ام آر یو MRU

آمادگی های لازم جهت انجام  MRU:

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • با 8 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  • یک عدد رانی آناناس همراه خود داشته باشید .
  • نیم ساعت قبل از انجام  MRUدرمرکز سرم تزریق می شود.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی الزامی است.
     

توجه :

درصورتی که MRI  با تزریق دارید ، دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود.