پرسنل تابش پرتو

زهره آقاجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 92/11/25

مرحوم حامد امانی نژاد

 

یادش همیشه گرامی باد

مریم امیری

پرستار

شروع همکاری: 91/12/12

سهیلا براتی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 93/12/01

جواد بقائی برزآبادی

متصدی خدمات 

شروع همکاری: 92/11/22

نرگس ترکمن

کارشناس اسناد پزشکی

شروع همکاری: 83/12/01

حسن حیدری

متصدی خدمات

86/09/24

اعظم خانی

رئیس اداره امورمالی

شروع همکاری: 92/02/01

قدسیه سادات خوش بین

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 95/01/15

فهیمه دوست کافی

پرستار

شروع همکاری: 89/10/25

اسماعیل رشیدی شایگان

تکنسین تاسیسات

شروع همکاری: 95/04/01

مجید زمانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 97/02/15

فرشته شبانی قمی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 87/09/01

مستوره صادقیان فرد

منشی بخش

شروع همکاری: 94/08/01

زهرا عزیزی

کارشناس حسابداری

شروع همکاری: 94/01/01

الهام علیخانی

سوپروایزر

شروع همکاری:85/12/07

معصومه عیوضی

صندوقدار

93/09/01

نجمه فقیه

سوپروایزر

شروع همکاری: 93/11/06

منصوره قزاآنی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/05/24

معصومه کجانی

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/03/01

زهرا کریمی

تایپیست لاتین

شروع همکاری: 91/12/01

سارا مومنی

منشی بخش

شروع همکاری: 96/08/01

نجمه نوروزی

اپراتور مرکز تماس

شروع همکاری: 91/11/10

محمد نوری حامد

صندوقدار

شروع همکاری: 91/11/10

عطیه نیکوبیان رکنی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 93/12/01

راحله وثوق نیا

متصدی پذیرش

شروع همکاری: 96/01/15

مرضیه هادی

کارشناس فنی

شروع همکاری: 98/02/01