رادیولوژی کمر

آمادگی های لازم جهت انجام عكس كمر:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • یك شیشه شربت سناگراف یا روغن كرچك مصرف شود ،  سپس 12 ساعت ناشتایی داشته باشید.

       توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .