پرسنل فرجاد

صدیقه سلیمانی

مدیردفتر مدیرعامل

شروع همکاری: 87/6/1

زهرا اخلاقی

مدیر اجرائی

شروع همکاری: 88/03/23

احمد پورامینی

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

شروع همکاری: 81/01/05

اشرف ادیبی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 96/03/17

محمود حاجلو

متصدی خدمات

شروع همکاری: 96/03/10

مهناز حاجی نقی

کارشناس مسئول منابع انسانی 

شروع همکاری: 90/7/20

محبوبه حیدری

کارشناس مسئول منابع انسانی 

شروع همکاری: 87/6/1

صادق دوست محمدی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 93/01/17

سیدمحمدجعفر ساجدی

متصدی پارکینگ 

شروع همکاری: 97/03/01

روح الله عباسی زاده

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 94/01/05

زهرا قرئلی

کارشناس تیم مدیریت پروژه

شروع همکاری: 97/2/1

هانیه محمدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

شروع همکاری: 98/7/1

حبیب الله مطاعی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 94/09/07

مهدی مطاعی

متصدی پارکینگ

شروع همکاری: 93/01/26 

معصومه ملکیان ثابت

کارشناس مسئول آموزش

شروع همکاری: 96/05/01

مهدیه اسدی

روابط عمومی

شروع همکاری: 89/04/03

معصومه اشرفیان

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 80/11/01

بتول علوی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 84/09/01

سمیرا آقاخانی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 89/12/21

سجاد آقاخانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

شروع همکاری: 98/10/12

محمدمهدی بهرامی

باریستا

شروع همکاری: 99/06/23

سمیه سرآبادانی

کارمند تیم مدیریت پروژه

شروع همکاری: 99/11/08

حسن حیدری

متصدی خدمات

شروع همکاری: 96/09/24

زیبا اخلاقی

طراح صفحات مجازی

شروع همکاری: 1399/01/02