پرسنل طب آزما

حسین جلیلی عزیز

حسین جلیلی عزیز

سوپروایزر

شروع همکاری: 80/11/01

فتح الله امانی

فتح الله امانی

معاونت امور پشتیبانی

شروع همکاری: 80/11/01

محمد احمدآبادی

محمد احمدآبادی

متصدی اطلاعات

شروع همکاری: 80/11/01

فاطمه آرامی فرد

فاطمه آرامی فرد

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/01/01

محسن آزادی

محسن آزادی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 93/04/01

طاهره اسدی

طاهره اسدی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 83/06/01

جواد آقامحمدی

جواد آقامحمدی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 91/10/09

مرضیه امیری

مرضیه امیری

سوپروایزر

شروع همکاری: 84/06/19

الهام اویسی فردوئی

الهام اویسی فردوئی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/10/15

حکیم بحرانی

حکیم بحرانی

راننده

شروع همکاری: 88/10/13

مهشید قهرمانی پور

مهشید قهرمانی پور

پرستار

شروع همکاری: 89/03/01

مریم بخشی بیدگلی

مریم بخشی بیدگلی

مددکار

شروع همکاری: 81/11/10

مهدی حاج مبینی

مهدی حاج مبینی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 92/03/01

حجت درویشی شبانکاره

حجت درویشی شبانکاره

کارشناس فنی

شروع همکاری: 90/01/22

لیلی دیدار

لیلی دیدار

صندوقدار

شروع همکاری: 85/03/06

محسن رزاقی

محسن رزاقی

صندوقدار

شروع همکاری: 97/03/20

عبدالله رحیمی

عبدالله رحیمی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/03/05

زینب رهبری

زینب رهبری

کارشناس فنی

شروع همکاری: 95/05/06

طیبه رئیس رجبی

طیبه رئیس رجبی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01

زینب صالحی

زینب صالحی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 91/10/16

محسن عبدالملکی

محسن عبدالملکی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 94/02/01

مریم عبداللهی مقدم

مریم عبداللهی مقدم

کارمند اسناد پزشکی

شروع همکاری: 91/10/25

نوریه علیزاده

نوریه علیزاده

پرستار

شروع همکاری: 89/04/03

مرضیه کجانی

مرضیه کجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 95/01/01

مرحوم تقی کشاورز

مرحوم تقی کشاورز

 

یادش همیشه گرامی باد

وحید معصومی

وحید معصومی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 95/10/06

مسعود نیازمند

مسعود نیازمند

متصدی انبار

شروع همکاری: 81/09/01

آسیه یعقوبی نادر

آسیه یعقوبی نادر

پرستار

شروع همکاری: 92/05/01

مرحومه فهیمه صادقی

مرحومه فهیمه صادقی

 

یادش همیشه گرامی باد

جواد بقایی برزآبادی

جواد بقایی برزآبادی

متصدی خدمات

شروع همکاری: 92/11/22

راحله وثوق نیا

راحله وثوق نیا

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/01/15

فاطمه مشهدی مهر

فاطمه مشهدی مهر

رئیس امور مالی

شروع همکاری: 90/05/17

زهره آقاجانی

زهره آقاجانی

کارمند اسناد پزشکی

شروع همکاری: 92/11/25

قدسیه سادات خوشبین

قدسیه سادات خوشبین

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 95/01/15

مجید زمانی

مجید زمانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/02/15

منصوره اینانلو

منصوره اینانلو

تایپیست لاتین

شروع همکاری:1401/03/01

محمد اسماعیل ترابیان

محمد اسماعیل ترابیان

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 1400/09/02

مریم اسفندیاری

مریم اسفندیاری

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 1400/09/01