پنجمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

تاریخ جلسه: 97/10/17

موضوع جلسه: میزان ورود سازمان به حوزه فردی

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

پنجمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

موضوع جلسه میزان ورود سازمان به حوزه فردی

مدیر جلسه جناب مهندس مهدی مشایخی

گروه تشخیصی درمانی فرجاد