تعرفه های تصویربرداری سال 1401

  

تعرفه های تصویربرداری سال 1401 هنوز اعلام نگردیده تا زمان اعلام، تعرفه ها به شرح زیر می باشد.

 نحوه ی پیدا کردن قیمت خدمت مورد نظر خود:

در قسمت جستجو  نام خدمت مورد نظر خود را بنویسید.

* نام خدمت مورد نظر شما باید عینا از روی نسخه زده شود.*
 

لطفا برای گرفتن نوبت تصویربرداری کلیک کنید.    

نام خدمت طبقه بندی بیمه (ریال) آزاد (ریال) توضیحات
MRI شبكه براكیال پلكسوس (بازویی) ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRS   اسپكتروسكوپی ام آر آی 5,622,300 7,331,000 فقط تابش پرتو
MRI كبد بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI كبد تری فازیك ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
TMG MRI بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI اوربیت بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI گوش داخلی بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI گوش داخلی باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI گوش داخلی باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRV بدون تزریق ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRI مغز بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRV  با تزریق ام آر آی 1,825,000 6,965,500  
MRA (آنژیوگرافی) گردن باتزریق  ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRA (آنژیوگرافی) شریان رنال ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRA (آنژیوگرافی) آئورت با تزریق ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRA (آنژیوگرافی) پریفرال با تزریق ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRA (آنژيو گرافي) مغز ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRI لومبوساكروكوسیژال بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مغز با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI لومبوساكروكوسیژال باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI مغزبا و بدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI لومبوساكروكوسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI سرویكال بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI سرویكال با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI سرویکال با و بدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI لومبوساكرال بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI لومبوساكرال باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI لومبوساكرال باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI مغزپرفیوژن (باوبدون) ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI هیپوفیز بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI ساكروم كوكسیژال بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI هیپوفیز با و بدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق  ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI مغز دیفیوژن ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI ساكروم كوكسیژال باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI براكیال پلكسوس ( كمری) ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRU یوروگرافی(MRU ديناميک) ام آر آی 5,814,100 7,534,000  
MRU یوروگرافی(MRU استاتيک) ام آر آی 5,206,100 6,828,000  
MRI ديناميک هر قسمت از بدن (قلب , مفاصل و . . . ) ام آر آی 5,206,100 6,828,000  
MRV باتزریق (بیمه) ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MR کلانژيوگرافي (MRCP) ام آر آی 5,206,100 6,828,000  
MRI گوش با تزریق  ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI اوربیت باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI اوربیت باتزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI (ام آر ماموگرافي - دو طرفه) باوبدون تزریق ام آر آی 6,888,100 8,902,000 فقط طب آزما
MRI توراسیك بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI توراسیك با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI توراسیك با و بدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI زانو بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI زانوباتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI زانو با و بدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI مچ پا بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI براكیال پلكسوس (گردنی) ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI گوش باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI ساكروم كوكسیژال باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI هیپوفیز با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI كولستاتوم گوش ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مچ پا با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI مچ پا باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI كف پا بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI كف پا با تزریق  ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI كف پا باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI ساق پا بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
CPAngle2 ام آر آی 0 0  
MRI ساق پا با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI ساق پا باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI مفاصل هیپ باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI گوش بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI شانه باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI شانه با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI شانه بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI قفسه سینه باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI قفسه سینه باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI قفسه سینه بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI صورت و سینوس باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI ران پا بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI صورت و سینوس با تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI صورت و سینوس بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مفاصل ساكروایلیاك باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRA  گردن با و بدون تزریق  ام آر آی 0 7,420,500  
MRI پستان یك جهت با و بدون تزریق  ام آر آی 5,741,550 7,420,500 فقط طب آزما
MRI ران پا با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI كف دست بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مفاصل ساكروایلیاك باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI مفاصل ساكروایلیاك بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI  هر مفصل فوقانی با و بدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
 MRI  لومببار با تزریق دیفیوژن ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI  توراسیك با تزریق دیفیوژن ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI ران پا باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI نسج نرم گردن باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI  سرویكال با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI مفاصل هیپ بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مفاصل هیپ با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI  مغز با تزریق دیفیوژن  ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI آرنج بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI بازو بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI كف دست با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI كف دست باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI مچ دست بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI مچ دست با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI مچ دست باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI ساعد  بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI ساعد با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI ساعد باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI نسج نرم گردن بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI آرنج با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
 MRA اندام فوقانی با یا بدون  تزریق   ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRA اندام تحتان با یا بدون  تزریق   ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRA  كانال Spinal  و محتویات ان با یا بدون ماده حاجب  ام آر آی 5,341,850 6,965,500  
MRI آرنج باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI توراكولومبار با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI نسج نرم گردن با تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI بازو با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI بازو باوبدون تزریق  ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI توراكولومبار بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI سرویكوتوراسیك باتزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI توراكولومبار باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI سرویكوتوراسیك بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI لگن با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI سرویكوتوراسیك باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI لگن بدون تزریق ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI لگن باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
MRI شكم با تزریق ام آر آی 4,076,250 5,282,000  
MRI شكم بدون تزریق  ام آر آی 3,400,700 4,383,500  
MRI شكم باوبدون تزریق ام آر آی 5,741,550 7,420,500  
بیهوشی رادیولوژی -بیوپسی بیهوشی رادیولوژی 0 4,100,000 فقط طب آزما
راديوگرافي پانوركس پانوركس 712,900 953,000  
راديوگرافي دندان هر فيلم (پري اپيكال يا بایت وينگ) پانوركس 0 389,500 فقط طب آزما
راديوگرافي سفالوگرام پانوركس 712,900 953,000 فقط طب آزما
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر  خدمات مكمل تشخیصی 8,582,540 10,194,500 فقط طب آزما
درناژ آبسه کلیه واطراف کلیه خدمات مكمل تشخیصی 7,533,365 8,907,500 فقط طب آزما
وارد کردن  کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با یا بدون کارگذاری استنت خدمات مكمل تشخیصی 9,749,490 13,571,000 فقط طب آزما
بیوپسی کلیه خدمات مكمل تشخیصی 8,162,670 9,679,500 فقط طب آزما
بیوپسی کبد خدمات مكمل تشخیصی 11,520,130 13,798,000 فقط طب آزما
كارگذاری ماركر جهت پروستات (رادیوتراپی) خدمات مكمل تشخیصی 0 7,000,000 فقط طب آزما
بیوپسی پلور -ریه یا مدیاستن از طریق پوست خدمات مكمل تشخیصی 4,112,726 5,045,000 فقط طب آزما
تخليه آبسه ها و تزريقات داخل حفرات و توموره خدمات مكمل تشخیصی 9,421,780 11,224,000 فقط طب آزما
بیوپسی توده رتروپریتوئن خدمات مكمل تشخیصی 9,421,780 11,224,000 فقط طب آزما
بیوپسی ترانس رکتال خدمات مكمل تشخیصی 12,873,560 15,291,500 فقط طب آزما
بیوپسی عضله سطی یا عمقی خدمات مكمل تشخیصی 4,958,860 5,774,500 فقط طب آزما
بیوپسی بافت نرم لگن خدمات مكمل تشخیصی 2,349,772 2,882,500 فقط طب آزما
بیوپسی استخوان جهت توده های استخوانی خدمات مكمل تشخیصی 12,501,350 14,751,500 فقط طب آزما
بیوپسی از طریق کاتتر  خدمات مكمل تشخیصی 15,533,260 18,304,000 فقط طب آزما
بیوپسی از پروستات خدمات مكمل تشخیصی 12,873,560 15,291,500 فقط طب آزما
بیوپسی پارانشیم کبد خدمات مكمل تشخیصی 8,582,540 10,194,500 فقط طب آزما
بیوپسی سوزنی و اسپیراسیون مغز استخوان تواما خدمات مكمل تشخیصی 2,028,992 3,132,500 فقط طب آزما
بیوپسی پانکراس خدمات مكمل تشخیصی 12,873,560 15,291,500 فقط طب آزما
بیوپسی غدد لنفاوی سطحی  خدمات مكمل تشخیصی 7,743,300 9,165,000 فقط طب آزما
بیوپسی کلیه با تروکات  خدمات مكمل تشخیصی 8,162,670 9,679,500 فقط طب آزما
بیوپسی توده شکمی خدمات مكمل تشخیصی 5,597,290 6,616,000 فقط طب آزما
آمنیوسنتز خدمات مكمل تشخیصی 5,177,420 6,101,000 فقط طب آزما
پریتونئوسنتز مایع شکمی بدون کاتتر  خدمات مكمل تشخیصی 6,903,560 8,135,000 فقط طب آزما
نفروستومي با هدايت سونوگرافی خدمات مكمل تشخیصی 10,680,890 12,768,500 فقط طب آزما
اسپیراسیون كیست تیرویید -- FNA زير گايد سونو خدمات مكمل تشخیصی 4,291,020 5,097,000  
تخریب ضایعات پرولیفراتیو عروقی بیوژنی گرانولوم و تومورهای عروقی بین 10 تا 50 سانتی  خدمات مكمل تشخیصی 0 14,381,000 فقط طب آزما
درناژ ابسه های شكمی و لگنی  رتروپریتوئن با كاتتر خدمات مكمل تشخیصی 12,873,560 15,291,500 فقط طب آزما
 پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون خدمات مكمل تشخیصی 1,574,330 2,430,500 فقط طب آزما
درمان حذف داخل وریدی ابلاسیون ورید نارسا  (*RF) خدمات مكمل تشخیصی 0 45,825,000 فقط طب آزما
اسپیراسیون و یا تزریقداخلی كیست یا لگنچه كلیه با سوزن  خدمات مكمل تشخیصی 6,903,560 8,135,000 فقط طب آزما
درمان كیست هیداتیك به هرتعداد به روش PAIR خدمات مكمل تشخیصی 0 30,507,500 فقط طب آزما
كارگذاری سیم یا كلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی در نسج پستان با هدایت رادیولوژیك  خدمات مكمل تشخیصی 8,162,670 9,679,500 فقط طب آزما
اسپیراسیون یا FNA  به غیر از تیرویید  خدمات مكمل تشخیصی 4,846,790 5,687,000  
بیوپسی برست از طریق پوست  خدمات مكمل تشخیصی 4,962,180 6,920,500  
بیوپسی مهره  خدمات مكمل تشخیصی 7,385,712 9,060,000 فقط طب آزما
از بین بردن یك یا چند تومور  به روش بسته با RF خدمات مكمل تشخیصی 0 26,061,500 فقط طب آزما
بیوپسی نسج نرم گردن خدمات مكمل تشخیصی 1,224,590 1,890,500 فقط طب آزما
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیك ) رادیولوژی 3,205,000 4,269,000 فقط طب آزما
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار  ) رادیولوژی 3,205,000 4,269,000 فقط طب آزما
رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه  رادیولوژی 1,483,950 2,010,000  
راديوگرافي انگشتان هر پا دو جهت رادیولوژی 536,400 717,000  
رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه  رادیولوژی 2,107,900 2,897,500  
راديوگرافي كف پا رخ و نيمرخ 1 فيلم رادیولوژی 712,900 953,000  
راديوگرافي انگشتان هر پا يك جهت رادیولوژی 472,050 628,500  
راديوگرافي كف پا رادیولوژی 536,400 717,000  
راديوگرافي پاشنه پا رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي مچ پا 2 جهت رادیولوژی 647,450 865,500  
راديوگرافي مچ پا 1 جهت رادیولوژی 536,400 717,000  
راديوگرافي ساق پا دو اکسپوز روي 1 فيلم رادیولوژی 773,400 1,031,000  
راديوگرافي كف پا ايستاده (روبرو يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 675,300 900,000  
راديوگرافي نماي انتركنديلار يا نماي مخصوص كشكك 1 فيلم رادیولوژی 431,750 577,000  
رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ايستاده 1 فيلم رادیولوژی 572,100 762,500  
راديوگرافي مفصل زانو ايستاده رو به رو و نيمرخ - روي دو فيلم رادیولوژی 759,000 1,014,500  
راديوگرافي مفصل زانو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 535,550 713,000  
راديوگرافي اسكنوگرام براي تعيين كوتاهي اندام با خط‌ كش مدرج رادیولوژی 1,585,150 2,128,000 فقط تابش پرتو
راديوگرافي استخوان ران 2 اكسپوز روي يك فيلم رادیولوژی 582,500 778,500  
راديوگرافي استخوان ران روبرو و نيمرخ روي 2 فيلم رادیولوژی 936,000 1,251,000  
آرتروگرافي مچ دست رادیولوژی 3,030,300 4,039,000  
راديوگرافي انگشتان هر دست دو جهت رادیولوژی 541,250 721,500  
راديوگرافي انگشتان هر دست 1 جهت رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي تعيين سن استخواني هر كليشه رادیولوژی 712,900 953,000  
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 2 جهت رادیولوژی 546,450 729,500  
راديوگرافي استخوانهاي كف دست 1 جهت رادیولوژی 431,750 577,000  
رادیوگرافی مچ دست (اسكافوئيد و ...) هرفیلم اضافی رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي مچ دست دو جهت رادیولوژی 546,450 729,500  
راديوگرافي مچ دست يك جهت رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي استخوانهاي ساعد 2 جهت - روي يك فيلم رادیولوژی 535,550 713,000  
راديوگرافي مفصل آرنج دو جهت روي يك فيلم رادیولوژی 535,550 713,000  
رادیوگرافی استخوان بازو يا ساعد يا آرنج يک جهت ( يك فيلم) رادیولوژی 431,750 577,000  
رادیوگرافی استخوان بازو 2 جهت روي يك فيلم رادیولوژی 536,400 717,000  
راديوگرافي لوكاليزه - هر ناحيه به تنهايي رادیولوژی 535,550 713,000  
راديوگرافي لومبو ساكرال - دو جهت رادیولوژی 1,112,500 1,487,000  
راديوگرافي دورسولومبار - روبرو و نيمرخ رادیولوژی 1,066,400 1,425,500  
هر كليشه اضافي (BENDING) يا ابليك و...هر فيلم رادیولوژی 759,000 1,014,500  
راديوگرافي ايستاده فقرات(روبرو و نيمرخ روي 2فيلم) رادیولوژی 1,197,300 1,600,500  
راديوگرافي فقرات كمري 4فيلم روبرو، نيمرخ و ابليك چپ و راست رادیولوژی 1,793,250 2,397,000  
راديوگرافي فقرات كمري روبرو و نيمرخ رادیولوژی 974,700 1,303,000  
راديوگرافي فقرات پشتي روبرو و نيمرخ رادیولوژی 974,700 1,303,000  
راديوگرافي مخصوص ادونتوئيد رادیولوژی 674,200 901,000  
راديوگرافي فقرات گردن (فلكسيون ،اكستانسيون ،مايل) هر اكسپوز رادیولوژی 495,150 660,000  
راديوگرافي فقرات گردن 4 فيلم (روبرو نيمرخ وابليك چپ وراست) رادیولوژی 1,295,550 1,732,000  
راديوگرافي ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نيمرخ) رادیولوژی 759,000 1,014,500  
راديوگرافي توموگرافي (هر عضو - هر كليشه فيلم بزرگ) رادیولوژی 759,000 1,014,500  
راديوگرافي توموگرافي (هر عضو - هر كليشه فيلم كوچك) رادیولوژی 712,900 953,000  
راديوگرافي ساده شكم جهت تعيين سن و يا وضعيت جنين (هر اکسپوز) رادیولوژی 669,000 893,000  
راديوگرافي ساده شكم ايستاده - 1 فيلم رادیولوژی 532,550 706,500  
راديوگرافي ساده شكم خوابيده و ايستاده - 2 فيلم رادیولوژی 1,033,750 1,382,000  
راديوگرافي ساده شكم خوابيده - يك فيلم رادیولوژی 538,950 715,000  
راديوگرافي استخوان ساكروم و مهره هاي دنبالچه - 2 جهت رادیولوژی 844,300 1,128,500  
راديوگرافي مفصل ساكرو ايلياك هر اكسپوز(اعم از رخ و مايل) رادیولوژی 471,550 635,000  
راديوگرافي لگن خاصره (هر فيلم) رادیولوژی 517,050 691,000  
راديوگرافي مفصل هيپ نماي روبرو يا مايل(هر كليشه) رادیولوژی 471,550 635,000  
راديوگرافي مفصل هيپ دو طرفه يا نماي فراگ (لگن) رادیولوژی 504,100 673,500  
راديوگرافي استخوان جناغ (ابليك و نيمرخ به طور همزمان-2 فيلم) رادیولوژی 811,500 1,084,500  
راديوگرافي استخوان جناغ (نماي ابليك يا نيمرخ يك فيلم) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي دنده ها يكطرف دو نما (2فيلم) رادیولوژی 850,700 1,137,000  
راديوگرافي دنده ها نماي ابليك يا روبرو يك فيلم رادیولوژی 451,100 603,000  
راديوگرافي كاردياك سري با بلع ماده حاجب (4 فيلم) رادیولوژی 1,779,950 2,379,500  
راديوگرافي قفسه صدري روبرو و نيمرخ به طور هم زمان رادیولوژی 928,350 1,250,000  
راديوگرافي قفسه صدري نماي روبرو يا نيمرخ و يا هر نماي ديگر( يك فيلم) رادیولوژی 483,900 647,000  
راديوگرافي شانه يك جهت (استخوان اسكاپولاترقوه ،مفصل آكروميوكلاويكولاربانماي اگزيلاريانيمرخ هرطرف) رادیولوژی 451,100 603,000  
رادیوگرافی سیالوگرافی یك طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4كلیشه) رادیولوژی 2,467,100 3,298,000  
راديوگرافي ساده جهت غدد بزاقي (هر کليشه) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي نسوج نرم گردن يا نازوفارنكس - يك جهت رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر - دو طرف با دهان باز و بسته (4اکسپوز) رادیولوژی 1,190,900 1,592,000  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر هر طرف با دهان باز و بسته (2فيلم) رادیولوژی 783,800 1,050,500  
راديوگرافي مفصل تامپرومانديبولر (هر طرف يك فيلم) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي فيلم اوكلوزال رادیولوژی 470,950 629,500  
راديوگرافي استخوان فك (نماي ابليك يا روبرو يا نيمرخ هر سمت) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز و نيمرخ) رادیولوژی 783,800 1,050,500  
راديوگرافي سينوسهاي قدامي صورت (نماي واترز يا كالدول) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي استخوانهاي مخصوص بيني (نيمرخ راست و چپ روي يك فيلم) رادیولوژی 490,300 655,500  
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو و نيمرخ) رادیولوژی 759,000 1,014,500  
راديوگرافي استخوانهاي صورت (نماي روبرو) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي ماستوئيد يكطرفه نماي شولر با استنورس يا ترانس اوربيتال (هراكسپوز) رادیولوژی 470,950 629,500  
راديوگرافي مجراي گوش داخلي (هر فيلم) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي سل تورسيک (زين تركي) لوكاليزه نيمرخ رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي جمجمه نماي تاون ـ هيرتز يا هر نماي ديگر (هراكسپوز) رادیولوژی 431,750 577,000  
راديوگرافي ساق پا يك اكسپوز روي 1 فيلم(گچ يا تراکشن) رادیولوژی 621,200 830,500  
راديوگرافي جمجمه رخ و نيمرخ رادیولوژی 759,000 1,014,500  
راديوگرافي معده و اثني عشر (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  2,132,950 2,851,500  
راديوگرافي مري و معده  و اثني عشر (حداقل 6 کليشه) رادیولوژی رنگی  2,637,200 3,525,500  
راديوگرافي ترانزيت روده هاي کوچک (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  2,310,150 3,101,500  
راديوگرافي مري با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  1,039,450 1,383,500  
راديوگرافي باريم انما (حداقل 4 کليشه) رادیولوژی رنگی  2,775,000 3,709,500  
راديوگرافي كله سيستوگرافي اورال (حداقل 2 اكسپوز) رادیولوژی رنگی  1,093,500 1,468,000  
راديوگرافي كلانژيوگرافي بعد از عمل ( تي تيوپ ) هر فيلم رادیولوژی رنگی  1,131,850 1,513,000  
راديوگرافي كلانژيوگرافي از راه پوست هرفيلم رادیولوژی رنگی  1,779,950 2,379,500  
راديوگرافي باريم انما دوبل كنتراست (حداقل 6 فيلم) رادیولوژی رنگی  3,049,600 4,076,500  
اوروگرافي ترشحي (با يا بدون PVC) رادیولوژی رنگی  2,434,800 3,254,500  
راديوگرافي سيستوگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  1,505,200 2,012,000  
راديوگرافي یورتروگرافي با ماده حاجب رتروگراد رادیولوژی رنگی  1,717,300 2,288,500  
راديوگرافي رتروگراد يورتروسيستوگرافي با ماده حاجب  رادیولوژی رنگی  1,986,850 2,648,000  
V.C.U.G یورتروسيستوگرافي در حال ادرار با اسکوپي  رادیولوژی رنگی  2,515,650 3,352,500  
راديوگرافي فيستولوگرافي با حق تزريق رادیولوژی رنگی  2,042,100 2,729,500  
راديوگرافي ترانزيت کولون CTT رادیولوژی رنگی  2,310,150 3,101,500  
پيلوگرافي رتروگراد يك طرفه (هر کليشه) رادیولوژی رنگی  874,800 1,166,000  
ميلوگرافي از دور سولومبار - با هم كامل رادیولوژی رنگی  3,877,950 5,188,000 فقط طب آزما
ميلوگرافي فقرات گردني پشتي كمري - با هم رادیولوژی رنگی  5,202,100 6,946,500 فقط طب آزما
میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای سرویکال  رادیولوژی رنگی  3,205,000 4,269,000 فقط طب آزما
سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام  سنجش تراكم استخوان 2,753,050 4,107,200  
سنجش تراکم استخوان تمام بدن  سنجش تراكم استخوان 3,162,450 4,756,000  
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) هركدام به تنهايي سونوگرافی 558,450 769,500  
سونوگرافي تيروئيد يا پاراتيروئيد سونوگرافی 681,850 940,500  
سونوگرافي مغز نوزادان سونوگرافی 657,650 910,000  
سونوگرافي جستجوي مايع در پلور يا آسيت هركدام سونوگرافی 476,450 656,000  
سونوگرافي چشم (A&Bاسكن) با هم سونوگرافی 674,700 936,500  
سونوگرافی پستان به همراه فضاهای  اگزیلاری یك یا دو طرفه سونوگرافی 1,291,600 1,790,000  
سونوگرافي شكم (كبد ، كيسه صفرا ، طحال ، كليه ها ، پانكراس) سونوگرافی 1,028,050 1,422,500  
سونوگرافي كبد، كيسه صفرا و مجاري  صفراوی سونوگرافی 657,650 910,000  
سونوگرافي كيسه صفرا و مجاري صفراوي خارجي سونوگرافی 476,450 656,000  
سونوگرافي 2 كليه سونوگرافی 558,450 769,500  
سونوگرافي پانكراس سونوگرافی 476,450 656,000  
سونوگرافي طحال سونوگرافی 476,450 656,000  
سونوگرافي رتروپريتوان يا آئورت شكمي سونوگرافی 510,200 709,000  
سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتيد ـ تحت فكي) سونوگرافی 476,450 656,000  
سونوگرافي  كليه ها و مجاری ادراری با مثانه پر سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافي كليه ها و مجاری و مثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري سونوگرافی 904,650 1,251,500  
سونوگرافي كليه ها و مجاری و پروستات یا رحم  ومثانه پر و خالی با تعيين رزيجوي ادراري سونوگرافی 1,233,800 1,707,000  
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،   .پروستات و وزیكول سمینال  سونوگرافی 863,400 1,194,500  
سونوگرافي كامل لگن شامل مثانه پر و خالی،رحم و تخمدان سونوگرافی 863,400 1,194,500  
سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شكم ـ لگن سونوگرافی 789,000 1,093,500  
سونوگرافي جهت آبستني خارج از رحم سونوگرافی 674,700 936,500  
سونوگرافي بيضتين سونوگرافی 756,700 1,050,000  
سونوگرافي تستيكول پايين نيامده سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافي آدرنال یك یا  دو طرفه سونوگرافی 558,450 769,500  
سونوگرافي پروستات ( ترانس ركتال) سونوگرافی 1,233,800 1,707,000  
سونوگرافي رحم و تخمدانها (ترانس واژينال) سونوگرافی 970,100 1,339,000  
سونوگرافي شكم نوزادان - ریفلكس معده به مری سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافي هيپ نوزادان سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافي نسج نرم سطحي هر جاي بدن با ذكر ناحيه مورد درخواست سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافي تعيين حاملگي ، سن ،وضع جفت ، جنين و ضربان قلب سونوگرافی 1,028,050 1,422,500  
سونوگرافي بيوفيزيكال پروفايل سونوگرافی 1,233,800 1,707,000  
سونوگرافي براي تشخيص مالفورماسيون هاي جنين سونوگرافی 1,349,400 1,873,000  
سونوگرافي بررسي وضع و سلامت جنين هاي چند قلوئی -هر قل اضافه سونوگرافی 674,700 936,500  
سونوگرافي قفسه سينه سونوگرافی 558,450 769,500  
سونوگرافی NT وآنومالی های سه ماهه اول (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) سونوگرافی 1,924,700 2,669,500  
سونو گرافي شانه يا زانو سونوگرافی 674,700 936,500  
هيستروسونوگرافي سونوگرافی 1,760,550 2,442,000  
سونوگرافی NT و یا NB (این كد قابل شارژ با كد حاملگی نمی باشد ) سونوگرافی 1,644,950 2,276,000  
سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد  سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرای بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر  سونوگرافی 1,233,800 1,707,000  
سونوگرافي آپانديس  سونوگرافی 575,650 796,500  
سونوگرافی جفت از نظر کرتا  سونوگرافی 1,497,000 2,074,500  
سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) سونوگرافی 1,233,800 1,707,000  
سونوگرافی تاندون  سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافی بیوفیزیکال به انضمام  سونوگرافی 1,233,800 1,707,000  
سونوگرافی بلوغ ریه های جنین  سونوگرافی 674,700 936,500  
سونوگرافی اینگوئینال  سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافی آلت  penis سونوگرافی 756,700 1,050,000  
سونوگرافی بارداری ترانس واژینال  سونوگرافی 1,644,950 2,276,000  
سونوگرافی مفصل سونوگرافی 822,650 1,138,000  
سونوگرافی كامل شكم و لگن  سونوگرافی 1,365,150 1,890,500  
كالرداپلر كليه پيوندي سونوگرافی كالرداپلر 2,549,600 3,527,500  
کالرداپلر كليه‌ها يا بيضه‌ها سونوگرافی كالرداپلر 2,878,750 3,983,000  
كالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنين) سونوگرافی كالرداپلر 2,878,750 3,983,000  
كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال سونوگرافی كالرداپلر 2,878,750 3,983,000  
کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک  سونوگرافی كالرداپلر 2,056,100 2,845,000  
کالرداپلر پورت ورید طحالی و بررسی کولترال ها  سونوگرافی كالرداپلر 2,467,600 3,414,000  
کالرداپلر شرایئن اندام تحتانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 2,730,800 3,781,500  
کالرداپلر ائورت و شریانهای ایلیاک  سونوگرافی كالرداپلر 2,467,600 3,414,000  
کالرداپلر وریدی اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 4,112,700 5,690,500  
كالرداپلر شرياني وريدي -يك اندام سونوگرافی كالرداپلر 4,112,700 5,690,500  
کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 2,467,600 3,414,000  
كالرداپلر شرياني وريدي دو اندام سونوگرافی كالرداپلر 6,580,300 9,104,500  
كالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه سونوگرافی كالرداپلر 4,524,200 6,259,500  
کالرداپلر وریدی انتهایی یک طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 2,467,600 3,414,000  
کالرداپلر هر عضو شكمي يا تومورهاي شكمي يا لگن هر كدام سونوگرافی كالرداپلر 2,878,750 3,983,000  
کالرداپلرشرائین اندام تحتانی دو طرفه  سونوگرافی كالرداپلر 4,524,200 6,259,500  
كالرداپلر شرايين گردن  سونوگرافی كالرداپلر 2,878,750 3,983,000  
كالرداپلر دستگاه تناسلي بدون تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 2,467,600 3,414,000  
کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی  و عمقی به همرا ه mapping سونوگرافی كالرداپلر 5,346,500 7,397,500  
کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping سونوگرافی كالرداپلر 3,289,900 4,552,000  
کالرداپلر توده های نسج نرم  سونوگرافی كالرداپلر 1,349,400 1,873,000  
کالرداپلر فیستول دیالیز  سونوگرافی كالرداپلر 3,289,900 4,552,000  
كالرداپلر دستگاه تناسلي با تزريق پاپاورين سونوگرافی كالرداپلر 4,112,700 5,690,500  
كالرداپلر كبد يا ضايعات تومور سونوگرافی كالرداپلر 3,289,900 4,552,000  
کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال سونوگرافی كالرداپلر 2,878,750 3,983,000  
گاز مه آتوسيسترنوگرافي دو طرفه براي گوش داخلي گازمه دو طرفه برای گوش  سی تی اسكن 2,262,900 2,940,500  
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در دو جهت  سی تی اسكن 2,620,500 3,383,500 فقط طب آزما
CT اسپیرال گردن  سی تی اسكن 2,477,100 3,210,000  
CT آنژیوگرافی شرائین مزانتریک و پورت  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
CT گوش يك جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 2,149,750 2,760,500  
CT گوش دو جهت با و بدون تزريق  سی تی اسكن 3,458,400 4,461,500  
سيسترنوگرافي مغز با تزريق اينتراتكال در يك جهت  سی تی اسكن 2,068,850 2,684,500 فقط طب آزما
CT گوش داخلي و پوستريور فوسادر دو جهت سی تی اسكن 2,352,800 3,057,000  
CT گوش دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 2,261,750 2,918,000  
CT سري كامل TMJ اگزيال و كرونال و ساجيتال سی تی اسكن 3,344,950 4,347,000  
CT سري گوش براي پيوند كوكلئه با فيلم‌هاي زوم سی تی اسكن 2,678,200 3,503,500  
CT  اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري بدون تزريق سی تی اسكن 1,810,650 2,346,500  
CT اسپیرال حنجره يك جهت دو ميليمتري با تزريق سی تی اسكن 1,993,600 2,583,000  
CT اسپیرال ديناميك گردن سی تی اسكن 2,721,000 3,526,000  
CT اسپیرال حنجره دو جهت سی تی اسكن 2,721,000 3,526,000  
CT اسپیرال ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 2,498,150 3,237,000  
CT گوش داخلی کرونال اگزیال   سی تی اسكن 2,352,800 3,057,000  
CT مغز بدون تزريق  سی تی اسكن 1,716,150 2,224,000  
CT اوربیت دو جهت  سی تی اسكن 2,160,150 2,818,500  
CT ديناميك هيپوفيز براي ميكروآدنوم  سی تی اسكن 1,859,650 2,409,500  
CT گوش يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 1,420,750 1,821,500  
CT اسپیرال گردن با و بدون تزریق سی تی اسكن 4,152,500 5,377,500  
CT گردن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,237,500 4,207,000  
CT مغز با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,085,700 4,037,000  
CT مغز با تزریق  سی تی اسكن 1,981,250 2,574,500  
CT مغز كرونال و آگزيال بدون تزريق  سی تی اسكن 3,085,700 4,037,000  
CT مغز كرونال و آگزيال با تزريق  سی تی اسكن 3,521,500 4,606,500  
