تعرفه ها

نام خدمت

طبقه بندی

مشمول بیمه

خصوصی 

توضیحات

MRI مغز بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI مغز با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI مغزبا و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI سرویكال بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI سرویكال با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI سرویکال با و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI لومبوساكرال بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI لومبوساكرال باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI لومبوساكرال باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مغزپرفیوژن (باوبدون)

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI هیپوفیز بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI هیپوفیز با و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مغز دیفیوژن

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه)

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRU یوروگرافی(MRU ديناميک)

ام آر آی

3487600

4,598,500

 

MRU یوروگرافی(MRU استاتيک)

ام آر آی

3230000

4,287,000

 

MRI ديناميک هر قسمت از بدن (قلب , مفاصل و . . . )

ام آر آی

3230000

4,287,000

 

MRV باتزریق (بیمه)

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MR کلانژيوگرافي (MRCP)

ام آر آی

3230000

4,287,000

 

MR آرتروگرافي

ام آر آی

3487600

4,598,500

 

MRI اوربیت باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI اوربیت باتزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI (ام آر ماموگرافي - دو طرفه) باوبدون تزریق

ام آر آی

4101000

5,399,500

فقط در طب آزما

MRI توراسیك بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI توراسیك با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI توراسیك با و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI زانو بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI زانوباتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI زانو با و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مچ پا بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI مچ پا با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI مچ پا باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI كف پا بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI كف پا با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI كف پا باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI ساق پا بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI ساق پا با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI ساق پا باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI ران پا بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI ران پا با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI ران پا باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مفاصل هیپ بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI مفاصل هیپ با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI مفاصل هیپ باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI كف دست بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI كف دست با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI كف دست باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مچ دست بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI مچ دست با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI مچ دست باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI ساعد  بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI ساعد با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI ساعد باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI آرنج بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI آرنج با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI آرنج باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI بازو بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI بازو با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI بازو باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI توراكولومبار بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI توراكولومبار با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI توراكولومبار باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI سرویكوتوراسیك بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI سرویكوتوراسیك باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI سرویكوتوراسیك باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI لگن بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI لگن با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI لگن باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI شكم بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI شكم با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI شكم باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI نسج نرم گردن بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI نسج نرم گردن با تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI نسج نرم گردن باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مفاصل ساكروایلیاك بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI مفاصل ساكروایلیاك باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI مفاصل ساكروایلیاك باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI صورت و سینوس بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI صورت و سینوس با تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI صورت و سینوس باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI قفسه سینه بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI قفسه سینه باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI قفسه سینه باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI شانه بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI شانه با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI شانه باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI گوش بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI گوش با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI گوش باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI براكیال پلكسوس (گردنی)

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI براكیال پلكسوس ( كمری)

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI شبكه براكیال پلكسوس (بازویی)

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI كبد بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI كبد تری فازیك

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

TMG MRI بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI اوربیت بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI گوش داخلی بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI گوش داخلی باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI گوش داخلی باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRV بدون تزریق

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRV  با تزریق

ام آر آی

1825000

4,315,000

 

MRA (آنژیوگرافی) گردن باتزریق

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRA (آنژیوگرافی) شریان رنال

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRA (آنژیوگرافی) آئورت با تزریق

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRA (آنژیوگرافی) پریفرال با تزریق

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRA (آنژيو گرافي) مغز

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRI لومبوساكروكوسیژال بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI لومبوساكروكوسیژال باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI لومبوساكروكوسیژال باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI ساكروم كوكسیژال بدون تزریق

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRI ساكروم كوكسیژال باتزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI ساكروم كوكسیژال باوبدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRI هیپوفیز با تزریق

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI كولستاتوم گوش

ام آر آی

2009400

2,641,500

 

MRA  كانال Spinal  و محتویات ان با یا بدون ماده حاجب

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRA اندام تحتان با یا بدون  تزریق 

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

 MRA اندام فوقانی با یا بدون  تزریق 

ام آر آی

3261150

4,315,000

 

MRI  مغز با تزریق دیفیوژن

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI  سرویكال با تزریق دیفیوژن

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI  توراسیك با تزریق دیفیوژن

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

 MRI  لومببار با تزریق دیفیوژن

ام آر آی

2445400

3,224,500

 

MRI  هر مفصل فوقانی با و بدون تزریق

ام آر آی

3418800

4,501,000

 

MRS   اسپكتروسكوپی

ام آر آی

3431850

4,541,000

فقط در تابش پرتو

MRI پستان یك جهت با و بدون تزریق

ام آر آی

2644968

4,501,000

فقط در طب آزما

راديوگرافي دندان هر فيلم (پري آپيكال يا بابت وينگ)

پانوركس

188000

251,000

فقط در طب آزما

راديوگرافي پانوركس

پانوركس

465950

624,500

 

