شروع جلسات بارش افکار فرجاد

تاریخ جلسه اول: 98/09/19

موضوع جلسه اول : مقاومت در برابر تغییر


تاریخ جلسه دوم: 98/09/26

 موضوع جلسه دوم : علل انگیزه پایین


تاریخ جلسه سوم: 98/10/03

 موضوع جلسه سوم : راهکار رفع انگیزه پایین

 

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

مهندس مهدی مشایخی

جلسات بارش افکارگروه تشخیصی درمانی فرجاد