گروه تشخیصی درمانی فرجاد
گروه تشخیصی درمانی فرجاد

تصویربرداری پزشکی

پرتوطب آزما

تابش پرتو

تصویربرداری پزشکی

پرتوطب آزما

تابش پرتو

آزمایشگاه

دانش

نوین

ژنتیک

آزمایشگاه

دانش

نوین

ژنتیک

بیشتر زندگی کنید . . . (025-3191)