راديوگرافي سفالوگرام

پانوركس

465950

624,500

فقط در طب آزما

تخليه آبسه ها و تزريقات داخل حفرات و توموره

خدمات تشخیصی

7447900

8,696,000

فقط در طب آزما

بیوپسی پانکراس

خدمات تشخیصی

10074200

11,746,500

فقط در طب آزما

بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست

خدمات تشخیصی

3586250

4,239,000

فقط در طب آزما

بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما

خدمات تشخیصی

4245200

5,018,000

فقط در طب آزما

بیوپسی کبد

خدمات تشخیصی

9277700

10,859,000

فقط در طب آزما

بیوپسی کلیه

خدمات تشخیصی

6350250

7,398,500

فقط در طب آزما

وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت

خدمات تشخیصی

15692800

18,280,000

فقط در طب آزما

درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه

خدمات تشخیصی

5801350

6,749,500

فقط در طب آزما

تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر

خدمات تشخیصی

6716250

7,831,000

فقط در طب آزما

بیوپسی نسج نرم گردن

خدمات تشخیصی

2561800

3,028,000

فقط در طب آزما

بیوپسی کلیه با تروکات

خدمات تشخیصی

6350250

7,398,500

فقط در طب آزما

بیوپسی غدد لنفاوی سطحی

خدمات تشخیصی

5984600

6,966,000

فقط در طب آزما

بیوپسی عضله سطی یا عمقی

خدمات تشخیصی

3614100

4,172,000

فقط در طب آزما

بیوپسی توده شکمی

خدمات تشخیصی

4305200

5,008,000

فقط در طب آزما

بیوپسی توده رتروپریتوئن

خدمات تشخیصی

7447900

8,696,000

فقط در طب آزما

بیوپسی ترانس رکتال

خدمات تشخیصی

10074200

11,746,500

فقط در طب آزما

بیوپسی بافت نرم لگن

خدمات تشخیصی

2049400

2,422,500

فقط در طب آزما

بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی

خدمات تشخیصی

9557800

11,109,000

فقط در طب آزما

بیوپسی از طریق کاتتر

خدمات تشخیصی

11817600

13,726,500

فقط در طب آزما

بیوپسی از پروستات

خدمات تشخیصی

10074200

11,746,500

فقط در طب آزما

بیوپسی پارانشیم کبد

خدمات تشخیصی

6716250

7,831,000

فقط در طب آزما

آمنیوسنتز

خدمات تشخیصی

3939200

4,575,500

فقط در طب آزما

پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر

خدمات تشخیصی

5252100

6,100,500

فقط در طب آزما

نفروستومي با هدايت سونوگرافی

خدمات تشخیصی

8546050

9,994,000

فقط در طب آزما

اسپیراسیون كیست تیرویید -- FNA زير گايد سونو

خدمات تشخیصی

3358300

3,915,500

 

تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی

خدمات تشخیصی

0

19,578,000

فقط در طب آزما

درناژ ابسه های شكمی و لگنی  رتروپریتوئن با كاتتر

خدمات تشخیصی

10074200

11,746,500

فقط در طب آزما

 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون

خدمات تشخیصی

3293450

3,893,000

فقط در طب آزما

درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا  (*RF)

خدمات تشخیصی

0

34,830,000

 

كوردوسنتز - نمونه برداری از كوریون

خدمات تشخیصی

5036850

5,873,000

 

اسپیراسیون و یا تزریقداخلی كیست یا لگنچه كلیه با سوزن

خدمات تشخیصی

5252100

6,100,500

 

درمان كیست هیداتیك به هرتعداد به روش PAIR

خدمات تشخیصی

0

22,878,000

 

كارگذاری سیم یا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی در نسج پستان با هدایت رادیولوژیك

خدمات تشخیصی

6350250

7,398,500

 

اسپیراسیون یا FNA  به غیر از تیرویید

خدمات تشخیصی

3631500

4,209,000

 

بیوپسی برست از طریق پوست

خدمات تشخیصی

3567884

4,895,000

 

بیوپسی مهره

خدمات تشخیصی

6440650

7,613,500

فقط در طب آزما

تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT(در یك سطح)

خدمات تشخیصی

0

6,056,000

 

تزریق ماده بی حسی با استروئید   PRT ( هر سطح اضافه)

خدمات تشخیصی

0

2,163,000

 

از بین بردن یك یا چند تومور  به روش بسته با RF

خدمات تشخیصی

0

34,830,000

فقط در طب آزما

راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ

رادیولوژی

495800

664,500

 

راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراكسپوز)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي سل تورسيک (زين تركي) لوكاليزه نيمرخ

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي كانال اپتيك هر طرف

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي ماستوئيد يكطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراكسپوز)

رادیولوژی

307850

412,500

 

راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ)

رادیولوژی

495800

664,500

 

راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يك فيلم)

رادیولوژی

320650

429,500

 

راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا كالدول)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ)

رادیولوژی

515950

692,000

 

راديوگرافي استخوان فك (نماي ابليك يا روبرو يا نيمرخ هر سمت)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي سري كامل دندان (10فيلم)

رادیولوژی

1263400

1,689,000

 

راديوگرافي سري كامل دندان (در صورتيكه 14 فيلم تقاضا شده باشد)

رادیولوژی

1633550

2,189,000

 

راديوگرافي فيلم اوكلوزال

رادیولوژی

307850

412,500

 

راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر (هر طرف يك فيلم)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر هر طرف با دهان باز و بسته (2فيلم)

رادیولوژی

515950

692,000

 

راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4اکسپوز)

رادیولوژی

778400

1,043,000

 

راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس - يك جهت

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي لارنگوگرافي (حداقل4اكسپوز)

رادیولوژی

1163000

1,558,500

 

راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه)

رادیولوژی

282100

378,000

 

رادیوگرافی سیالوگرافی یك طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4كلیشه)

رادیولوژی

1612400

2,160,500

 

راديوگرافي شانه يك جهت (استخوان اسكاپولاترقوه ،مفصل آكروميوكلاويكولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف)

رادیولوژی

294900

395,000

 

راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر( يك فيلم)

رادیولوژی

316550

424,000

 

راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان

رادیولوژی

618350

831,500

 

راديوگرافي كاردياك سري با بلع ماده حاجب (4 فيلم)

رادیولوژی

1163000

1,558,500

 

فلوروسكوپي تنها

رادیولوژی

350500

469,500

نه طب آزما نه تابش

برونكو گرافي يك طرفه

رادیولوژی

2226700

2,975,000

 

راديوگرافي دنده ها نماي ابليك يا روبرو يك فيلم

رادیولوژی

294900

395,000

 

راديوگرافي دنده ها يكطرف دو نما (2فيلم)

رادیولوژی

556000

745,000

 

راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليك يا نيمرخ يك فيلم)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي استخوان جناغ (ابليك و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم)

رادیولوژی

530250

710,500

 

راديوگرافي مفصل هيپ دو طرفه يا نماي فراگ (لگن)

رادیولوژی

329000

441,000

 

راديوگرافي مفصل هيپ نماي روبرو يا مايل(هر كليشه)

رادیولوژی

314350

422,500

 

راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم)

رادیولوژی

337700

452,500

 

راديوگرافي مفصل ساكرو ايلياك هر اكسپوز(اعم از رخ و مايل)

رادیولوژی

314350

422,500

 

راديوگرافي استخوان ساكروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت

رادیولوژی

551400

739,000

 

راديوگرافي ساده شكم خوابيده - يك فيلم

رادیولوژی

345500

461,000

 

راديوگرافي ساده شكم خوابيده و ايستاده - 2 فيلم

رادیولوژی

675400

905,000

 

راديوگرافي ساده شكم ايستاده - 1 فيلم

رادیولوژی

340900

455,000

 

راديوگرافي ERCP بدون دستمزد آندوسكوپيك - هر فيلم

رادیولوژی

1223950

1,659,000

 

پيلوگرافي رتروگراد دو طرفه (هر كليشه)

رادیولوژی

876650

1,174,500

 

راديوگرافي ساده شكم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين (هر اکسپوز)

رادیولوژی

435300

583,000

 

راديوگرافي توموگرافي (هر عضو - هر كليشه فيلم كوچك)

رادیولوژی

465950

624,500

 

راديوگرافي توموگرافي (هر عضو - هر كليشه فيلم بزرگ)

رادیولوژی

495800

664,500

 

راديوگرافي ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نيمرخ)

رادیولوژی

495800

664,500

 

راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم (روبرو نيمرخ وابليك چپ وراست)

رادیولوژی

846800

1,134,500

 

راديوگرافي فقرات گردن (فلكسيون ،اكستانسيون ،مايل) هر اكسپوز

رادیولوژی

321000

429,500

 

راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد

رادیولوژی

440200

590,000

 

راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ

رادیولوژی

636850

853,500

 

راديوگرافي فقرات كمري روبرو و نيمرخ

رادیولوژی

636850

853,500

 

راديوگرافي فقرات كمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليك چپ و راست

رادیولوژی

1171700

1,570,000

 

راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم)

رادیولوژی

782500

1,048,500

 

هر كليشه اضافي (BENDING) يا ابليك و...هر فيلم

رادیولوژی

495800

664,500

 

راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ

رادیولوژی

697050

934,000

 

راديوگرافي لومبو ساكرال - دو جهت

رادیولوژی

726900

974,000

 

راديوگرافي لوكاليزه - هر ناحيه به تنهايي

رادیولوژی

346450

463,000

 

رادیوگرافی استخوان بازو 2 جهت روي يك فيلم

رادیولوژی

350500

469,500

 

رادیوگرافی استخوان بازو يا ساعد يا آرنج يک جهت ( يك فيلم)

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يك فيلم

رادیولوژی

346450

463,000

 

راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت - روي يك فيلم

رادیولوژی

346450

463,000

 

راديوگرافي مچ دست يك جهت

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي مچ دست دو جهت

رادیولوژی

355750

476,500

 

رادیوگرافی مچ دست (اسكافوئيد و ...) هرفیلم اضافی

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي استخوانهاي كف دست 1 جهت

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي استخوانهاي كف دست 2 جهت

رادیولوژی

355750

476,500

 

راديوگرافي تعيين سن استخواني هر كليشه

رادیولوژی

465950

624,500

 

راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت

رادیولوژی

351350

470,000

 

آرتروگرافي مچ دست

رادیولوژی

1964200

2,628,500

 

راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم

رادیولوژی

611600

819,500

 

راديوگرافي استخوان ران 2 اكسپوز روي يك فيلم

رادیولوژی

380850

510,000

 

راديوگرافي اسكنوگرام براي تعيين كوتاهي اندام با خط‌ كش مدرج

رادیولوژی

1047400

1,406,500

فقط در تابش پرتو

راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يك فيلم

رادیولوژی

346450

463,000

 

راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم

رادیولوژی

495800

664,500

 

رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم

رادیولوژی

370700

496,000

 

راديوگرافي نماي انتركنديلار يا نماي مخصوص كشكك 1 فيلم

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن)

رادیولوژی

406100

544,000

 

راديوگرافي ساق پا دو اکسپوز روي 1 فيلم

رادیولوژی

501750

671,500

 

راديوگرافي مچ پا 1 جهت

رادیولوژی

350500

469,500

 

راديوگرافي مچ پا 2 جهت

رادیولوژی

423150

567,000

 

راديوگرافي پاشنه پا

رادیولوژی

282100

378,000

 

راديوگرافي كف پا

رادیولوژی

350500

469,500

 

راديوگرافي كف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يك فيلم)

رادیولوژی

437450

585,500

 

راديوگرافي كف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم

رادیولوژی

465950

624,500

 

آرتروگرافي زانو با هوا و ماده حاجب

رادیولوژی

1495000

2,006,000

 

راديوگرافي انگشتان هر پا يك جهت

رادیولوژی

305100

408,000

 

راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت

رادیولوژی

350500

469,500

 

رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه

رادیولوژی

1004350

1,354,000

 

رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه

رادیولوژی

1481800

2,011,000

 

Bone Survey   تا سن 10 سالگی

رادیولوژی

1144650

1,544,000

 

Bone Survey   بالای سن  10 سالگی  بادو كلیشه اضافه (رخ و نیمرخ )

رادیولوژی

1768800

2,385,500

 

میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیك )

رادیولوژی

2074150

2,774,500

فقط در طب آزما

میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار  )

رادیولوژی

2074150

2,774,500

فقط در طب آزما

راديوگرافي داكريوسيستوگرافي

رادیولوژی رنگی

1612400

2,160,500

 

راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اكسپوز)

رادیولوژی رنگی

671400

897,500

 

راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه)

رادیولوژی رنگی

1394100

1,868,000

 

راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه)

رادیولوژی رنگی

1723600

2,309,500

 

راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه)

رادیولوژی رنگی

1526900

2,050,500

 

راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه)

رادیولوژی رنگی

1812800

2,429,500

 

راديوگرافي باريم انما دوبل كنتراست (حداقل 6 فيلم)

رادیولوژی رنگی

1992900

2,670,500

 

راديوگرافي كله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اكسپوز)

رادیولوژی رنگی

722550

970,000

 

راديوگرافي كلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم

رادیولوژی رنگی

739700

991,000

 

راديوگرافي كلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم

رادیولوژی رنگی

1163000

1,558,500

 

اوروگرافي ترشحي (با يا بدون PVC)

رادیولوژی رنگی

1590400

2,131,500

 

نفروتوموگرافي هر كليشه

رادیولوژی رنگی

465950

624,500

 

پيلوگرافي رتروگراد يك طرفه (هر کليشه)

رادیولوژی رنگی

567200

759,000

 

پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد يك طرفه (با هر عدد كليشه لازم)

رادیولوژی رنگی

2083150

2,776,500

 

پيلوگرافي يا نفروگرافي آنتي گراد دوطرفه (با هر عدد كليشه لازم)

رادیولوژی رنگی

3063450

4,090,000

 

راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد

رادیولوژی رنگی

983750

1,318,000

 

راديوگرافي یورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد

رادیولوژی رنگی

1112750

1,489,000

 

راديوگرافي رتروگراد يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب

رادیولوژی رنگی

1287600

1,723,000

 

V.C.U.G یورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي

رادیولوژی رنگی

1630250

2,181,500

 

راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق

رادیولوژی رنگی

1334400

1,788,000

 

راديوگرافي ترانزيت کولون CTT

رادیولوژی رنگی

1526900

2,050,500

 

میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای سرویکال

رادیولوژی رنگی

2074150

2,774,500

 

ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم كامل

رادیولوژی رنگی

2538650

3,403,500

 

ميلوگرافي فقرات گردني پشتي كمري - با هم

رادیولوژی رنگی

3388900

4,539,000

 

Defecography

رادیولوژی رنگی

3737200

4,989,500

 

سنجش تراکم استخوان تمام بدن

سنجش تراكم

3192350

4,228,000

 

سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام

سنجش تراكم

2732400

3,609,500

 

سونوگرافي مغز نوزادان

سونوگرافی

470100

639,500

 

سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) هركدام به تنهايي

سونوگرافی

395250

537,000

 

سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) با هم

سونوگرافی

486450

662,500

 

سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد

سونوگرافی

483400

657,000

 

سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد ـ تحت فكي)

سونوگرافی

336600

457,000

 

سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام

سونوگرافی

336600

457,000

 

سونوگرافی پستان به همراه فضاهای  اگزیلاری یك یا دو طرفه

سونوگرافی

927200

1,262,500

 

سونوگرافي قفسه سينه

سونوگرافی

395250

537,000

 

سونوگرافي شكم (كبد ، كيسه صفرا ، طحال ، كليه ها ، پانكراس)

سونوگرافی

734550

999,500

 

سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري  صفراوی

سونوگرافی

470100

639,500

 

سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي

سونوگرافی

336600

457,000

 

سونوگرافي 2 كليه

سونوگرافی

395250

537,000

 

سونوگرافي پانكراس

سونوگرافی

336600

457,000

 

سونوگرافي طحال

سونوگرافی

336600

457,000

 

سونوگرافي رتروپريتوان يا آئورت شكمي

سونوگرافی

368800

502,500

 

سونوگرافي آپانديس

سونوگرافی

411100

559,500

 

سونوگرافي  كليه ها و مجاری ادراری با مثانه پر

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافي كليه ها و مجاری و مثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري

سونوگرافی

646400

879,500

 

سونوگرافي كليه ها و مجاری و پروستات یا رحم  ومثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،   .پروستات و وزیكول سمینال

سونوگرافی

616900

839,500

 

سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،رحم و تخمدان

سونوگرافی

616900

839,500

 

سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم ـ لگن

سونوگرافی

566250

771,000

 

سونوگرافي جهت آبستني خارج از رحم

سونوگرافی

486450

662,500

 

سونوگرافي بيضتين

سونوگرافی

545100

742,500

 

سونوگرافي تستيكول پايين نيامده

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافي آدرنال یك یا  دو طرفه

سونوگرافی

395250

537,000

 

سونوگرافي پروستات ( ترانس ركتال)

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال)

سونوگرافی

689200

937,000

 

سونوگرافي شكم نوزادان - ریفلكس معده به مری

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافي هيپ نوزادان

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافي نسج نرم سطحي هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافي تعيين حاملگي ، سن ،وضع جفت ، جنين و ضربان قلب

سونوگرافی

734550

999,500

 

سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي جنين

سونوگرافی

972550

1,325,000

 

سونوگرافي بررسي وضع و سلامت جنين هاي چند قلوئی -هر قل اضافه

سونوگرافی

486450

662,500

 

سونو گرافي شانه يا زانو

سونوگرافی

486450

662,500

 

هيستروسونوگرافي

سونوگرافی

1266500

1,725,000

 

سونوگرافی NT و یا NB (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد )

سونوگرافی

1175300

1,599,500

 

سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافی NT وآنومالی های سه ماهه اول (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد )

سونوگرافی

1384150

1,885,000

 

سونوگرافی جفت از نظر کرتا

سونوگرافی

1074350

1,462,500

 

سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP)

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافی تاندون

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافی بیوفیزیکال به انضمام

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافی بلوغ ریه های جنین

سونوگرافی

486450

662,500

 

سونوگرای بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافی Infertility درآقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD)

سونوگرافی

881350

1,199,500

 

سونوگرافی اینگوئینال

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافی آلت  penis

سونوگرافی

545100

742,500

 

سونوگرافی بارداری ترانس واژینال

سونوگرافی

1175300

1,599,500

 

سونوگرافی مفصل

سونوگرافی

587400

799,500

 

سونوگرافی كامل شكم و لگن

سونوگرافی

977850

1,331,000

 

سونوگرافی انواژیناسیون روده (این كد همزمان با شكم و لگن قابل شارژ نمی باشد)

سونوگرافی

587400

799,500

 

كالرداپلر شرايين گردن

سونوگرافی كالرداپلر

2057150

2,799,500

 

