کلینیک چند تخصصی ژنتیک

کبری اسماعیل زاده اولامچی

حسابدار

شروع همکاری: 93/07/20

زهرا کریمی مزرعه شاهی

کارشناس سیتوژنتیک

شروع همکاری: 97/06/01