MRA رنال و اندام تحتانی

آمادگی های لازم جهت انجام   MRAرنال و MRA اندام تحتانی :

بیمارگرامی لطفا به نكات زیرتوجه فرمایید درغیراینصورت از پذیرش شما معذوریم :

  • با 6 ساعت ناشتایی مراجعه نمایید.
  • همراه داشتن مدارک پزشکی قبلی الزامی است .

توجه : دارو در مركز نوشته و باید توسط مراجعه كننده تهیه شود