MRU

آمادگی های لازم جهت انجام   MRU :

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • با 8 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  • یک عدد رانی آناناس همراه خود داشته باشید .
  • نیم ساعت قبل از انجام  MRUدرمرکز سرم تزریق می شود.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی الزامی است

توجه : درصورتی که MRI  با تزریق دارید ، دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود.