ام آر ام MRM

آمادگی های لازم جهت انجام  MRM:

بیمار گرامی لطفا به نكات زیر توجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • بهمراه داشتن مدارک پزشکی قبلی ( ماموگرافی، سونوگرافی، آزمایش، ام ار ای قبلی ) الزامی است.
     

توجه :

دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود.