گروه تشخیصی درمانی فرجاد

تصویربرداری پزشکی

پرتوطب آزما

تابش پرتو

تصویربرداری پزشکی

پرتوطب آزما

تابش پرتو

آزمایشگاه

دانش

نوین

ژنتیک

آزمایشگاه

دانش

نوین

ژنتیک

بیشتر زندگی کنید . . . (025-37717275 , 37717049)