آمادگی های پیش از انجام سونوگرافی شکم

به گزارش مجله خبری گروه تشخیصی درمانی فرجاد پیش از سونوگرافی شکم، لازم است مواردی را رعایت کرد تا بررسی های لازم با کیفیت بالا و کمترین میزان خطا انجام پذیرد.

سونوگرافی کامل شکم، شامل یک بررسی کامل از ارگان های شکمی و ساختمان های وابسته به آنهاست و شامل موارد زیر است:

• کبد
• کیسه صفرا
• طحال
• لوزالمعده
• عروق مرکزی شکم
• کلیه هااعضای داخل شکم به سه گروه تقسیم می شوند :

o اعضای توپر (مانند کبد، طحال و …)
o اعضای توخالی حاوی مایعات (مانند مثانه و کیسه صفرا)
o اعضای توخالی حاوی هوا و گاز (معده، روده کوچک، روده بزرگ)

سونوگرافی بیشتر برای بررسی اعضای توپر و توخالی حاوی مایع به کار می رود .

آمادگی های قبلی :

برای انجام سونوگرافی شکم به تنهایی (بدون سونوگرافی لگن) نیازی به نوشیدن مایعات نیست و شما باید به مدت حداقل ۸ ساعت (معمولا ۱۲-۸ ساعت) ناشتا باشید ولی خوردن مایعات ساده مثل آب و چای مشکلی ایجاد نمی کند .
غذاهای چرب مانند کره، تخم مرغ و …، باعث انقباض کیسه صفرا شده و بررسی کیسه صفرا را مشکل و یا غیر ممکن می کنند.
گازهای روده ای زیاد مشکلات متعددی در بررسی بعضی از قسمت های شکم به ویژه لوزالمعده و قسمت های وسط شکم به خصوص در افراد چاق و دارای اضافه وزن ایجاد می کند.