چهارمین جلسه روش حل مسئله

تاریخ جلسه: 1399/05/21

موضوع جلسه: تحلیل و بررسی یک مسئله موجود در گروه تشخیصی درمانی فرجاد توسط شرکت کنندگان 

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

در این جلسه به درخواست جناب مهندس مهدی مشایخی یک مسئله در گروه تشخیصی درمانی فرجاد انتخاب شد و همکاران به حل آن مسئله پرداختند.

در تعریف مسئله از دیاگرام دانکر (Dunker Diagram) و استخوان ماهی (Fish Bone) استفاده شد.

در انتها جناب مهندس مهدی مشایخی فرمودند هدف از این جلسه آشنایی بیشتر با روش های حل مسئله بصورت کاربردی بین شرکت کنندگان بوده و دوباره بر نکات مهمی چون تعریف درست مسئله، تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله تاکید نمودند.