کالرداپلر شرایئن اندام تحتانی یک طرفه

سونوگرافی كالرداپلر

1955700

2,662,000

 

كالرداپلر شرياني وريدي -يك اندام

سونوگرافی كالرداپلر

2939000

3,999,500

 

کالرداپلر وریدی اندام تحتانی دو طرفه

سونوگرافی كالرداپلر

2939000

3,999,500

 

كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام

سونوگرافی كالرداپلر

4702200

6,399,000

 

کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه

سونوگرافی كالرداپلر

1763200

2,399,500

 

کالرداپلر وریدی انتهایی یک طرفه

سونوگرافی كالرداپلر

1763200

2,399,500

 

كالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه

سونوگرافی كالرداپلر

3232450

4,399,000

 

کالرداپلرشرائین اندام تحتانی دو طرفه

سونوگرافی كالرداپلر

3232450

4,399,000

 

کالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام

سونوگرافی كالرداپلر

2057150

2,799,500

 

کالرداپلر كليه‌ها يا بيضه‌ها

سونوگرافی كالرداپلر

2057150

2,799,500

 

كالرداپلر كليه پيوندي

سونوگرافی كالرداپلر

1822200

2,479,500

 

كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور

سونوگرافی كالرداپلر

2351100

3,199,500

 

كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال

سونوگرافی كالرداپلر

2057150

2,799,500

 

كالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين)

سونوگرافی كالرداپلر

2057150

2,799,500

 

كالرداپلر دستگاه تناسلي با تزريق پاپاورين

سونوگرافی كالرداپلر

2939000

3,999,500

فقط در طب آزما

كالرداپلر دستگاه تناسلي بدون تزريق پاپاورين

سونوگرافی كالرداپلر

1763200

2,399,500

فقط در طب آزما

کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال

سونوگرافی كالرداپلر

2057150

2,799,500

 

کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping

سونوگرافی كالرداپلر

2351100

3,199,500

 

کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping

سونوگرافی كالرداپلر

3820350

5,199,000

 

کالرداپلر فیستول دیالیز

سونوگرافی كالرداپلر

2351100

3,199,500

 

کالرداپلر توده های نسج نرم

سونوگرافی كالرداپلر

972550

1,325,000

 

کالرداپلر ائورت و شریانهای ایلیاک

سونوگرافی كالرداپلر

1763200

2,399,500

 

کالرداپلر پورت ورید طحالی و بررسی کولترال ها

سونوگرافی كالرداپلر

1763200

2,399,500

 

کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک

سونوگرافی كالرداپلر

1469250

1,999,500

 

CT مغز بدون تزريق

سی تی اسكن

1030050

1,358,000

 

CT مغز با تزریق

سی تی اسكن

1197550

1,581,500

 

CT مغز با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1901200

2,520,000

 

CT مغز كرونال و آگزيال با تزريق

سی تی اسكن

2169050

2,875,000

 

CT مغز كرونال و آگزينال بدون تزريق

سی تی اسكن

1901200

2,520,000

 

CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف با يا بدون تزريق

سی تی اسكن

1657900

2,185,000

 

CT صورت و سينوس يك جهت (كرونال يا اگزيال)

سی تی اسكن

1030050

1,358,000

 

CT صورت و سینوس دو جهت

سی تی اسكن

1901200

2,520,000

 

CT صورت و سينوس يك جهت با تزريق

سی تی اسكن

1202150

1,587,500

 

CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق

سی تی اسكن

2169050

2,875,000

 

CT ديناميك هيپوفيز براي ميكروآدنوم

سی تی اسكن

1115250

1,470,500

 

CT اوربیت یک طرفه

سی تی اسكن

971400

1,299,000

 

CT اوربیت دو جهت

سی تی اسكن

1321150

1,748,500

 

CT گوش داخلي يك جهت بدون تزريق (استخوان پتروس)

سی تی اسكن

853800

1,127,500

 

CT گوش يك جهت با تزريق

سی تی اسكن

826950

1,083,500

 

CT گوش يك جهت با و بدون تزريق

سی تی اسكن

1256850

1,648,500

 

CT گوش داخلی کرونال اگزیال 

سی تی اسكن

1421950

1,878,000

 

CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت

سی تی اسكن

1421950

1,878,000

 

CT گوش دو جهت با تزريق

سی تی اسكن

1340050

1,762,500

 

CT گوش دو جهت با و بدون تزريق

سی تی اسكن

2048750

2,694,500

 

سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در يك جهت

سی تی اسكن

1246050

1,644,000

 

سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در دو جهت

سی تی اسكن

1556100

2,047,500

 

CT آنژیوگرافی شرائین مزانتریک و پورت

سی تی اسكن

2248650

2,980,500

 

گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش

سی تی اسكن

1368450

1,807,000

 

CT فك پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان اگزيال با بازسازي‌هاي ساجيتال و كرونال

سی تی اسكن

1616400

2,126,000

 

CT سري كامل TMJ اگزيال و كرونال و ساجيتال

سی تی اسكن

2022950

2,671,500

 

CT سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلم‌هاي زوم

سی تی اسكن

1650100

2,187,000

 

CT اسپیرال گردن

سی تی اسكن

1486300

1,959,500

 

CT اسپیرال گردن با تزریق

سی تی اسكن

1632400

2,152,500

 

CT اسپیرال ديناميك گردن

سی تی اسكن

1632400

2,152,500

 

CT  اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري بدون تزريق

سی تی اسكن

1086350

1,432,500

 

CT اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري با تزريق

سی تی اسكن

1195700

1,576,500

 

CT اسپیرال حنجره دو جهت

سی تی اسكن

1632400

2,152,500

 

CT اسپیرال ریه بدون تزریق

سی تی اسكن

1498450

1,975,500

 

CT اسپیرال ریه با تزریق

سی تی اسكن

1632400

2,152,500

 

CT مدياستن ريه با تزريق ديناميك

سی تی اسكن

1321150

1,748,500

 

HRCT با تزریق

سی تی اسكن

1542850

2,025,500

 

HRCT بدون تزریق

سی تی اسكن

1340050

1,762,500

 

CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت

سی تی اسكن

2762000

3,647,500

 

CT اسپیرال شکم با تزریق

سی تی اسكن

1809550

2,386,000

 

CT اسپیرال شکم بدون تزریق

سی تی اسكن

1741750

2,296,500

 

CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق

سی تی اسكن

2535050

3,342,500

 

CT شكم و لگن با تزريق

سی تی اسكن

2107500

2,783,000

 

CT اسپیرال لگن با تزریق

سی تی اسكن

1738950

2,293,000

 

CT اسپیرال لگن

سی تی اسكن

1632400

2,152,500

 

بررسي دو و چهار ميليمتري هر يك از اعضاي شكم با يا بدون تزريق هر يك به تنهايي

سی تی اسكن

853800

1,127,500

 

CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني

سی تی اسكن

1252350

1,651,000

 

بررسي چهار و دو ميليمتري اعضاي انفرادي و اختصاصي شكم با تزريق ديناميك (كبد)

سی تی اسكن

1279300

1,689,500

 

CT آنژيو آئورت با بازسازي‌ها

سی تی اسكن

1566750

2,069,000

 

CT دو مهره يك ديسك بدون تزريق

سی تی اسكن

1052100

1,389,500

 

CT دو مهره يك ديسك با تزريق

سی تی اسكن

1186200

1,560,000

 

فضای بین مهره ای

سی تی اسكن

269500

357,000

 

CT مايل و يک جهت  دو مهره یك دیسك

سی تی اسكن

2191450

2,934,500

 

CT هر سگمان از اندام

سی تی اسكن

1052100

1,389,500

 

CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو

سی تی اسكن

1167350

1,541,500

 

CT هر مفصل در يك جهت

سی تی اسكن

1018700

1,350,500

 

CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري)

سی تی اسكن

1421950

1,878,000

 

پروتوكول بررسي همانژيوم كبدي شامل CT بدون تزريق و با تزريق ديناميك و تاخيري

سی تی اسكن

1533250

2,021,500

 

بازسازي متال آرتيفكت (اضافه بر هزينه CT اصلي)

سی تی اسكن

374350

500,000

 

بازسازي هر ناحيه (اضافه بر هزينه CT اصلي)

سی تی اسكن

374350

500,000

 

CT سيالو يك جهت با حق تزريق

سی تی اسكن

662150

872,500

 

CT آنژيوگرافي كاروتيد (اكستراكرانيال)

سی تی اسكن

2679900

3,564,000

فقط در طب آزما

CT آنژيوگرافي شرائين اينتراكرانيال

سی تی اسكن

2837100

3,773,000

فقط در طب آزما

CT آنژيوگرافي كليه (جهت دهنده كليه)

سی تی اسكن

2679900

3,564,000

فقط در طب آزما

CT آنژيوگرافي آئورت توراسيك

سی تی اسكن

2586050

3,439,000

فقط در طب آزما

CT آنژيوگرافي  -آئورت شكمي

سی تی اسكن

2342700

3,105,000

فقط در طب آزما

CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها

سی تی اسكن

2248650

2,980,500

فقط در طب آزما

CT لگن با تزریق

سی تی اسكن

1365650

1,803,500

 

CT لگن بدون تزریق

سی تی اسكن

1279300

1,689,500

 

CT آنژيوپورتوگرافي كبد

سی تی اسكن

2679900

3,564,000

 

CT جهت بررسي پرفيوژن بافتي با گاز گزنون

سی تی اسكن

2944250

3,915,500

 

CT آندوسكوپي هرارگان (Virtula Endoscopy)

سی تی اسكن

2733550

3,635,500

 

CT اسپیرال ریه با وبدون تزریق

سی تی اسكن

2502050

3,299,000

 

CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2695950

3,554,500

 

CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2840250

3,745,000

 

CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق

سی تی اسكن

4170400

5,499,000

 

CT شکم و لگن با و بدون تزریق

سی تی اسكن

3279100

4,330,500

 

CT لگن با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2121450

2,801,500

 

CT شکم با وبدون تزریق

سی تی اسكن

2304000

3,049,500

 

CT ریه با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1964500

2,594,500

 

CT (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2248650

2,980,500

 

CT گردن بدون تزریق

سی تی اسكن

1167350

1,541,500

 

CT گردن با تزریق

سی تی اسكن

1279300

1,689,500

 

CT ریه بدون تزریق

سی تی اسكن

1152850

1,520,000

 

CT ریه با تزریق

سی تی اسكن

1308400

1,730,500

 

CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1765400

2,327,500

 

CT شكم ولگن بدون تزریق

سی تی اسكن

1994700

2,634,500

 

CT شکم با تزریق

سی تی اسكن

1468700

1,944,000

 

CT شکم بدون تزریق

سی تی اسكن

1368450

1,807,000

 

CT انژیوگرافی پولمونری-ارتری

سی تی اسكن

2248650

2,980,500

فقط در طب آزما

CT اسپیرال عضو شکمی

سی تی اسكن

1086350

1,432,500

 

CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1590200

2,114,500

 

CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2121450

2,801,500

 

CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1901200

2,520,000

 

CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق

سی تی اسكن

1176150

1,551,000

 

CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق

سی تی اسكن

1030050

1,358,000

 

CT گردن با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1957450

2,585,000

 

CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2486500

3,277,500

 

HRCT دوم جانبازان

سی تی اسكن

1036500

1,762,500

 

CT KUB اسپیرال

سی تی اسكن

2535050

3,342,500

 

CT KUB

سی تی اسكن

1987200

2,623,500

 

CT بازسازی ازاد

سی تی اسكن

301500

500,000

 

CT اسپیرال مفصل یاسگمان

سی تی اسكن

1289500

1,706,000

 

CT اسپیرال شکم و لگن با تزریق

سی تی اسكن

2681650

3,536,000

 

CT اسپیرال حنجره یک جهت با تزریق

سی تی اسكن

1195700

1,576,500

 

بازسازی دنتال

سی تی اسكن

0

500,000

 

CT اسپیرال دو مهره یك دیسك

سی تی اسكن

 

2,238,500

 

CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق

سی تی اسكن

1684100

2,238,500

 

CT دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2592950

3,444,500

 

CT اسیرال فقرات توراسیك بدون تزریق

سی تی اسكن

1684100

2,238,500

 

CT  اسپیرال فقرات سرویكال بدون تزریق

سی تی اسكن

1684100

2,238,500

 

CT اسپیرال دو مهره یك دیسك با تزریق

سی تی اسكن

2165550

2,871,500

 

CT اسپیرال فقرات لومبار با وبدون تزریق

سی تی اسكن

2592950

3,444,500

 

CT  اسپیرال توراسیك با تزریق

سی تی اسكن

2165550

2,871,500

 

CT  اسپیرال سرویكال با تزریق

سی تی اسكن

2165550

2,871,500

 

CT  اسپیرال توراسیك با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2592950

3,444,500

 

CT  اسپیرال سرویكال با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2592950

3,444,500

 

CT  اسپیرال دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2592950

3,444,500

 

CT  اسپیرال مایل و یك جهت برای دو مهره یك دیسك

سی تی اسكن

2940450

3,904,000

 

CT  اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق

سی تی اسكن

1339350

1,766,000

 

CT  اسپیرال اندام فوقانی با تزریق

سی تی اسكن

1578400

2,081,000

 

CT  اسپیرال اندام فوقانی با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1876050

2,473,500

 

CT  اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق

سی تی اسكن

1342100

1,770,500

 

CT  اسپیرال اندام تحتانی با تزریق

سی تی اسكن

1578400

2,081,000

 

CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق

سی تی اسكن

1876050

2,473,500

 

CT  اسپیرال مفصل

سی تی اسكن

1289500

1,706,000

 

سی تی انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق

سی تی اسكن

2248650

2,980,500

فقط در طب آزما

حق تزریق اینتراتكال

سی تی اسكن

720900

1,020,500

فقط در طب آزما

سی تی اسكن مایلو   جهت برای دو مهره و یك دیسك

سی تی اسكن

2191450

2,934,500

فقط در طب آزما

سی تی ونوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق

سی تی اسكن

2248650

2,980,500

فقط در طب آزما

سی تی ونوگرافی ائورت شكمی

سی تی اسكن

2342700

3,105,000

فقط در طب آزما

HRCT  با و بدون تزریق