اینترونشن

اين بخش به صورت تخصصي و با مجهز شدن به دستگاه RF مدل Mygen M-۲۰۰۴ و بكارگيري آن به عنوان روشي نوين در درمان غيرجراحي تومور ها به خصوص متاستازهاي كبدي، درمان واريس و... سعي دارد تا در مسير سلامت گامي موثر و هدفمند بردارد.

پروسيجرهاي اينترونشنال راديولوژي مربوطه كه در اين مركز قابل انجام مي باشد:

  • بيوپسي ارگانها و ضايعات نئوپلاستيك(كبد،پانكراس،طحال،استخوان،...)
  • درناژ پركوتانئوس ابسه،بايلوما،كله سيستومي،آسيت
  • درمان پركوتانئوس كيست هيداتيد
  • تعبيه پورت صفاقي(جهت تخليه اسان موارد اسيت مقاوم در منزل يا مطب پزشك)
  • بلوك گانگليون عصبي سلياك (جهت كنترل درد كنسرهاي پانكراس و قسمتهاي فوقاني شكم و پانكراتيت مزمن)
  • بلوك گانگليون عصبي هيپوگاستريك فوقاني و ايمپار (جهت كنترل درد ناشي از كانسرهاي لگني)
  • راديوفركوئنسي و كميكال ابليشن وCementoplastyدر متاستازهاي دردناك استخواني
  • درمانهاي Ablative در تومورهاي اوليه و متاستاتيك كبدي (شامل راديوفركوئنسي ابليشن و كميكال ابليشن)
  • راديوفركوئنسي ابليشن و امبوليزاسيون شريان طحالي (جهت كنترل هيپراسپلنيسم و اسپلنومگالي)