باریم سوالو

آمادگی های لازم جهت عكس باریم سوالو:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1.  8 ساعت ناشتایی داشته باشید.
  2.  3 بسته پودر باریم سولفات تهیه کرده و همراه خود بیاورید.

توجه: برای عكس باریم سوالو ابتدا باید معلوم شود غذا در مری گیر می كند یا گلو ، اگر در مری باشد در این مركز قابل انجام است.

توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .