IVP.PVC,IVP

آمادگی های لازم جهت انجام IVP  و  IVP.PVC:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  1. از یك روز قبل رژیم غذایی بسیارسبك داشته باشد. (سوپ ساده و آبمیوه)
  2. از یك روز قبل با هروعده غذایی 2 عدد قرص دایمتیكون جویده شود.
  3. 12 ساعت قبل از انجام یك شیشه روغن كرچك مصرف شود.
  4. بیمار حتما ناشتا باشد .

توجه : بهمراه داشتن مدارک قبلی مربوط به عکس الزامی است .