ششمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

تاریخ جلسه: 98/10/23

موضوع جلسه: چگونه می توانیم خود را در سازمان غیرقابل جایگزین كنیم؟

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

ششمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

مدیر جلسه جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از همکاران

گروه تشخیصی درمانی فرجاد