چهارمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

تاریخ جلسه: 98/10/10

موضوع جلسه: رفتار تبعیض آمیز

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

موضوع جلسه رفتار تبعیض آمیز

جناب مهندس مهدی مشایخی

جلسه بارش افکار

 

گروه تشخیصی درمانی فرجاد

کارکنان حاضر در جلسه