دکتر مریم مشایخی

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی : 

 

(Medical doctor (MD) Tehran university of Medical science (1984-1991 - 

(Specialty – Radiology (1991-1994 - 

 

سوابق کاری :


Clinical fellowship in CT scan (whole body) 2001 (for 9 months) Tehran university of Medical science -

Observer fellow ship in MRI (whole body) 2002 (for 3 months) McMaster university -

Observer fellowship in neuroradiology 2005 (for 2 months) Toronto university -

 

دوره های آموزشی :


Small course in MRI physics Erlangen Germany 2007 -

ERASMUS course MSK 2 Turin Italy 2010 -

ERASMUS course CNS 1 Dressden Germany 2011 -

ERASMUS course CNS 2 Istanbul Turkey 2011 -

ERASMUS course Head and Neck in Bruxel Belgium 2012 -

  

مقالات :

- انسفالیت هرپسی (HSV-Encephalitis) 

- تصویربرداری ستون فقرات پس از جراحی

- گزارش دو مورد ترومبوز سینوس های وریدی مغز (CVT) در زمینه مالیگننسی

- نماهای آتی پیک متاستاز ریه در سی تی اسکن

- گزارش یک مورد اسیفیکاسیون لیگامان طولی خلفی (Ossification Of Posterior Longitudinal Ligament)

- نقش ام ار در تصویربرداری کانسر رکتوم

- بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS

- تصویربرداری MRI در تومورهای تخمدان

- تصویربرداری در استروک

- تصویربرداری MRI در تومورهای تخمدان

- تشخیص شما ( نشریه شماره 14 )

- تصویربرداری در تومورهای مغز با گرید بالا

- بررسی تصویربرداری بیماری های متابولیک سیستم اعصاب مرکزی

- تصویربرداری کنسر پروستات

- بررسی تصویربرداری کانسر سرویکس با MRI