گالری تصاویر

ورکشاپ هیستروسالپنگوگرافی اسفند ماه 1401

توموربورد سرطان سرویکس اسفند ماه 1401

توموربورد سرطان مغز بهمن ماه 1401

تومور بورد سرطان مثانه آذر ماه 1401

کارگاه آموزشی روش های بهبود تصاویر OPG

روز پزشک سال 1401

نوزدهمین جلسه بارش افکار

هجدهمین جلسه بارش افکار

هفدهمین جلسه بارش افکار

کلاس آموزشی اصول نظافت و بهداشت

شانزدهمین جلسه بارش افکار

پانزدهمین جلسه بارش افکار

چهاردهمین جلسه بارش افکار

سیزدهمین جلسه بارش افکار

دوازدهمین جلسه بارش افکار

برگزاری اردوی رفاهی فرجاد شهر تاریخی دزفول _ اسفند ماه 1400

توموربرد سرطان رکتوم اسفند ماه 1400

برگزاری اردوی رفاهی فرجاد روستای ابیانه _ کویر ابوزید آباد

برگزاری اردوی رفاهی فرجاد دریاچه سقالکسار _ مرداب سراوان

تومور بورد سرطان پروستات بهمن ماه 1400