پرسنل فرجاد

صدیقه سلیمانی

صدیقه سلیمانی

مدیردفتر مدیرعامل

شروع همکاری: 87/6/1

اشرف ادیبی

اشرف ادیبی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 96/03/17

زهرا قرئلی

زهرا قرئلی

کارشناس تیم مدیریت پروژه

شروع همکاری: 97/2/1

مهدیه اسدی

مهدیه اسدی

روابط عمومی

شروع همکاری: 89/04/03

معصومه اشرفیان

معصومه اشرفیان

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 80/11/01

بتول علوی

بتول علوی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 84/09/01

سجاد آقاخانی

سجاد آقاخانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

شروع همکاری: 98/10/12

محمدمهدی بهرامی

محمدمهدی بهرامی

باریستا

شروع همکاری: 99/06/23

زیبا اخلاقی

زیبا اخلاقی

طراح صفحات مجازی

شروع همکاری: 1399/01/02

زینب پلاشانی

زینب پلاشانی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 95/08/01