پرسنل فرجاد

صدیقه سلیمانی

مدیردفتر مدیرعامل

شروع همکاری: 87/6/1

زهرا اخلاقی

مدیر اجرائی

شروع همکاری: 88/03/23

احمد پورامینی

مسئول فناوری اطلاعات

شروع همکاری: 81/01/05

محمدرضا امانی

کارشناس مسئول فنی مهندسی

شروع همکاری: 86/01/01

اشرف ادیبی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 96/03/17

زینب پلاشانی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 95/8/1

محمود حاجلو

متصدی خدمات

شروع همکاری: 96/03/10

مهناز حاجی نقی

کارشناس منابع انسانی

شروع همکاری: 90/7/20

محبوبه حیدری

کارشناس منابع انسانی

شروع همکاری: 87/6/1

صادق دوست محمدی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 93/01/17

سیدمحمدجعفر ساجدی

متصدی پارکینگ 

شروع همکاری: 97/03/01

روح الله عباسی زاده

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 94/01/05

زهرا قرئلی

کارشناس تیم مدیریت پروژه

شروع همکاری: 97/2/1

هانیه محمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

شروع همکاری: 98/7/1

حبیب الله مطاعی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 94/09/07

مهدی مطاعی

متصدی پارکینگ

شروع همکاری: 93/01/26 

معصومه ملکیان ثابت

کارشناس مسئول آموزش

شروع همکاری: 96/5/1

سیده فاطمه موسوی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 92/11/1

آتنا سادات فرهادی

کارمند تیم مدیریت پروژه

شروع همکاری: 96/11/07

وحید زند

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 98/11/01