MRM

آمادگی های لازم جهت انجام   MRM:

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • بهمراه داشتن مدارک پزشکی قبلی ( ماموگرافی ، سونوگرافی ، آزمایش ، ام ار ای قبلی ) الزامی است .

توجه : دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود.