هفتمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

تاریخ جلسه: 98/11/1

موضوع جلسه: اگر مدیرعامل شركت خود بودید سه كار اصلی كه انجام میدادید چه بود؟

مدیر جلسه: جناب مهندس مهدی مشایخی

با حضور جمعی از کارمندان گروه تشخیصی درمانی فرجاد

 

هفتمین جلسه ی بارش افکار فرجاد

جمعی از همکاران در این جلسه

جلسات بارش افکار در گروه تشخیصی درمانی فرجاد