CT صورت و سينوس يك جهت (كرونال يا اگزيال)  سی تی اسكن 1,716,150 2,224,000  
CT پوستريورفوسابا مقاطع ظريف با يا بدون تزريق سی تی اسكن 2,768,450 3,585,000  
CT صورت و سينوس يك جهت با تزريق  سی تی اسكن 1,987,650 2,583,000  
CT صورت و سینوس دو جهت  سی تی اسكن 3,085,700 4,037,000  
CT صورت و سينوس دو جهت با تزريق  سی تی اسكن 3,521,500 4,606,500  
CT اوربیت یک طرفه  سی تی اسكن 1,502,800 2,000,500  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق  سی تی اسكن 1,716,150 2,224,000  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق  سی تی اسكن 1,960,550 2,540,500  
CT منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,085,700 4,037,000  
CT اسپیرال ریه با تزریق سی تی اسكن 2,721,000 3,526,000  
CT اوربیت یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2,536,450 3,339,000  
CT اسپیرال عضو شکمی  سی تی اسكن 1,810,650 2,346,500  
CT انژیوگرافی پولمونری-ارتری  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
CT شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 2,262,900 2,940,500  
CT شکم با تزریق  سی تی اسكن 2,401,650 3,133,500  
CT شكم ولگن بدون تزریق  سی تی اسكن 3,298,950 4,287,000  
CT صورت و سینوس یک جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 2,942,550 3,813,000  
CT ریه با تزریق  سی تی اسكن 2,146,350 2,797,000  
CT ریه بدون تزریق  سی تی اسكن 1,921,600 2,490,000  
CT گردن با تزریق  سی تی اسكن 2,116,500 2,750,000  
CT گردن بدون تزریق  سی تی اسكن 1,930,650 2,508,500  
CT (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
CT ریه با و بدون تزریق سی تی اسكن 3,248,500 4,221,500  
CT شکم با وبدون تزریق سی تی اسكن 3,767,500 4,915,500  
CT لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 3,507,800 4,558,500  
CT شکم و لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 5,422,500 7,046,500  
CT اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق سی تی اسكن 6,952,400 9,009,000  
CT اسپیرال شکم با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4,736,300 6,137,000  
CT اسپیرال لگن با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4,493,700 5,823,000  
CT اسپیرال ریه با وبدون تزریق سی تی اسكن 4,171,250 5,405,000  
CT آنژيوپورتوگرافي كبد سی تی اسكن 4,275,400 5,628,500 فقط طب آزما
CT لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 2,116,500 2,750,000  
CT لگن با تزریق  سی تی اسكن 2,258,300 2,934,500  
CT آنژيوگرافي ساير ارگان‌ها سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي  -آئورت شكمي سی تی اسكن 3,801,700 4,973,500 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي آئورت توراسيك سی تی اسكن 4,125,000 5,430,500 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي كليه (جهت دهنده كليه) سی تی اسكن 4,275,400 5,628,500 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي شرائين اينتراكرانيال سی تی اسكن 4,526,800 5,959,000 فقط طب آزما
CT آنژيوگرافي كاروتيد (اكستراكرانيال) سی تی اسكن 4,275,400 5,628,500 فقط طب آزما
بازسازي هر ناحيه (اضافه بر هزينه CT اصلي) سی تی اسكن 581,900 773,000  
بازسازي متال آرتيفكت (اضافه بر هزينه CT اصلي) سی تی اسكن 581,900 773,000  
پروتوكول بررسي همانژيوم كبدي شامل CT بدون تزريق و با تزريق ديناميك و تاخيري سی تی اسكن 2,555,000 3,311,000  
CT و محاسبه مينراليزاسيون استخوان (دانسيتومتري) سی تی اسكن 2,352,800 3,057,000  
CT هر مفصل در يك جهت سی تی اسكن 1,653,550 2,163,500  
CT و محاسبه آنته و رشن هيپ با زانو سی تی اسكن 1,930,650 2,508,500  
CT هر سگمان از اندام سی تی اسكن 1,739,850 2,261,000  
CT مايل و يک جهت  دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 3,369,500 4,496,500 فقط طب آزما
فضای بین مهره ای سی تی اسكن 436,750 571,500  
CT دو مهره يك ديسك با تزريق سی تی اسكن 2,001,850 2,582,500  
CT دو مهره يك ديسك بدون تزريق سی تی اسكن 1,739,850 2,261,000  
CT آنژيو آئورت با بازسازي‌ها سی تی اسكن 2,590,550 3,366,500  
بررسي چهار و دو ميليمتري اعضاي انفرادي و اختصاصي شكم با تزريق ديناميك (كبد) سی تی اسكن 2,116,500 2,750,000  
CT لگن بدون تزريق ماده حاجب يا لگن استخواني سی تی اسكن 2,088,100 2,705,500  
بررسي دو و چهار ميليمتري هر يك از اعضاي شكم با يا بدون تزريق هر يك به تنهايي سی تی اسكن 1,412,200 1,835,000  
CT  اوربیت -سلا-پوستریوفوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق سی تی اسكن 2,536,450 3,339,000  
CT اوربیت -سلا-پوستریوفوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق سی تی اسكن 1,798,600 2,353,000  
HRCT دوم جانبازان سی تی اسكن 2,261,750 2,918,000  
CT اوربیت دو جهت با تزریق سی تی اسكن 2,262,900 2,940,500  
CT KUB اسپیرال  سی تی اسكن 4,226,300 5,476,500  
CT KUB سی تی اسكن 3,291,350 4,274,500  
CT بازسازی ازاد  سی تی اسكن 301,500 773,000  
CT اسپیرال مفصل یاسگمان  سی تی اسكن 2,112,600 2,754,500  
CT اسپیرال شکم و لگن با تزریق  سی تی اسكن 4,470,700 5,793,000  
CT اسپیرال حنجره یک جهت با تزریق سی تی اسكن 1,993,600 2,583,000  
بازسازی دنتال  سی تی اسكن 0 773,000  
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 2,693,400 3,542,500  
CT اسپیرال فقرات لومبار بدون تزریق  سی تی اسكن 2,693,400 3,542,500  
CT دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4,161,350 5,466,500  
CT اسیرال فقرات توراسیك بدون تزریق  سی تی اسكن 2,693,400 3,542,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال فقرات سرویكال بدون تزریق  سی تی اسكن 2,693,400 3,542,500 فقط طب آزما
CT اسپیرال دو مهره یك دیسك با تزریق  سی تی اسكن 3,506,850 4,591,500  
CT اسپیرال فقرات لومبار با وبدون تزریق  سی تی اسكن 4,161,350 5,466,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال توراسیك با تزریق  سی تی اسكن 3,506,850 4,591,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال سرویكال با تزریق  سی تی اسكن 3,506,850 4,591,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال توراسیك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4,161,350 5,466,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال سرویكال با و بدون تزریق سی تی اسكن 4,161,350 5,466,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال دو مهره یك دیسك با و بدون تزریق  سی تی اسكن 4,161,350 5,466,500 فقط طب آزما
CT  اسپیرال میلو یك جهت برای دو مهره یك دیسك  سی تی اسكن 4,731,950 6,210,000 فقط طب آزما
CT  اسپیرال اندام فوقانی بدون تزریق  سی تی اسكن 2,232,550 2,893,000  
CT  اسپیرال اندام فوقانی با تزریق  سی تی اسكن 2,631,600 3,410,000  
CT  اسپیرال اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,126,950 4,052,000  
CT  اسپیرال اندام تحتانی بدون تزریق  سی تی اسكن 2,231,100 2,894,000  
CT  اسپیرال اندام تحتانی با تزریق  سی تی اسكن 2,631,600 3,410,000  
CT اسپیرال اندام تحتانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,126,950 4,052,000  
CT  اسپیرال مفصل  سی تی اسكن 2,112,600 2,754,500  
سی تی انژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون تزریق  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
CT اوربیت یک جهت با تزریق  سی تی اسكن 1,700,850 2,225,500  
سی تی اسكن مایلو   جهت برای دو مهره و یك دیسك  سی تی اسكن 3,369,500 4,496,500 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی اندام تحتانی با وبدون تزریق سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی ائورت شكمی سی تی اسكن 3,801,700 4,973,500 فقط طب آزما
HRCT  با و بدون تزریق سی تی اسكن 3,909,850 5,036,500  
سی  تی انژیوگرافی لگن  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی لگن  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی اندام فوقانی با وبدون تزریق  سی تی اسكن 3,650,100 4,775,000 فقط طب آزما
سی تی ونوگرافی كلیه  سی تی اسكن 4,275,400 5,628,500 فقط طب آزما
سی تی اسپیرال مغز بدون تزریق سی تی اسكن 2,345,350 3,069,500  
CT ونوگرافی شرائین اینتراكیال  سی تی اسكن 4,526,800 5,959,000 فقط طب آزما
سی تی اسكن اسپیرال فقرات كمری با تزریق  سی تی اسكن 3,506,850 4,591,500 فقط طب آزما
سی تی اسكن مغز كرونال و اگزیال با و بدون تزریق سی تی اسكن 5,280,800 6,909,000  
سی تی اسكن اسپیرال حنجره با و بدون تزریق سی تی اسكن 3,013,200 3,908,500  
سی تی اسكن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یالگن استخوانی سی تی اسكن 2,720,050 3,524,000  
سی تی اسكن اسپیرال هر سگمان از اندام  سی تی اسكن 2,232,550 2,893,000  
اسپیرال لومبار با تزریق سی تی اسكن 0 4,591,500  
سی تی اسكن صورت وسینوس دو جهت با و بدون تزریق  سی تی اسكن 5,251,750 6,874,000  
سی تی بازسازی (ازاد ) سی تی اسكن 0 0  
سی تی 2 مهره و یك دیسك( ازاد ) سی تی اسكن 0 0  
سی تی فقرات پشتی (ازاد) سی تی اسكن 0 0  
سی تی اسپیرال لگن با تزریق ((ازاد )) سی تی اسكن 0 0  
سی تی اسپیرال لگن با و بدون تزریق  (( ازاد )) سی تی اسكن 0 0  
سی تی اسكن قفسه سینه تشخیص ((كرونا ))   COVID19 سی تی اسكن 2,998,450 3,885,000  
CT اسكن قفسه سینه تشخیص (( كرونا))- بیمه آسیا  سی تی اسكن 3,885,000 3,885,000  
CT اسپیرال لگن  سی تی اسكن 2,721,000 3,526,000  
CT اسپیرال لگن با تزریق  سی تی اسكن 2,898,500 3,756,000  
CT شكم و لگن با تزريق  سی تی اسكن 3,485,300 4,529,000  
CT اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق  سی تی اسكن 4,226,300 5,476,500  
CT اسپیرال شکم بدون تزریق  سی تی اسكن 2,903,450 3,762,000  
CT اسپیرال شکم با تزریق  سی تی اسكن 3,016,000 3,908,500  
CT سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت سی تی اسكن 4,566,850 5,935,000  
HRCT بدون تزریق سی تی اسكن 2,261,750 2,918,000  
HRCT با تزریق سی تی اسكن 2,627,200 3,379,000  
CT گوش داخلي يك جهت بدون تزريق (استخوان پتروس) سی تی اسكن 1,412,200 1,835,000  
CT مدياستن ريه با تزريق ديناميك سی تی اسكن 2,160,150 2,818,500  
CT اسپیرال گردن با تزریق  سی تی اسكن 2,721,000 3,526,000  
CT اوربیت دو جهت با و بدون تزریق سی تی اسكن 3,507,800 4,558,500  
مامو گرافي يك ‌طرفه (روي دو فيلم مخصوص) ماموگرافی 1,335,100 1,784,500  
ماموگرافي با بزرگنمائي يك ناحيه ماموگرافی 1,277,800 1,695,000  
ماموگرافي هر فيلم اضافه جهت لوكاليزاسيون ماموگرافی 536,400 717,000  
ماموگرافي دو طرفه ( 4 فيلم ) ماموگرافی 2,231,550 2,983,000  
ماموگرافي گالاكتوگرافي (يك طرفه) ماموگرافی 1,420,400 1,898,500  
حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالوکتوگرافی یک طرفه  ماموگرافی 419,850 657,500  
راديوگرافي هيستروسالپنكو گرافي هیستروگرافی 2,945,100 3,937,000 فقط طب آزما