500 5063000 تابش و طب آزما
کالرداپلر شرائین اندام تحتانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 2238500 3060000 تابش و طب آزما
کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 2021500 2761500 تابش و طب آزما
کالرداپلر فیستول دیالیز  سونوگرافی كالرداپلر 2695500 3682000 تابش و طب آزما
کالرداپلر كليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر 2358500 3222000 تابش و طب آزما
کالرداپلر وریدی انتهايی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 3369500 4603000 تابش و طب آزما
کالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام سونوگرافی كالرداپلر 2358500 3222000 تابش و طب آزما
كالر داپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر 5392000 7365000 تابش و طب آزما
كالرداپلر آلت (penis) بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 2021500 2761500 تابش و طب آزما
كالرداپلر آلت (penis) شامل كليه مراحل مورد نياز و تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 3369500 4603000 تابش و طب آزما
كالرداپلر دستگاه تناسلي با تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 3369500 4603000 تابش و طب آزما
كالرداپلر دستگاه تناسلي بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 2021000 2761000 تابش و طب آزما
كالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر 2358500 3222000 تابش و طب آزما
كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر 2358500 3222000 تابش و طب آزما
كالرداپلر شرايين گردن (دوکاروتيد و دو ورتبرال و وريدهاي ژوگولار) سونوگرافی كالرداپلر 2358500 3222000 تابش و طب آزما
كالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر 3706500 5063000 تابش و طب آزما
كالرداپلر شرياني وريدي يك اندام سونوگرافی كالرداپلر 3369500 4603000 تابش و طب آزما
كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر 2696000 3682500 تابش و طب آزما
كالرداپلر كليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر 2089000 2853500 تابش و طب آزما
كالرداپلر وريدي انتهايی يک طرفه سونوگرافی كالرداپلر 2021500 2761500 تابش و طب آزما
CT  حنجره دو جهت سی تی اسكن 1669500 2143500 تابش و طب آزما
CT  حنجره يك جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن 1113500 1430000 تابش و طب آزما
CT (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2890000 3737000 فقط طب آزما
CT KUB سی تی اسكن 2602500 3342000 تابش و طب آزما
CT KUB اسپیرال  سی تی اسكن 3328000 4261500 تابش و طب آزما
CT اسپیرال اندام تحتانی با تزریق سی تی اسكن 2072000 2653000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2462500 3153000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق  سی تی اسكن 1758000 2253000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال اندام فوقانی با تزریق  سی تی اسكن 2072000 2653000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 2463000 3153500 تابش و طب آزما
CT اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق سی تی اسكن 1758500 2251500 تابش و طب آزما
CT اسپیرال حنجره یک جهت 2میلیمتری با تزریق سی تی اسكن 1570000 2010000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3303500 4289000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال ریه با بدون تزریق سی تی اسكن 3285000 4206000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن 2143000 2744000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 1967000 2518500 تابش و طب آزما
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با تزريق سی تی اسكن 2778000 3595000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات با و بدون تزريق سی تی اسكن 3303500 4289000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال ساير ناحيه هاي ستون فقرات بدون تزريق سی تی اسكن 2139000 2781000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال شکم با تزریق  سی تی اسكن 2375500 3042000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3729500 4775000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 2287000 2928000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 5475000 7010000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 3327500 4261000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال فقرات توراسیك با تزریق  سی تی اسكن 2778000 3595000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال فقرات توراسیك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3303500 4289000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال فقرات سرویكال با تزریق  سی تی اسكن 2778000 3595000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال فقرات سرویكال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3303500 4289000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق  سی تی اسكن 2139000 2781000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال گردن  سی تی اسكن 1950000 2497000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال گردن با تزریق  سی تی اسكن 2143000 2744000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن 3265000 4178500 تابش و طب آزما
CT اسپیرال لگن  سی تی اسكن 2143000 2744000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال لگن با تزریق  سی تی اسكن 2283000 2923000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3538500 4531000 تابش و طب آزما
CT اسپیرال هر سگمان از اندام سی تی اسكن 1758500 2251500 تابش و طب آزما
CT اسپیرال هر مفصل در یك جهت سی تی اسكن 1669000 2151000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال 2و4ميلی متری هر يک از اعضاء شکم با يا بدون تزريق - هر يک به تنهايی(پانکراس،کليه ها ،طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن 1426000 1826000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال اربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق  سی تی اسكن 1877000 2435000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال ستون فقرات ناحيه لومبار با و بدون تزريق سی تی اسكن 3303500 4289000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال شکم و لگن با تزريق سی تی اسكن 3521000 4508000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال فقرات توراسيك بدون تزريق سی تی اسكن 2139000 2781000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال فقرات سرويكال بدون تزريق سی تی اسكن 2139000 2781000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال مغز با تزريق سی تی اسكن 2116500 2739000 تابش و طب آزما
CT اسپيرال مغز بدون تزريق سی تی اسكن 1857500 2403000 تابش و طب آزما
CT اسکن ریه  تشخیص ((کرونا)) - بیمه آسیا سی تی اسكن 2361500 3023000 تابش و طب آزما
CT اندام تحتاني با کنتراست سی تی اسكن 1559500 1988000 تابش و طب آزما
CT اندام تحتاني با و بدون کنتراست سی تی اسكن 1849500 2357500 تابش و طب آزما
CT اندام فوقاني با کنتراست سی تی اسكن 1559500 1988000 تابش و طب آزما
CT اندام فوقاني بدون و با کنتراست سی تی اسكن 1849500 2357500 تابش و طب آزما
CT انژیوگرافی پولمونری-ارتری  سی تی اسكن 2890000 3737000 فقط طب آزما
CT اوربیت دو جهت  سی تی اسكن 1707500 2202000 تابش و طب آزما
CT اوربیت دو جهت با تزریق  سی تی اسكن 1785000 2292000 تابش و طب آزما
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن 2766500 3553000 تابش و طب آزما
CT اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن 1347000 1742000 تابش و طب آزما
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2016000 2623000 تابش و طب آزما
CT اوربیت یک طرفه  سی تی اسكن 1202000 1582000 تابش و طب آزما
CT اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق سی تی اسكن 1424500 1842000 تابش و طب آزما
CT آندوسكوپي هرارگان (Virtula Endoscopy) سی تی اسكن 3466000 4510000 تابش و طب آزما
CT آنژیو آئورت با بازسازی ها سی تی اسكن 2043000 2624000 تابش و طب آزما
CT آنژیوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 2890500 3737500 تابش و طب آزما
CT آنژیوگرافی پولمونری - ارتری  سی تی اسكن 2890500 3737500 تابش و طب آزما
CT آنژیوگرافی شرائین مزانتریک و پورت  سی تی اسكن 2890000 3737000 فقط طب آزما
CT آنژيو آئورت با بازسازي‌ها سی تی اسكن 2043000 2624000 تابش و طب آزما
CT آنژيوپورتوگرافي كبد سی تی اسكن 3398500 4422000 تابش و طب آزما
CT آنژيوگرافي  -آئورت شكمي سی تی اسكن 3011000 3893000 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيك سی تی اسكن 3279500 4267000 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن 2890000 3737000 تابش و طب آزما
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن 2890000 3737000 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراكرانيال سی تی اسكن 3598500 4682000 تابش و طب آزما
CT آنژيوگرافي كاروتيد (اكستراكرانيال) سی تی اسكن 3398500 4422000 تابش و طب آزما
CT آنژيوگرافي كليه (جهت دهنده كليه) سی تی اسكن 3398500 4422000 تابش و طب آزما
CT بازسازی  ((آزاد )) سی تی اسكن 0 500000 تابش و طب آزما
CT بررسي 2 و 4 ميلي متری هر يک از اعضاء شکم - با يا بدون تزريق- هر يک به تنهايی (پانکراس، کليه ها، طحال و غدد فوق کليوی) سی تی اسكن 1113500 1430000 تابش و طب آزما
CT بررسي 4 و 2 ميلي متري اعضاء انفرادي و اختصاصي شکم- با تزريق ديناميک (کبد) سی تی اسكن 1669000 2143000 تابش و طب آزما
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف با يا بدون تزريق سی تی اسكن 2179000 2788000 تابش و طب آزما
CT جهت بررسي پرفيوژن بافتي با گاز گزنون سی تی اسكن 3733500 4858000 تابش و طب آزما
CT حنجره يك جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن 1272000 1644500 تابش و طب آزما
CT دو مهره يك ديسك با تزريق سی تی اسكن 1557000 1989000 تابش و طب آزما
CT دو مهره يك ديسك بدون تزريق سی تی اسكن 1614000 2004000 تابش و طب آزما
CT ديناميك گردن سی تی اسكن 1669000 2143000 تابش و طب آزما
CT ديناميك هيپوفيز براي ميكروآدنوم  سی تی اسكن 1464500 1875000 تابش و طب آزما
CT ریه با تزریق  سی تی اسكن 1696000 2184000 تابش و طب آزما
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن 2563000 3291000 تابش و طب آزما
CT ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 1512500 1937000 تابش و طب آزما
CT سري كامل TMJ اگزيال و كرونال و ساژيتال سی تی اسكن 2638000 3388000 تابش و طب آزما
CT سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن 2120500 2742000 تابش و طب آزما
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن 3602500 4626000 تابش و طب آزما
CT سيالو يك جهت با حق تزريق سی تی اسكن 872000 1115000 تابش و طب آزما
CT شکم با تزریق  سی تی اسكن 1898500 2448000 تابش و طب آزما
CT شکم با و بدون تزریق سی تی اسكن 2979500 3841000 تابش و طب آزما
CT شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 1785000 2292000 تابش و طب آزما
CT شکم و لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4276500 5492000 تابش و طب آزما
CT شکم ولگن بدون تزریق  سی تی اسكن 2602500 3342000 تابش و طب آزما
CT شكم و لگن با تزريق  سی تی اسكن 2749000 3530000 تابش و طب آزما
CT صورت و سینوس دو جهت  سی تی اسكن 2444000 3160000 تابش و طب آزما
CT صورت و سینوس دو جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4160500 5382000 تابش و طب آزما
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2317000 2967000 تابش و طب آزما
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 2788000 3605000 تابش و طب آزما
CT صورت و سينوس يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 1567500 2013000 تابش و طب آزما
CT صورت و سينوس يك جهت(كرونال يا 1اگزيال)  سی تی اسكن 1351500 1731000 تابش و طب آزما
CT فضاي بين مهره‌اي هر كدام جداگانه سی تی اسكن 345500 447000 تابش و طب آزما
CT فك پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساژيتال و كرونال سی تی اسكن 2143500 2732000 تابش و طب آزما
CT گردن با تزریق  سی تی اسكن 1669000 2143000 تابش و طب آزما
CT گردن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2553500 3279000 تابش و طب آزما
CT گردن بدون تزریق  سی تی اسكن 1522500 1955000 تابش و طب آزما
CT گوش داخلی کرونال اگزیال   سی تی اسكن 1855000 2382000 تابش و طب آزما
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن 1855000 2382000 تابش و طب آزما
CT گوش داخلي يك جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن 1113500 1430000 تابش و طب آزما
CT گوش دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 1776000 2264000 تابش و طب آزما
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 2716500 3462000 تابش و طب آزما
CT گوش يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 1112000 1408000 تابش و طب آزما
CT گوش يك جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 1684000 2136000 تابش و طب آزما
CT لگن با تزریق  سی تی اسكن 1780500 2287000 تابش و طب آزما
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 2766500 3553000 تابش و طب آزما
CT لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 1669000 2143000 تابش و طب آزما
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن 1644000 2105000 تابش و طب آزما
CT مايلو يك جهت براي دو مهره و يك ديسك  سی تی اسكن 2701000 3562000 تابش و طب آزما
CT مدياستن يا ريه با تزريق ديناميك سی تی اسكن 1734500 2229000 تابش و طب آزما
CT مغز با تزریق  سی تی اسكن 1561000 2005000 تابش و طب آزما
CT مغز با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2444000 3160000 تابش و طب آزما
CT مغز بدون تزريق  سی تی اسكن 1351500 1731000 تابش و طب آزما
CT مغز كرونال و اگزیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4273500 5499000 تابش و طب آزما
CT مغز كرونال و آگزيال با تزريق  سی تی اسكن 2788000 3605000 تابش و طب آزما
CT مغز كرونال و آگزيال بدون تزريق  سی تی اسكن 2444000 3160000 تابش و طب آزما
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق  سی تی اسكن 1544500 1977500 تابش و طب آزما
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2317500 2967500 تابش و طب آزما
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق  سی تی اسكن 1351500 1731000 تابش و طب آزما
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن 1522500 1955000 تابش و طب آزما
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن 1855000 2382000 تابش و طب آزما
CT ونوگرافی شرائین اینتراكیال  سی تی اسكن 3598500 4682000 تابش و طب آزما
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن 1372000 1762000 تابش و طب آزما
CT هر مفصل در يك جهت سی تی اسكن 1309000 1693000 تابش و طب آزما
HRCT با تزریق سی تی اسكن 2059500 2617000 فقط طب آزما
HRCT با و بدون تزریق سی تی اسكن 3028000 3864500 فقط طب آزما
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن 1776000 2264000 فقط طب آزما
HRCT دوم جانبازان سی تی اسكن 1759000 2247000 فقط طب آزما
بازسازی متال آرتيفكت (اضافه بر هزينه سي تي اسكن اصلي) سی تی اسكن 465000 611000 تابش و طب آزما
بازسازی هر ناحيه (اضافه بر هزينه سي تي اسكن اصلي) سی تی اسكن 465000 611000 تابش و طب آزما
پروتکل بررسی همانژيوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزريق يا با تزريق ديناميک و تاخيری) سی تی اسكن 2012500 2577000 تابش و طب آزما
سی  تی انژیوگرافی لگن  سی تی اسكن 2890000 3737000 فقط طب آزما
سی تی 2مهره ویك دیسك ((ازاد )) سی تی اسكن 0 1762000 فقط طب آزما
سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال(باوبدون تزریق) سی تی اسكن 5408000 5408000 تابش و طب آزما
سی تی اسكن ریه  (( كرونا ))  COVID 19 سی تی اسكن 2361500 3023000 تابش و طب آزما
سی تی اسكن مایلو   جهت برای دو مهره و یك دیسك  سی تی اسكن 4009000 4870000 فقط طب آزما
سی تی انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2953000 3800000 فقط طب آزما
سی تی فقرات پشتی (( ازاد  )) سی تی اسكن 0 2643000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق سی تی اسكن 2890000 3737000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی ائورت شكمی سی تی اسكن 3011000 3893000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی كلیه  سی تی اسكن 3399500 4423000 فقط طب آزما
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در دو جهت  سی تی اسكن 2059500 2627000 تابش و طب آزما
مامو گرافي يك ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی 1071000 1415000 تابش و طب آزما
ماموگرافي با بزرگنمائي يك ناحيه ماموگرافی 1020500 1338000 تابش و طب آزما
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) ماموگرافی 1790000 2365000 تابش و طب آزما
ماموگرافي گالاكتوگرافي (يك طرفه) ماموگرافی 1139000 1505000 فقط طب آزما
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوكاليزاسيون ماموگرافی 430000 568500 تابش و طب آزما
راديوگرافي هيستروسالپنكو گرافي هیستروگرافی 2363500 3122500 فقط طب آزما