اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی

به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یكی از راه های كاهش مواجهه و قطع زنجیره تماس، رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.

از آنجا كه بسیاری از شاغلین واحد های بهداشتی-درمانی و خدماتی در معرض بیماری كووید-19 هستند، این گونه مكان ها سبب تجمع افراد شده كه می تواند موجب انتقال بیماری گردد.

 حفظ سلامت نیروی كار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، بنابراین لازم است مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی علاوه بر رعایت اصول بهداشتی برای كاهش مواجهات متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت تشخیصی و درمانی در نظر گرفته شود.

 

در این راستا لازم است است موارد زیر رعایت شود:

• جداسازی مسیر ورود و خروج افراد.

• از ورود بیمار به قسمت اداری، پذیرش و ترخیص جلوگیری شود و فاصله ایمن بین مراجعه کنندگان در محل های مذکور رعایت گردد.

• نحوه نوبت دهی به بیماران به گونه ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند، بطوریكه فاصله حداقل یک و نیم متر بین افراد رعایت گردد.

• نوبت دهی حتی الامكان بصورت تلفنی و یا اینترنتی صورت گیرد.

• فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از بیمار رعایت گردد(حداقل یک متر).

• در صورت امکان، کارکنان معین شده باید به طور اختصاصی برای موارد مشکوک یا تأیید شده مراقبت انجام دهند تا خطر انتقال کاهش یابد.

• حتی الامكان بیمارانی پذیرش گردند که حضور آنها ضروری است.

• در صورت ضرورت برای ارائه خدمت و رسیدگی به امور بیمار در فاصله کمتر از یک متر، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کامل الزامی است.

• برای کاهش قرار گرفتن در معرض ویروس از موانع فیزیکی مانند شیشه یا پنجره پلاستیکی استفاده کنید. این رویکرد می تواند در مناطقی که بیماران در آنها حضور دارند، مانند مناطق تریاژ، پذیرش در بخش اورژانس یا پنجره داروخانه در زمان تحویل دارو، عملی شود.

• افراد مبتلا به کووید-19 با افرادی که مشکوک به کووید-19 هستند در کنار هم قرار نگیرند.

• افراد مبتلا به عفونتهای تنفسی ناشی از سایر عوامل بیماری زا نیز از بیماران مبتلا به کووید-19 در کنار هم قرار نگیرند.

• تخت های بستری حداقل 2 متر با فاصله از هم قرار داده شود.

• از انتقال بیماران به بیرون از اتاق بستری خودداری گردد مگر اینکه از نظر پزشکی ضروری باشد.

• درصورت نیاز به انتقال بیمار، از مسیرهای انتقال از پیش تعیین شده استفاده شود و از ماسک پزشکی در حین انتقال برای بیمار استفاده گردد.

• تعداد کارکنان مراقبتهای بهداشتی و همراهان بیمار در صورت لزوم در تماس با بیماران مشکوک یا تأیید شده با کووید-19 محدود گردد.

• حتی الامكان از برگزاری جلسات حضوری، دوره و کارگاه های آموزشی خودداری گردد و از امکاناتی نظیر ویدئو کنفرانس و نظایر آن استفاده گردد.

• از تجمع در اتاق کار، آبدارخانه و هرجایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند، اجتناب گردد.

• در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد حداقل زمان ممکن رعایت گردد.

• زمان های استراحت به گونه ای برنامه ریزی گردد که از تجمع جلوگیری شود.

• برنامه ریزی گردش کار کارکنان به صورتی انجام شود که تعداد سفرها به محل کار و منزل به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.

فاصله گذاری اجتماعی در کروناجلوگیری از انتقال ویروس کرونافاصله گذاری اجتماعی در مراکز فرجادرعایت فاصله در گروه تشخیصی درمانی فرجاد