فرجاد گروه تشخیصی درمانی فرجاد

تصویربرداری پزشکی

پرتوطب آزما

تابش پرتو

تصویربرداری پزشکی

پرتوطب آزما

تابش پرتو

آزمایشگاه

دانش

نوین

آریا ژن

آزمایشگاه

دانش

نوین

آریا ژن

بیشتر زندگی کنید . . . فرجاد فرجاد فرجاد فرجاد فرجاد فرجاد (025-3191)