باریم میل

آمادگی های لازم جهت انجام عكس باریم میل:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. 8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
  2. 3 بسته پودر باریم سولفات تهیه کرده و همراه خود بیاورید.

توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .