رادیولوژی کمر

آمادگی های لازم جهت انجام عكس كمر:

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

یك شیشه شربت سناگراف یا روغن كرچك مصرف شود، سپس 12 ساعت ناشتایی داشته باشید.

 توجه :

بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .