ترانزیت روده باریک

آمادگی لازم جهت انجام عكس ترانزیت روده باریك :

بیمارگرامی لطفا به نكته زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • 8 ساعت ناشتایی داشته باشید.

توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .