دکتر محمدرضا جعفری

متخصص رادیولوژی

مدارک تحصیلی : 

- دکتری عمومی

- دکتری تخصصی رادیولوژی

 

سوابق کاری :

- مسئول فنی بخش تصویربرداری بیمارستان امام رضا (ع)

- مدیریت درمان استان قم

- معاونت نظارت و هماهنگی سازمان تامین اجتماعی

- مشاور و مجری طرح پزشک خانواده کشوری

 

دوره های آموزشی :

- دوره های  ISO  ,TQMدرتیم های بهداشتی درمانی

- مدیریت بهداشتی درمانی

- کارگاههای آموزشی مرتبط با جراح پزشک خانواده کشوری